Pripomienkovanie prípravy novely zákona 171/2005

V máji (2016) sme ako občianska iniciatíva vstúpili do pripomienkového konania k úprave zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, ktoré iniciuje Ministerstvo financií SR s nasledovnými pripomienkami a apelmi:

K prehodnoteniu prístupu k regulácii hazardných hier Aliancia za čistú hru navrhla okrem základného cieľa regulácie zahraničných subjektov zahrnúť aj reguláciu operátorov poskytujúcich online hry (online gambling). To je možné iba jeho legalizáciou a následnou reguláciou, pričom presadzujeme systém licencií prednostne pre slovenských operátorov s dopredu určenými transparentnými a objektívnymi kritériami tak, aby vedeli o.i. zabezpečiť čistotu hru v duchu spoločenskej zodpovednosti.

Slovenská republika musí sledovať zahraničné (aj nelegálne domáce) trendy a reagovať na postupujúci online gambling aj legislatívou, ktorá:

  • odstráni a zamedzí činnosť nelegálnych operátorov, ktorí ponúkajú slovenským občanom internetové online hry – toto opatrenie by nielen obmedzilo nelegálny trh, ale aj prinieslo nový a vyšší daňový výber pre štátny rozpočet (podľa odhadov asi 23 mil eur na najbližšie tri roky)
  • eliminuje nelegálny gambling, ktorý tvorí pri neriešenej legislatíve až 80-85%-ný podiel
  • sleduje trend a odporúčanie v EÚ legalizovať online hry cez štátom vydávané licencie (pozri: Odporúčanie Komisie zo 14. júla 2014, text 2014/478/EÚ o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov využívajúcich služby online hazardných hier…)
  • zabezpečí štátu efektívnu kontrolu nad trhom a môže súčasne garantovať svojim občanom primeranú ochranu
  • zaradí Slovensko medzi ostatné štáty (približne 16), ktoré regulujú online hazard a hry a prispeje k harmonizácii našej legislatívy s väčšinou štátov EÚ, ktoré už efektívne regulujú internetové hry (napr. Belgicko, Česká republika (od 1.1.2017), Dánsko, Litva, Španielsko, Taliansko, Nórsko…)

Navrhli sme aj konkrétne opatrenia a nástroje, napr.: blokovanie stránok nelegálnych operátorov, blokácia platieb, sankcie hráčov, platenie dane v mieste spotreby, zákaz reklamy nelegálnych operátorov, monitoring objemu stávok, účinnejšia (100%-ná) ochrana maloletých aj patologických hráčov) cez rôzne výstrahy a opatrenia, vrátane dobrovoľného odídenia z hry v jej priebehu (samo vyradenie).

Aliancia za čistú hru bazírovala na posilnení právnej zodpovednosti štátu, ktorý vyšle svojim občanom signál, že ide chrániť nielen svoje (daňové) záujmy, ale aj svojich občanov pred nelegálnym online gamblingom (štátna ochrana) a súčasne s efektívnou reguláciou a dohľadom ochrany zavedie na trh aj transparentné pravidlá pre legalizáciu online gamblingu vykonávanú ideálne cez licencie. Poznámka: licencované online hazardné hry generovali v EÚ ročné príjmy vo výške 10,54 miliárd EUR (rok 2012)

K cieľu predkladateľa – „zvýšiť ochranu… v oblasti online hazardných hier“ sme o.i. navrhli nasledovné opatrenia na zvýšenie ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých:

Kódexy správania, kontrolovaný a zodpovedný proces registrácie hráčov, vrátane možnosti dočasného alebo trvalého vylúčenia/prerušenia hry, kontrola identifikácie účtov hráčov, vrátane priebežného a dodatočného overovania s možnosťou zrušenia alebo pozastavenia účtu hráča, obmedzenie výšky vkladov a strát, povinný súbor informácií na webovej stránke prevádzkovateľa: identifikujúci spoločnosť, výstraha pred návykom, výzva na zákaz hry maloletým, výzva na zodpovedné hranie, prístup k psychologickej poradni prekliknutím, políčko zobrazovania času hrania a preinvestovanej sumy v hre, obmedzovač času alebo investície, varovanie pred falošnými stránkami, zavedenie registrov elektronického overovania, národný register hráčov vyradených z hrania (na základe vlastného rozhodnutia alebo s negatívnymi dopadmi na ekonomickú nesolventnosť)…

Žiadame, aby sa zákonom cez prevádzkovateľov všetkých foriem hazardných hier – v rámci nanovo definovaných legislatívnych mantinelov – zvýšilo efektívnejšie povedomie hráčov o rizikách spojených s hraním hazardných hier; zvýšila schopnosť včasného rozpoznania vzniku závislosti; zabránilo sa klientom, u ktorých sa prejavujú príznaky vzniku závislosti v ďalšom hraní a zabránilo sa maloletým a mladistvým v prístupe k hazardným hrám či už v kamenných prevádzkach alebo v online hrách…

Zareagovali sme aj na spoločnosťou negatívne vnímanú hustotu (pokrytie) herní. Memorandum Asociácie hier a zábavy nezvyšovať počet hracích prístrojov nerieši tento negatívny trend, skôr slúži na saturovanie status quo pre najväčších prevádzkovateľov. Podľa Aliancie za čistú hru dozrel čas na aktívnu redukciu kamenných prevádzok tak, aby sa v trhovo-regulačnom prostredí zredukovali do zopár prevádzok v mestách (podľa ich veľkosti) a najlepšie na ich okraj (mimo centrá a sídliská), pričom v obciach by hracie automaty boli zakázané úplne…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn