171/2005 Z.z. ZÁKON

171/2005 Z.z.
ZÁKON
zo 16. marca 2005
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmena: 659/2007 Z.z.
Zmena: 70/2008 Z.z.
Zmena: 297/2008 Z.z. (nepriama novela)
Zmena: 478/2009 Z.z.
Zmena: 479/2009 Z.z.
Zmena: 84/2010 Z.z.
Zmena: 374/2010 Z.z.
Zmena: 514/2010 Z.z.
Zmena: 227/2011 Z.z.
Zmena: 228/2011 Z.z.
Zmena: 547/2011 Z.z.
Zmena: 286/2012 Z.z.
Zmena: 439/2012 Z.z.
Zmena: 135/2013 Z.z.
Zmena: 333/2014 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a účel zákona
(1) Tento zákon upravuje

a) podmienky prevádzkovania hazardných hier,

b) práva a povinnosti prevádzkovateľov hazardných hier a hráčov,

c) podmienky na používanie technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných
hier,

d) niektoré podmienky vzniku a činnosti národnej lotériovej spoločnosti,

e) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí v oblasti hazardných hier,
f) dozor nad prevádzkovaním hazardných hier.
(2) Účelom tohto zákona je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na ochranu
verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečenie spoločenskej
kompenzácie rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich.

§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie

a) prevádzkovateľom hazardnej hry právnická osoba, ktorej udelil príslušný orgán štátnej
správy alebo obec individuálnu licenciu podľa tohto zákona, alebo právnická osoba, ktorá
splnila podmienky všeobecnej licencie vydanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky
(ďalej len “ministerstvo”) a podala oznámenie podľa § 19,

b) prevádzkovaním hazardnej hry vykonávanie alebo zmluvné zabezpečenie vykonávania
činností potrebných na realizáciu hazardnej hry,

c) herným plánom súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá hazardnej hry, pravidlá a spôsob
prijímania vkladov a ich výšku, pravidlá a spôsob vykonania stávky, ak podstatou hazardnej
hry je aj určenie stávky, počet žrebov a cena jedného žrebu, ak sa budú vydávať, možnosti
vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry, reklamačný poriadok a ďalšie
náležitosti uvedené v tomto zákone; reklamačným poriadkom súbor pravidiel určujúcich
podmienky uplatnenia reklamácie vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie,

d) pravidlami hazardnej hry podmienky účasti na hazardnej hre, spôsob určenia výsledku
hazardnej hry, výhercov, výhry a jej výšky,

e) hráčom fyzická osoba, ktorá splnila podmienky účasti na hazardnej hre,

f) licenciou individuálna licencia, všeobecná licencia na žrebové vecné lotérie a tomboly a
všeobecná licencia na kartové hry pokrového typu prevádzkované mimo kasína, pri ktorých
hráči hrajú jeden proti druhému (ďalej len “kartová hra mimo kasína”), ak v jednotlivých
ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba individuálna licencia alebo iba individuálne
licencie na prevádzkovanie jednotlivých druhov hazardných hier, alebo iba všeobecná
licencia,

g) stávkou hráčom určená hodnota, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok
hazardnej hry,

h) vkladom úhrada peňažných prostriedkov alebo poskytnutie inej majetkovej hodnoty
potrebnej na to, aby sa hráč mohol zúčastniť na hazardnej hre,

i) výhernou istinou suma určená na vyplatenie výhier, ktorá sa rozdelí vyhrávajúcim hráčom
podľa pravidiel hazardnej hry,

j) výhrou výsledok jednej hazardnej hry, na základe ktorej má hráč nárok na vyplatenie výhry
v peňažnej forme alebo nepeňažnej forme,

k) prémiovou hrou súčasť hazardnej hry, v ktorej sa hrá o jackpot, ktorý sa vytvára z časti
vkladov hráčov podľa podmienok určených v hernom pláne, pričom jackpot je jednou z
možných výhier, ktorú získa hráč podľa podmienok určených v hernom pláne,

l) štátnou lotériou hazardná hra, ktorú tvoria číselné lotérie, špeciálne bingo, lotéria dokladov
o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou 1) (ďalej len
“pokladničný doklad”) a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,

m) žiadateľom právnická osoba, ktorá podala žiadosť o udelenie individuálnej licencie,

n) finančnou zábezpekou suma ustanovená týmto zákonom, s ktorou musí žiadateľ a
prevádzkovateľ hazardnej hry nakladať len v súlade s týmto zákonom,

o) herňou miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených,
špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier; herňa musí byť
stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom,

p) viacstupňovým hraním spôsob realizácie hazardnej hry, pri ktorom majú hráči popri jednej
prípadnej výhre ešte i možnosť ďalšej výhry,

q) kasínom herňa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje, videohry a
hazardné hry prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne,

r) propagovaním hazardnej hry akákoľvek forma informovania alebo podnecovania k účasti
na hazardnej hre dostupnej na území Slovenskej republiky, vrátane hazardnej hry
prevádzkovanej prostredníctvom internetu, ktorej sa môže hráč zúčastniť z územia Slovenskej
republiky najmä zaplatením vkladu alebo uskutočnením stávky, alebo akákoľvek forma
informovania o prevádzkovateľovi hazardnej hry, o fyzickej osobe alebo o právnickej osobe,
ktorá bez licencie podľa tohto zákona prevádzkuje hazardnú hru v akejkoľvek podobe s
cieľom uplatniť túto hazardnú hru na trhu; propagovaním hazardnej hry nie je
1. označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne
alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj
označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve
alebo v nájme tejto osoby, ak je táto osoba prevádzkovateľom hazardnej hry alebo bez
licencie podľa tohto zákona prevádzkuje hazardnú hru,
2. označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou prevádzkovateľa
hazardnej hry, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá bez licencie podľa tohto zákona
prevádzkuje hazardnú hru,
3. označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa
osobitného predpisu, 1aa)
4. zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, auditu podniku alebo iných
informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva prevádzkovateľovi hazardnej hry,
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez licencie podľa tohto zákona prevádzkuje
hazardnú hru, z osobitného predpisu, 1a)

s) informáciou o výhre druh reklamy v písomnej, zvukovej, obrazovej alebo zvukovoobrazovej
forme upozorňujúca na výšku výhry alebo na možnosť získania výhry.

§ 3
Hazardné hry
(1) Hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu, ak § 4a ods. 5
neustanovuje inak, môže získať výhru, ak splní herným plánom vopred určené podmienky.
Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho
výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje
výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný
a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry.

(2) Hazardnými hrami sú

a) lotériové hry,

b) hazardné hry v kasíne,

c) stávkové hry,

d) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,

e) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo
hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,

f) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,

g) kartové hry mimo kasína,

h) charitatívne lotérie,

i) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky
ustanovené v odseku 1.

(3) Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej
podľa tohto zákona a za podmienok ustanovených týmto zákonom, pričom hazardné hry
podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich
prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5
písm. d).

(4) Za hazardné hry sa nepovažujú

a) športové súťaže s cenami pre účastníkov,

b) hry relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad,
ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia,

c) zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak vklad nepresahuje sumu
na úrovni 50 eurocentov,

d) hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je ďalšia hra na tom istom
hracom zariadení,

e) kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky alebo v preukázaní vedomostí a zručnosti, ak je
výsledok hry určovaný v prevažnej miere na základe preukázania vedomostí alebo zručnosti,

f) žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu na úrovni 1 500 eur.
(5) Za hazardné hry sa nepovažujú ani propagačné súťaže, ktoré nie sú samostatnou
podnikateľskou činnosťou a slúžia len na podporu predaja tovarov a služieb a pri ktorých nie
je podmienkou účasti zaplatenie vkladu podľa tohto zákona. Propagačnými súťažami sa
rozumejú súťaže, hry, ankety a iné akcie, pri ktorých účastníci určení náhodným výberom
získavajú výhry a pri ktorých je podmienkou účasti zakúpenie určitého tovaru, služby alebo
iného plnenia a preukázanie tohto nákupu organizátorovi propagačnej súťaže alebo uzavretie
zmluvného vzťahu s poskytovateľom výhier do propagačnej súťaže alebo účasť na
propagačnej či reklamnej akcii, a to aj nepriamo prostredníctvom ďalšej osoby. Platby
uskutočnené na účely získania plnení od organizátora propagačnej súťaže alebo poskytovateľa
výhier do propagačnej súťaže sa nepovažujú za vklad podľa tohto zákona.

(6) Hry, ktoré nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti
výhry, najmä pyramídové hry alebo reťazové hry, sa zakazujú.

(7) Prevádzkovanie zahraničných hazardných hier na území Slovenskej republiky sa
zakazuje. Na území Slovenskej republiky sa zakazuje aj jednotlivý predaj žrebov, prijímanie
stávok a vyplácanie výhier, vrátane sprostredkovania týchto činností, v hazardných hrách
podľa odseku 2, ktorých prevádzkovateľom je zahraničný subjekt a pri ktorých sú vklady
uhrádzané do zahraničia.

§ 4
Lotériové hry
(1) Lotériové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa výhry vyhlasujú a rozdeľujú podľa
herným plánom vopred určených pravidiel, pričom výhra je dôsledkom

a) uhádnutia určitého čísla, niekoľkých čísel, kombinácie čísel, číselného poradia, znaku,
obrázku (ďalej len “číslo”) alebo

b) získania kupónu, tiketu, lístka, osvedčenia alebo iného dokumentu, ktoré obsahujú
hodnotu, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry, a ktorých
získanie je v súlade s pravidlami hazardnej hry podmienkou účasti na hazardnej hre (ďalej len
“žreb”).

(2) Hodnota určujúca výsledok lotériovej hry sa stanoví náhodným určením čísla
alebo žrebu (ďalej len “žrebovanie”).

(3) Lotériové hry sú najmä

a) žrebové lotérie,

b) tomboly,

c) číselné lotérie,

d) bingo,

e) okamžité lotérie,

f) lotéria pokladničných dokladov.

(4) Žrebové lotérie sú lotériové hry, pri ktorých prevádzkovateľ hazardnej hry vydá
herným plánom určený počet žrebov s poradovými číslami a ktoré umožňujú viacstupňové
hranie. Viacstupňovým hraním sa rozumie taký spôsob realizácie hazardnej hry, pri ktorom
majú hráči popri jednej prípadnej výhre ešte aj možnosť ďalšej výhry. Ak sú žreby rozdelené
do niekoľkých sérií, každá séria musí obsahovať rovnaký počet žrebov a každý žreb musí byť
označený okrem poradového čísla aj označením série. Predajná cena žrebu každej žrebovej
lotérie musí byť rovnaká vo všetkých sériách. Do žrebovania sa zahrnú všetky vydané žreby.

(5) Žrebové lotérie sa členia podľa predmetu výhry najmä na žrebové peňažné lotérie,
žrebové peňažno-vecné lotérie a žrebové vecné lotérie.

(6) Tomboly sú lotériové hry, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby.
Výhry z tombol sa žrebujú verejne podľa vopred určených a vyhlásených pravidiel, pričom
výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným
číslom alebo iným označením žrebu. Žreby sa predávajú a výhry z tombol sa vyhlasujú a
vydávajú v deň a na mieste žrebovania.

(7) Číselné lotérie sú lotériové hry, pri ktorých je prevádzkovateľ hazardnej hry
povinný hráčovi, ak predloží potvrdenie o vklade a o vykonanej stávke, poskytnúť výhru
určenú podľa pravidiel uvedených v hernom pláne, pričom tieto pravidlá určujú výhercu
podľa toho, ako sa z obmedzeného počtu verejne žrebovaných čísel stávka hráča zhoduje s
vyžrebovanými číslami. Pri číselných lotériách nie je vopred určený počet hráčov ani výška
hernej istiny. Výhra sa vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky vkladov vopred
herným plánom určeným podielom, prípadne sa určí násobkom vkladu. Jeden hráč môže
vykonať aj viacero stávok, pričom podľa počtu stávok sa zvyšuje aj výška vkladu, ktorý musí
uhradiť.

(8) Číselné lotérie sú najmä loto, keno a doplnková hra, pričom

a) loto je číselná lotéria, pri ktorej sa výhra vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky
vkladov podielom vopred určeným herným plánom; celková suma určená na výhry sa
rozdeľuje vo viacerých poradiach a všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako
vysoké,

b) keno je číselná lotéria, pri ktorej je výhra určená násobkom vkladu podľa pravidiel
uvedených v hernom pláne,

c) doplnková hra je číselná lotéria, ktorá môže byť prevádzkovaná len spolu s inou číselnou
lotériou; na verejnom žrebovaní sa žrebuje jedno výherné číslo a vyhrávajú tí hráči, ktorí majú
celkom alebo čiastočne zhodné číslo na žrebe; celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo
viacerých poradiach a všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké.

(9) Bingo je lotériová hra prevádzkovaná v herniach, pri ktorej sa žrebuje vopred
neurčený počet čísel z uzavretého číselného radu s vopred neurčeným počtom hráčov a
výškou hernej istiny. Výška jednotlivých výhier sa určuje podľa úhrnnej výšky vkladov,
výhernej istiny, druhu výhernej kategórie binga a výsledkov žrebovania. Osobitným druhom
binga je špeciálne bingo. Špeciálnym bingom je bingo, pri ktorom sa vklady prijímajú a výhry
vyplácajú v zberniach. Žrebovanie a celý priebeh špeciálneho binga sa realizuje na jednom
mieste centrálne, pričom jeho priebeh a výsledky sú spravidla zverejňované
masovokomunikačnými prostriedkami.
(10) Okamžité lotérie sú lotériové hry, pri ktorých hráč zistí prípadnú výhru po
zakúpení žrebu zotretím jeho vyznačenej, zakrytej časti. Žreby musia byť označené
poradovým číslom a číslom série.

§ 4a
Lotéria pokladničných dokladov
(1) Lotéria pokladničných dokladov je lotériová hra, v ktorej nie je vopred určený
počet žrebov.

(2) V lotérii pokladničných dokladov sa výhry žrebujú podľa schváleného herného
plánu, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s
vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu.

(3) Hráč v lotérii pokladničných dokladov môže získať žreb výlučne na základe
údajov z pokladničného dokladu; použitie údajov z náhradného dokladu nie je prípustné.

(4) Do žrebovania sú zaradené žreby vydané prevádzkovateľom lotérie pokladničných
dokladov na základe údajov z pokladničného dokladu.

(5) V lotérii pokladničných dokladov nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu.
Platby uskutočnené na účely získania plnení od prevádzkovateľa lotérie pokladničných
dokladov sa nepovažujú za vklad.

§ 5
Hazardné hry v kasíne
(1) Hazardné hry v kasíne sú stolové hry, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi
kasína alebo jeden proti druhému na hracích stoloch; stolovými hrami sú najmä ruleta,
kartové hry a hry s kockami. V každom kasíne musí byť umiestnených najmenej päť hracích
stolov. Hazardné hry v kasíne sú aj videohry, hazardné hry prevádzkované prostredníctvom
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prostredníctvom výherných prístrojov.

(2) Ruleta je hazardná hra v kasíne, pri ktorej sa určením číselných kombinácií,
symbolov alebo iných znakov predpokladá pozícia, na ktorej sa zastaví guľôčka vhodená do
mechanicky sa otáčajúceho zariadenia. Výhra sa vypočítava z výšky vkladov a výherného
pomeru podľa pravidiel vopred určených v hernom pláne.

(3) Kartové hry a hry s kockami sú hazardné hry v kasíne, pri ktorých je výherca alebo
výška výhry určená na základe symbolov rozdaných kariet alebo dosiahnutým počtom bodov
na kockách, alebo kombináciou hodnôt na kockách.

§ 6
Stávkové hry
(1) Stávkové hry sú hazardné hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia výsledku v
športovej stávkovej udalosti alebo nešportovej stávkovej udalosti alebo súvisiacej okolnosti.
Športová stávková udalosť je športová súťaž, preteky, dostihy. Nešportová stávková udalosť
je spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak táto neodporuje dobrým
mravom; popis nešportovej stávkovej udalosti je súčasťou herného plánu. Stávková udalosť
môže mať najmenej dva rôzne výsledky, na ktoré prevádzkovateľ stávkovej hry nemá žiadny
vplyv.

(2) Stávkové hry sú najmä totalizátor, kurzové stávky a dostihové stávky.

(3) Totalizátor je stávková hra, pri ktorej výška výhry závisí od pomeru počtu
výhercov k celkovej výške vkladov a vopred určeného podielu výhier. Celková suma určená
na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach; všetky výhry toho istého poradia musia byť
rovnako vysoké.

(4) Kurzové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výška výhry závisí od výherného
pomeru a výšky vkladu; výherným pomerom sa rozumie kurz, v ktorom bola stávka prijatá.

(5) Dostihové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia poradia
vo výkonnostných skúškach koní dostihových plemien a výška výhry závisí od pomeru počtu
výhercov k celkovej výške vkladov a vopred určeného podielu výhier a od výherného pomeru
a výšky vkladu.

§ 7
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov sú hazardné hry,
pri prevádzkovaní ktorých sa používajú výherné prístroje. Výherný prístroj je elektronicky,
elektronickomechanicky alebo mechanicky riadený prístroj a tvorí kompaktné, funkčne
nerozdeliteľné a programovo riadené technické zariadenie s ovládaním určeným len pre
jedného hráča, ktoré umožňuje získať výhru podľa podmienok ustanovených týmto zákonom.
Ak má výherný prístroj programové vybavenie umožňujúce súčasnú hru na viacerých hracích
miestach viacerým hráčom a tieto hracie miesta môžu fungovať navzájom nezávisle a
samostatne, považuje sa každé také hracie miesto za samostatný výherný prístroj.

§ 8
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a
prevádzkovanie videohier
(1) Pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných
zariadení 1b) alebo pri prevádzkovaní videohier nie je vopred určený počet hráčov a nie je
vopred známa ani výška vkladov; výhra sa vypočítava z výšky vkladov alebo podľa
podmienok určených v hernom pláne.

(2) Technické zariadenie obsluhované priamo hráčom je také zariadenie, ktoré má
najmenej tri hracie miesta a umožňuje hru maximálne takému počtu hráčov, ktorý sa rovná
počtu hracích miest prepojených s vyhodnocovacou jednotkou. Hracie miesta sa nachádzajú
na rovnakom mieste ako vyhodnocovacia jednotka, sú s ňou nepretržite spojené a nie je
možné ich používať samostatne. Všetci hráči hazardnej hry prevádzkovanej na jednom
technickom zariadení obsluhovanom priamo hráčom hrajú vždy rovnakú hazardnú hru.

(3) Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení sú
hazardné hry, pri ktorých je podmienkou účasti použitie telekomunikačného zariadenia
určeného v hernom pláne. Vklad je zúčtovaný prostredníctvom platby uhradenej hráčom
prevádzkovateľovi telekomunikačného zariadenia.

(4) Videohra je hazardná hra, pri ktorej sú hráči pripojení terminálom prostredníctvom
elektronických komunikačných sietí 2) na centrálny počítačový systém prevádzkovateľa
hazardnej hry. Každý hráč hrá osobitnú hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti
sebe. Pri odpojení terminálu od centrálneho počítačového systému prevádzkovateľa hazardnej
hry nie je terminál funkčný.

§ 9
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu sú hazardné hry, na ktorých sa
hráč zúčastňuje pripojením cez internet na hrací server prevádzkovateľa hazardnej hry alebo
ním povereného subjektu, na ktorom sú softvérovo umiestnené hracie systémy,
prostredníctvom ktorých je prevádzkovaná hazardná hra, pričom hráči hrajú proti tomuto
hraciemu systému alebo jeden proti druhému. Prenos a zber údajov a informácií súvisiacich s
prevádzkovaním hazardných hier realizovaný prostredníctvom internetovej siete nie je
považovaný za hazardnú hru prevádzkovanú prostredníctvom internetu.

§ 9a
Charitatívna lotéria je hazardná hra, ktorá má niektoré znaky hazardných hier podľa §
3 ods. 2 písm. a) vrátane znakov číselnej lotérie a niektoré znaky hazardných hier podľa § 3
ods. 2 písm. c) vrátane znakov nešportovej stávkovej udalosti.

DRUHÁ ČASŤ
REGULÁCIA HAZARDNÝCH HIER
PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCÍ V OBLASTI HAZARDNÝCH
HIER
§ 10
(1) Orgány štátnej správy v oblasti hazardných hier sú:

a) ministerstvo,

b) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,

c) daňové úrady.
(2) Ministerstvo

a) vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu 3) nad dodržiavaním tohto zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky,
daňovými úradmi, obcami a poverenými skúšobňami podľa § 30 ods. 5,

b) môže vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto zákona, iných všeobecne záväzných
právnych predpisov a podmienok určených v licencii udelenej alebo vydanej podľa tohto
zákona ministerstvom alebo obcou,

c) vykonáva činnosti správcu informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných
hier,

d) vydáva všeobecnú licenciu a rozhoduje o udelení individuálnej licencie, ak tak ustanovuje
tento zákon,

e) rozhoduje o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahu,

f) metodicky usmerňuje obce v oblasti hazardných hier.

(3) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

a) vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania
hazardných hier,

b) vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a údaje z neho predkladá do 15
dní po skončení kalendárneho roka ministerstvu,

c) mesačne aktualizuje informačný systém v oblasti prevádzkovania hazardných hier a údaje z
neho predkladá do 10 dní po aktualizácii ministerstvu v rozsahu a spôsobom, ktorý písomne
určí ministerstvo; ročné údaje za predchádzajúci kalendárny rok v tom istom rozsahu
predkladá ministerstvu do 15 dní po ročnom vyúčtovaní odvodov,

d) metodicky usmerňuje daňové úrady pri prevádzkovaní daňového informačného systému v
oblasti hazardných hier,

e) metodicky usmerňuje daňové úrady v oblasti výkonu dozoru,

f) rozhoduje ako orgán najbližšie nadriadený vo vzťahu k daňovým úradom v správnom
konaní podľa osobitného predpisu, 4) v prípade nimi udelených sankcií prevádzkovateľom
hazardných hier, v rozsahu tohto zákona.

(4) Daňový úrad

a) vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych
predpisov a podmienok určených v licencii udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona
ministerstvom a je druhostupňovým odvolacím orgánom pre obce vo veciach individuálnych
licencií udelených na prevádzkovanie výherných prístrojov,

b) vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,

c) môže vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto zákona, iných všeobecne záväzných
právnych predpisov a podmienok určených v individuálnej licencii udelenej podľa tohto
zákona obcou; daňový úrad spíše o výsledku dozoru správu a zašle ju, ak sa zistia nedostatky,
obci a prevádzkovateľovi hazardnej hry,

d) vydáva poverenia na výkon dozoru, ak je súčasťou dozoru technická kontrola.

(5) Obec

a) vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych
predpisov a podmienok určených v individuálnej licencii udelenej podľa tohto zákona obcou,

b) vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce,

c) rozhoduje o udelení individuálnej licencie, ak tak ustanovuje tento zákon,

d) môže za podmienok podľa odseku 6 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že
hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), a i) nie je možné prevádzkovať na jej území,
pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce a musí sa
vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i); na prevádzkovateľa
hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry
pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, sa toto všeobecné záväzné
nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálne licencie.

(6) Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa
obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním
hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí
dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi
bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti.

DRUHÁ HLAVA
DOZOR

§ 11
Oprávnenia a povinnosti zamestnancov orgánu dozoru
(1) Zamestnanci subjektov oprávnených vykonávať dozor podľa § 10 (ďalej len
“orgán dozoru”) sú pri výkone dozoru oprávnení

a) vstupovať do sídla prevádzkovateľa hazardnej hry, priestorov dozorovaného subjektu a do
herní, na pozemky a do iných objektov alebo priestorov, ktoré súvisia s prevádzkovaním
hazardných hier v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely výkonu dozoru,

b) vyžadovať od dozorovaného subjektu, aby im v určenej lehote poskytoval prvopisy
dokladov, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov
potrebné na výkon dozoru,

c) v odôvodnených prípadoch zaistiť doklady, prípadne výherný prístroj, technické zariadenie,
ďalšie zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2 a odobrať ich na zabezpečenie dôkazov a
ďalšie úkony súvisiace s dozorom,

d) vyžadovať súčinnosť od dozorovaného subjektu potrebnú na vykonanie dozoru, ak
nemožno účel dozoru dosiahnuť inak,

e) prizvať zamestnancov poverenej skúšobne, ak je súčasťou dozoru aj technická kontrola;
zamestnanci poverenej skúšobne sú povinní sa na tejto kontrole zúčastniť, pričom náklady
spojené s ich účasťou na technickej kontrole hradí poverená skúšobňa.

(2) Zamestnanci orgánu dozoru sú pri výkone dozoru povinní

a) preukázať sa oprávnením na výkon dozoru alebo poverením na výkon dozoru, ak je
súčasťou dozoru technická kontrola, pričom zamestnanci ministerstva sa preukazujú
poverením ministra financií Slovenskej republiky, zamestnanci daňových úradov sa
preukazujú služobným preukazom oprávňujúcim na vykonanie dozoru, zamestnanci obce sa
preukazujú poverením starostu obce,

b) vydať dozorovanému subjektu potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, iných písomností,
vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov údajov, zariadení a systémov a zabezpečiť
ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak tieto listiny alebo veci
nie sú potrebné na ďalší výkon dozoru, sú povinní vrátiť ich tomu, komu boli odňaté, a vydať
potvrdenie o ich vrátení,

c) v potrebnom rozsahu oboznámiť dozorovaný subjekt s výsledkom dozoru a vyžiadať od
neho vyjadrenia ku všetkým skutočnostiam,

d) vypracovať správu o výsledku dozoru (ďalej len “správa”), ktorá musí obsahovať
1. názov a sídlo orgánu dozoru a meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá dozor vykonala,
2. názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu, ak ide o právnickú osobu,
alebo meno, priezvisko a adresu dozorovaného subjektu, ak ide o fyzickú osobu,
3. miesto, dátum a čas výkonu dozoru,
4. dozorované obdobie,
5. predmet dozoru,
6. preukázané zistenia,
7. meno, priezvisko a podpisy fyzickej osoby, ktorá vypracovala správu, a štatutárnych
zástupcov a prípadne poverených zamestnancov dozorovaného subjektu,
8. dátum vypracovania správy,

e) prerokovať správu s dozorovaným subjektom; ak dozorovaný subjekt odmietne správu
podpísať, táto sa považuje za prerokovanú a túto skutočnosť zamestnanec orgánu dozoru
uvedie v správe,

f) odovzdať správu dozorovanému subjektu,

g) v prípade vyhľadávacej činnosti spísať zápisnicu, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené
v písmene d) okrem podpisov štatutárnych zástupcov, prípadne poverených zamestnancov
dozorovaného subjektu,

h) oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné
skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov. 5)

§ 12
Dozorované subjekty
Dozorovanými subjektmi podľa tohto zákona sú

a) prevádzkovatelia hazardných hier,

b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na
prevádzkovaní hazardných hier alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu
vykonávajú činnosti pre prevádzkovateľa hazardnej hry,

c) fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo
iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom hazardnej hry vykonávajú činnosti pri
prevádzkovaní hazardných hier,

d) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré bez licencie podľa tohto zákona prevádzkujú
hazardné hry,

e) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré propagujú hazardné hry,

f) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného
vzťahu vykonávajú činnosti súvisiace s propagovaním hazardných hier.

§ 13
Práva a povinnosti dozorovaného subjektu
(1) Dozorovaný subjekt je oprávnený okrem práv uvedených v osobitnom zákone 3)

a) byť prítomný osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca pri vykonávaní dozoru,

b) vyjadriť sa písomne v priebehu výkonu dozoru ku všetkým zisteným skutočnostiam,

c) vyjadriť sa písomne najneskôr do desiatich dní od doručenia k správe obsahujúcej zistenia
orgánu dozoru; tieto vyjadrenia tvoria súčasť správy.

(2) Dozorovaný subjekt je povinný

a) vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie dozoru a poskytnúť
súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu dozoru,

b) dostaviť sa na požiadanie orgánu dozoru na prerokovanie správy,

c) prijať v určenej lehote opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a
predložiť orgánu dozoru zoznam týchto opatrení,

d) predložiť orgánu dozoru v určenej lehote písomnú správu o splnení opatrení prijatých na
odstránenie zistených nedostatkov.

§ 14
Mlčanlivosť

(1) Zamestnanci orgánu dozoru sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti. Táto povinnosť trvá aj po skončení
pracovného pomeru alebo výkonu činnosti.

(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu. 6)

(3) Osoby podľa odseku 1 môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti vedúci orgánu
dozoru.

(4) Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie predmetu
mlčanlivosti

a) inému orgánu dozoru alebo inému zamestnancovi toho istého orgánu dozoru na účely
vykonávania dozoru,

b) inému orgánu, ktorý vykonáva správu odvodov podľa tohto zákona na účely správy
odvodov,

c) orgánom príslušným podľa tohto zákona rozhodovať o opravných prostriedkoch na účely
rozhodovania o opravných prostriedkoch,

d) ministerstvu na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, 7)

e) orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície
Policajného zboru na základe osobitných predpisov, 8)

f) orgánom oprávneným vykonávať kontrolu činnosti daňových úradov, obcí a ministerstva
alebo jeho nadriadeného orgánu alebo odvolacieho orgánu podľa osobitného predpisu 9) na
účely kontroly a v súvislosti s uplatňovaním ich pôsobnosti,

g) súdu na účely súdneho konania, 10)

h) právnickej osobe zriadenej ministerstvom na spracovanie informácií pomocou výpočtovej
techniky,

i) Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky na účely oznámenia výsledkov dozoru
u prevádzkovateľov dostihových stávok,

j) zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie orgánu dozoru v konaní pred súdom,

k) poverenej skúšobni v prípade, ak vykonáva technickú kontrolu alebo posúdenie zariadenia
na žiadosť alebo na účely orgánu dozoru, ministerstva alebo orgánov uvedených v písmene e).

(5) Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie predmetu
mlčanlivosti s písomným súhlasom toho dozorovaného subjektu, ktorého sa predmet
mlčanlivosti týka.

§ 15
Ukončenie dozoru
Dozor je ukončený v deň prerokovania správy s dozorovaným subjektom.

TRETIA HLAVA
LICENCIE

§ 16
Licencie podľa tohto zákona sú:

a) všeobecná licencia,

b) individuálne licencie, ktorými sú
1. licencia na prevádzkovanie lotériových hier,
2. licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
3. licencia na prevádzkovanie stávkových hier,
4. licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov,
5. licencia na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických
zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných prostredníctvom
telekomunikačných zariadení a prevádzkovanie videohier,
6. licencia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu,
7. licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie,
8. licencia na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. i),
9. licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.

§ 17
(1) Licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so sídlom na území
Slovenskej republiky. Ak ide o právnické osoby so zahraničnou majetkovou účasťou, licenciu
možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so zahraničnou majetkovou účasťou osôb
so sídlom alebo s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

(2) Licenciu možno udeliť alebo vydať aj pre založenú právnickú osobu pred jej
zápisom do obchodného registra alebo obdobného verejného registra, ak splní podmienky
ustanovené týmto zákonom na udelenie alebo vydanie licencie. Licencia je platná dňom
zápisu tejto právnickej osoby do obchodného registra alebo obdobného verejného registra. Ak
právnická osoba nepodá návrh na zápis do obchodného registra alebo obdobného verejného
registra do 90 dní od prevzatia rozhodnutia o udelení individuálnej licencie alebo odo dňa
zverejnenia všeobecnej licencie alebo ak registrový súd alebo iný príslušný orgán nezapíše
právnickú osobu do obchodného registra alebo obdobného verejného registra, musí právnická
osoba vrátiť licenciu orgánu, ktorý licenciu udelil alebo vydal.

(3) Licenciu nemožno previesť na inú osobu, a to ani ako súčasť podniku pri prevode
podniku alebo jeho časti, a licencia neprechádza na právneho nástupcu pri splynutí, zlúčení,
prípadne rozdelení prevádzkovateľa hazardnej hry.

(4) Podmienky na udelenie alebo vydanie licencie musia byť splnené počas celej doby
platnosti licencie.

§ 18
Všeobecná licencia
(1) Žrebové vecné lotérie, tomboly a kartové hry mimo kasína možno prevádzkovať
na základe všeobecnej licencie vydanej ministerstvom a po splnení oznamovacej povinnosti
podľa § 19. Vo všeobecnej licencii ministerstvo určí podmienky prevádzkovania žrebových
vecných lotérií, tombol a kartových hier mimo kasína.

(2) Všeobecnú licenciu ministerstvo vydáva pre vopred neurčený počet právnických
osôb podľa § 17 ods. 1 a 2, ktoré po splnení podmienok v nej uvedených môžu prevádzkovať
hazardnú hru, na ktorú je táto licencia vydaná. Všeobecná licencia sa vydáva na dobu
neurčitú.

(3) Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie žrebových vecných
lotérií a tombol sú najmä

a) náležitosti herného plánu,

b) spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky podľa § 36,

c) spôsob a lehota úhrady odvodu podľa § 37,

d) vecné a obsahové náležitosti žrebu,

e) podmienky žrebovania,

f) požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry,
týkajúce sa praxe a vzdelania tejto osoby a jej funkcia u právnickej osoby podľa § 17 ods. 1 a
2,

g) spôsob, rozsah a doba archivácie dokladov týkajúcich sa žrebovej vecnej lotérie a tomboly,

h) náležitosti oznámenia žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly.

(4) Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie kartových hier
mimo kasína sú najmä

a) náležitosti herného plánu,

b) spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky podľa § 36,

c) spôsob a lehota úhrady odvodu podľa § 37,

d) počet stolov s uvedením ich druhu,

e) spôsob označenia stolov,

f) typ turnaja a doba trvania turnaja,

g) výška dotácie turnaja,

h) počet hráčov,

i) požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry,
týkajúce sa praxe a vzdelania tejto osoby a jej funkcia u právnickej osoby podľa § 17 ods. 1 a
2,

j) spôsob, rozsah a doba archivácie dokladov týkajúcich sa kartových hier mimo kasína,

k) náležitosti oznámenia kartovej hry mimo kasína.

(5) Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii musia byť zodpovedajúce povahe
hazardnej hry, na ktorú sa všeobecná licencia vydáva; musia byť primerané, transparentné a
nesmú znevýhodňovať záujemcov o prevádzkovanie hazardných hier na základe všeobecnej
licencie.

(6) Návrh všeobecnej licencie ministerstvo zverejní spôsobom podľa osobitného
predpisu najmenej 40 dní pred dňom jej predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na
predloženie pripomienok a s údajom, kde a v akej lehote ich možno k návrhu všeobecnej
licencie uplatniť; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu.
Ministerstvo zverejní spôsobom podľa osobitného predpisu vyhodnotenie pripomienok k
návrhu všeobecnej licencie.

(7) Ministerstvo vyhlási všeobecnú licenciu zverejnením vo Finančnom spravodajcovi
ministerstva. Všeobecná licencia nadobúda platnosť dňom zverejnenia, ak v nej nie je
uvedený neskorší deň nadobudnutia platnosti.

(8) Odseky 6 a 7 sa použijú primerane aj na zmenu alebo zrušenie všeobecnej licencie.

(9) V prípade zmeny alebo zrušenia všeobecnej licencie môžu prevádzkovatelia
hazardných hier, ktorí splnili oznamovaciu povinnosť podľa § 19, dokončiť prevádzkovanie
žrebovej vecnej lotérie, tomboly a kartovej hry mimo kasína podľa pôvodnej všeobecnej
licencie.

§ 19
Oznamovacia povinnosť
(1) Právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo
kartovú hru mimo kasína, je povinná oznámiť tento zámer miestne príslušnému daňovému
úradu najneskôr 15 dní pred začiatkom ich prevádzkovania, ak nie je vo všeobecnej licencii
určená dlhšia lehota.

(2) Oznámenie musí byť písomné a obsahuje

a) názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a údaj o zápise právnickej osoby podľa
odseku 1 do obchodného registra alebo obdobného verejného registra, ak sa takýto zápis pre
vznik právnickej osoby vyžaduje, identifikačné číslo právnickej osoby podľa odseku 1, ak
bolo pridelené,

b) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo fyzických osôb splnomocnených konať v mene
právnickej osoby podľa odseku 1,

c) herný plán hazardnej hry,

d) termín začatia a ukončenia prevádzkovania hazardnej hry,

e) výšku odvodu, ak ju je možné určiť pred začatím prevádzkovania hazardnej hry,

f) ďalšie údaje, ktoré určuje všeobecná licencia.

(3) Daňový úrad na základe doručenia úplného oznámenia zapíše právnickú osobu
podľa odseku 1 do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej
licencie. Ak je oznámenie neúplné, daňový úrad najneskôr do desiatich dní od doručenia
takéhoto oznámenia vyzve právnickú osobu podľa odseku 1 na jeho doplnenie, pričom určí
lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako päť dní. Daňový úrad, ktorému právnická osoba podľa
odseku 1 doručila úplné oznámenie, do siedmich dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia
potvrdí tejto osobe splnenie oznamovacej povinnosti.

(4) Prevádzkovanie hazardnej hry právnickou osobou podľa odseku 1 bez doručenia
oznámenia v určenej lehote alebo bez doplnenia neúplného oznámenia sa považuje za
prevádzkovanie hazardnej hry bez licencie.

(5) Finančné riaditeľstvo vypracuje k 30. júnu a k 31. decembru ministerstvu zoznam
právnických osôb podľa odseku 1 zapísaných do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier
na základe všeobecnej licencie za obdobie predchádzajúcich šesť mesiacov, ktorý do 15 dní
odo dňa jeho vypracovania predkladá ministerstvu. Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky v tomto zozname uvedie názov, prípadne obchodné meno, sídlo a identifikačné
číslo prevádzkovateľa hazardnej hry, ako aj výšku odvodu, ak už je známa. Ministerstvo
zverejňuje zoznam prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie na
internete.

Žiadosť o udelenie individuálnej licencie
§ 20
(1) Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať iba akciová spoločnosť
alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, ak tento zákon neustanovuje inak; ak žiadosť
podáva akciová spoločnosť, jej akcie musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno.

(2) Základné imanie žiadateľa musí byť najmenej

a) 33 100 eur pri žrebových peňažných lotériách,

b) 33 100 eur pri okamžitých lotériách,

c) 66 300 eur pri hrách bingo okrem špeciálneho binga,

d) 66 300 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov,

e) 331 900 eur pri stávkových hrách,

f) 331 900 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi a pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom
telekomunikačných zariadení a pri prevádzkovaní videohier,

g) 1 659 600 eur pri hazardných hrách v kasíne,

(3) Základné imanie musí byť splatené len peňažným vkladom a musí byť splatené
najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie.

(4) V žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľ uvedie

a) obchodné meno a sídlo,

b) identifikačné číslo, ak už bolo žiadateľovi pridelené,

c) výšku základného imania,

d) zoznam spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, v ktorom sa musí
uviesť
1. obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné
číslo spoločníka alebo akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo dátum narodenia, ak rodné
číslo nebolo pridelené,
2. počet a celková menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní akcionár, prípadne počet a celková
menovitá hodnota akcií, ktoré upisovateľ akcií upísal, alebo výška vkladu spoločníka a výška
jeho obchodného podielu,
3. údaje o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka,

e) informácie o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka, ktorý má viac ako
10%hlasovacích práv v iných právnických osobách vrátane právnických osôb, ktoré majú
sídlo mimo územia Slovenskej republiky, a údaje o majiteľoch takéhoto akcionára, prípadne
upisovateľa akcií alebo spoločníka,

f) mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
členov predstavenstva, dozornej rady, ak je zriadená, konateľov, prokuristov a fyzických osôb
zodpovedných za vnútornú kontrolu,

g) meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
odborne spôsobilej fyzickej osoby vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry,

h) územný rozsah prevádzkovania a umiestnenie hazardnej hry,

i) opis technického zariadenia, zariadenia využívaného pri prevádzkovaní videohier alebo
telekomunikačného zariadenia na prevádzkovanie hazardnej hry,

j) opis ďalších zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ak sa budú využívať pri
prevádzkovaní hazardnej hry,

k) dobu, počas ktorej bude hazardná hra prevádzkovaná, a predpokladaný termín začatia
prevádzkovania hazardnej hry.
(5) Žiadateľ musí preukázať

a) splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celej výške priložením výpisov z účtu
v banke alebo pobočke zahraničnej banky; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie
individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie
lotérie pokladničných dokladov,

b) prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov
predstavujúcich finančnú zábezpeku, a to uvedením skutočností o pôvode základného imania
a týchto finančných prostriedkov; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie
na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných
dokladov,

c) odbornú spôsobilosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry, a to
priložením odborného životopisu s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných
výcvikov a stáží vrátane čestných vyhlásení o tom, že údaje v životopise sú pravdivé, pričom
podpisy týchto osôb na čestných vyhláseniach musia byť úradne osvedčené,

d) materiálno-technické zabezpečenie prevádzkovania hazardnej hry vrátane zabezpečenia
elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou, ak sa bude využívať pri prevádzkovaní
hazardnej hry,

e) počet zamestnancov a počet subjektov, s ktorými bude žiadateľ spolupracovať pri
prevádzkovaní hazardnej hry.

(6) K žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľ priloží

a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie
individuálnej licencie; ak ide o spoločnosti len založené, zakladateľskú listinu, zakladateľskú
zmluvu alebo spoločenskú zmluvu,

b) stanovy,

c) návrh organizačnej štruktúry žiadateľa,

d) návrh obchodno-finančného plánu týkajúceho sa prevádzkovania hazardnej hry, ktorý musí
obsahovať najmä
1. predpokladaný rozsah prevádzkovania hazardnej hry z hľadiska objemu dosahovaných
príjmov a možností rozvoja a z hľadiska finančných, personálnych a organizačných možností
žiadateľa v prvých troch rokoch,
2. predpokladané výdavky vynaložené na prevádzkovanie hazardnej hry,
3. predpokladané finančné zdroje, ktoré bude nevyhnutné vynaložiť pri prevádzkovaní
hazardnej hry, a spôsob ich získania,
4. predpokladaný rozsah záväzkov vznikajúcich v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry,

e) písomné vyhlásenie spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, že na ich
majetok nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok
majetku; to neplatí, ak žiadateľom o udelenie individuálnej licencie je národná lotériová
spoločnosť,

f) doklady preukazujúce bezúhonnosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie
hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym
orgánom,

g) herný plán v takej forme, aby po jeho schválení mohol byť umiestnený na miestach
prevádzkovania hazardnej hry, prípadne bol inak dostupný hráčom,

h) vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov
nemohli zúčastniť na hazardnej hre,

i) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu, 11)

j) výpis z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo iné potvrdenie, ktorým
žiadateľ preukáže, že zložil sumu zodpovedajúcu výške finančnej zábezpeky, a potvrdenie o
vinkulácii finančnej zábezpeky podľa § 36 ods. 2 a čestné vyhlásenie o tom, že na uloženie
finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných
cudzích zdrojov podľa § 36 ods. 2; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej
licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie
pokladničných dokladov,

k) doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ktoré sa budú
používať pri prevádzkovaní hazardných hier,

l) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu podľa sídla žiadateľa, že žiadateľ nemá
evidované nedoplatky u správcu daní a nedoplatky odvodov do štátneho rozpočtu podľa tohto
zákona,

m) písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce prevádzkovať hazardnú
hru podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i), nie je ku dňu podania žiadosti o udelenie
individuálnej licencie na prevádzkovanie tejto hazardnej hry obmedzené jej prevádzkovanie
všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 10 ods. 5 písm. d); toto vyhlásenie neprikladá
žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie lotériových hier a hazardných
hier prostredníctvom internetu.

(7) Ak boli doklady uvedené v odseku 5 a v odseku 6 písm. b), c) a d) predložené
ministerstvu alebo obci už v inom konaní, postačí vyhlásenie o tom, že nedošlo k ich
zmenám, pričom žiadateľ uvedie, v ktorom konaní boli tieto doklady predložené.

(8) Za odborne spôsobilú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá má úplné
stredoškolské vzdelanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(9) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne
odsúdený pre

a) hospodársky trestný čin, trestný čin proti poriadku vo verejných veciach alebo trestný čin
proti majetku,

b) iný úmyselný trestný čin.

(10) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Fyzické osoby, ktoré
nemajú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, preukazujú bezúhonnosť
zodpovedajúcimi dokladmi vydanými štátom, ktorého sú občanmi, ako aj dokladmi vydanými
štátmi, v ktorých sa viac ako tri mesiace nepretržite zdržiavali v posledných troch rokoch
(ďalej len “zahraničný doklad”). Cudzinci, ktorí majú na území Slovenskej republiky pobyt a
v čase preukazovania bezúhonnosti tento pobyt trvá aspoň šesť kalendárnych mesiacov,
predkladajú okrem zahraničného dokladu aj výpis z registra trestov. Občania Slovenskej
republiky, ktorí sa dlhodobo nezdržiavajú na území Slovenskej republiky, preukazujú svoju
bezúhonnosť zahraničným dokladom a výpisom z registra trestov. Výpis z registra trestov,
prípadne zahraničný doklad nesmie byť v čase predloženia starší ako tri mesiace.

§ 20a
(1) Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie stávkových hier
podľa § 6 ods. 5 môže podať aj štátny podnik.

(2) Výška kmeňového imania žiadateľa musí byť najmenej 330 000 eur.

(3) V žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 žiadateľ okrem
náležitostí podľa § 20 ods. 4 písm. b), g) až k) uvedie aj

a) názov a sídlo žiadateľa,

b) označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,

c) výšku kmeňového imania,

d) mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
členov dozornej rady, ak je zriadená, riaditeľa, iných fyzických osôb oprávnených konať za
žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu.

(4) Žiadateľ musí okrem skutočností uvedených v § 20 ods. 5 písm. c) až e) preukázať
aj

a) výšku kmeňového imania podľa stavu ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej
licencie podľa odseku 1 predložením dokladu preukazujúceho túto výšku kmeňového imania,

b) splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením výpisu z účtu v banke alebo
pobočke zahraničnej banky,

c) prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich
finančnú zábezpeku uvedením skutočností o pôvode týchto finančných prostriedkov.

(5) Žiadateľ k žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 priloží výpis z
obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie
individuálnej licencie podľa odseku 1, zakladaciu listinu a doklady podľa § 20 ods. 6 písm. c),
d) a f) až l) a ods. 10.

§ 20b
(1) Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie
môže podať len nadácia 11a) so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len “nadácia”)
alebo záujmové združenie nadácií 11b) so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len
“záujmové združenie”), ak

a) nadačné imanie nadácie je najmenej 166 000 eur alebo takúto výšku dosahuje súčet
nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia,

b) za posledných päť rokov poskytla nadácia alebo členovia záujmového združenia spoločne
na verejnoprospešné účely občianskym združeniam, neziskovým organizáciám poskytujúcim
všeobecne prospešné služby alebo iným nadáciám najmenej 5 000 000 eur, pričom každý rok
poskytla najmenej 830 000 eur pre najmenej 100 občianskych združení, neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby alebo iných nadácií,

c) za posledných päť rokov v každom roku preukáže nadácia alebo členovia záujmového
združenia vyhotovenie auditu svojej účtovnej závierky.

(2) V žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 žiadateľ okrem
náležitostí podľa § 20 ods. 4 písm. b), g) až k) uvedie aj

a) názov a sídlo nadácie alebo záujmového združenia,

b) označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,

c) výšku nadačného imania nadácie alebo súčet nadačných imaní všetkých členov
záujmového združenia,

d) mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
členov správnej rady a dozornej rady, správcu nadácie a iných fyzických osôb oprávnených
konať za nadáciu alebo záujmové združenie.

(3) Nadácia alebo záujmové združenie musí okrem skutočností uvedených v § 20 ods.
5 písm. c) až e) preukázať aj

a) výšku nadačného imania alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového
združenia podľa stavu ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku
1 predložením dokladu preukazujúceho túto skutočnosť,

b) splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením výpisu z účtu v banke alebo
pobočke zahraničnej banky,

c) prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich
finančnú zábezpeku uvedením skutočností o pôvode týchto finančných prostriedkov.

(4) Nadácia alebo záujmové združenie k žiadosti o udelenie individuálnej licencie
podľa odseku 1 priloží

a) výpis z registra nadácií alebo výpis z registra záujmových združení, ktorý v čase
predloženia žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 nesmie byť starší ako tri
mesiace,

b) nadačnú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo zápisnicu o ustanovujúcej členskej schôdzi, ak
ide o záujmové združenie,

c) písomné vyhlásenie štatutárneho zástupcu nadácie, že na majetok nadácie alebo na majetok
záujmového združenia nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre
nedostatok majetku,

d) doklady podľa § 20 ods. 6 písm. c), d) a f) až l) a ods. 10,

e) popis vrátane názvu charitatívnej lotérie,

f) charakteristiku cieľa charitatívnej lotérie,

g) popis spôsobu určenia stávky a popis spôsobu preukazovania vykonanej stávky,

h) popis, označenie a adresu umiestnenia zariadenia, ktoré sa bude používať pri
prevádzkovaní hazardnej hry,

i) doklady o splnení skutočností podľa odseku 1 písm. b) a c) a odseku 3 písm. c).

§ 21
(1) K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií,
žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií musí žiadateľ okrem dokladov a
skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj

a) vzor žrebu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 41,

b) vyhlásenie žiadateľa o udelenie licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií,
žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií o tom, že žreby sú dostatočne
zabezpečené proti falšovaniu alebo inému zneužitiu, pričom žiadateľ je povinný predložiť
ministerstvu najneskôr do piatich pracovných dní pred začatím predaja žrebov znalecký
posudok vydaný znaleckým ústavom, 11c)

c) počet vydaných žrebov, a ak budú vydané viaceré série žrebov, aj presné označenie sérií s
uvedením počtu žrebov vydaných v každej sérii,

d) čas predaja žrebov.

(2) V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie číselných lotérií musí žiadateľ
okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 uviesť aj spôsob, ktorým hráč
určí svoju stávku a spôsob preukazovania vykonania stávky hráčom; ak na určenie stávky
budú hráči používať rovnaké listiny, na ktorých stávku vyznačia, žiadateľ priloží vzor takejto
listiny.

(3) K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie stávkových hier musí žiadateľ
okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 alebo § 20a ods. 3 až 5 priložiť
alebo v nej uviesť aj

a) predmet a druh stávkovej hry,

b) výšku manipulačnej prirážky, ktorá nie je súčasťou vkladu, ak ju bude žiadateľ vyžadovať
od hráčov,

c) adresy stávkových kancelárií,

d) súhlas obce, v ktorej má byť umiestnená stávková kancelária,

e) čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom, že nie je majetkovo, personálne ani inak prepojený so
športovými organizáciami a klubmi pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ktorých
výsledky budú predmetom stávok, pričom podpis fyzickej osoby oprávnenej konať za
žiadateľa musí byť úradne osvedčený,

f) súhlas Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky s prevádzkovaním dostihových
stávok týkajúcich sa dostihov konaných na území Slovenskej republiky.

(4) K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie binga musí žiadateľ okrem
dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj

a) vzor žrebov,

b) adresu herne, v ktorej sa prevádzkuje bingo,

c) súhlas obce s prevádzkovaním binga na jej území.

(5) K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne musí
žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej
uviesť aj

a) druh hazardných hier, ktoré budú prevádzkované v kasíne,

b) herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne,

c) prevádzkový poriadok kasína,

d) počet a druh hracích stolov,

e) počet a druh výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a
terminálov videohier,

f) vzor hracích žetónov,

g) hernú menu,

h) adresu kasína,

i) vyjadrenie obce k umiestneniu kasína na jej území,

j) projekt monitorovacej techniky na účel kontroly priebehu hazardnej hry a denného
vyúčtovania hazardných hier v kasíne,

k) odborné životopisy fyzických osôb uvedených v odseku 6 s prehľadom ukončeného
vzdelania a jazykových znalostí vrátane dokladov o ukončenom vzdelaní, prehľadu odbornej
praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží.

(6) Odbornou spôsobilosťou sa pri fyzických osobách navrhnutých za členov
predstavenstva prevádzkovateľa hazardných hier v kasíne, za vedúcich zamestnancov
prevádzkovateľa hazardných hier v kasíne v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a
fyzických osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly rozumie ukončené vysokoškolské
vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti hazardných hier alebo ukončené stredoškolské
odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti hazardných hier, z toho najmenej tri
roky v riadiacej funkcii v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa
hazardných hier. Žiadateľ je povinný preukázať aspoň u jednej fyzickej osoby navrhovanej za
vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva aj päťročnú prax v
oblasti hazardných hier v kasíne.

(7) K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovanie videohier musí
žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20 ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej
uviesť aj

a) počet takýchto technických zariadení alebo terminálov a zariadení používaných pri
prevádzkovaní videohier,

b) adresy miest, v ktorých sa budú takéto technické zariadenia alebo videohry prevádzkovať,

c) vyjadrenie obce k umiestneniu týchto technických zariadení alebo zariadení používaných
pri prevádzkovaní videohier.

(8) K žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom
telekomunikačných zariadení musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 20
ods. 4, 6 a 10 priložiť alebo v nej uviesť aj

a) označenie telekomunikačného zariadenia, ktoré sa bude používať pri prevádzkovaní
hazardnej hry,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorých
hráč zaplatí vklad.

(9) Ak je žiadosť o udelenie individuálnej licencie neúplná, ministerstvo alebo obec
najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia tejto žiadosti vyzve žiadateľa na jej
doplnenie, pričom určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní, a upozorní žiadateľa,
že ak túto žiadosť nedoplní, konanie zastaví.

(10) Žiadateľ, ktorý chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 3 ods. 2 písm. i), v
žiadosti o udelenie individuálnej licencie na takúto hazardnú hru uvedie okrem dokladov a
skutočností podľa § 20 ods. 4, 6 a 10 aj údaje, ktoré sa uvádzajú v žiadosti o udelenie
individuálnej licencie na prevádzkovanie takej hazardnej hry, ktorá je svojím charakterom
najviac podobná hazardnej hre podľa § 3 ods. 2 písm. i). Ministerstvo alebo obec pri
rozhodovaní o udelení takejto licencie posudzuje náležitosti žiadosti primerane podľa
ustanovení tohto zákona týkajúcich sa hazardnej hry, ktorá je svojím charakterom najviac
podobná tejto hazardnej hre.

(11) Ak žiadateľ o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier
prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačných zariadení alebo pri prevádzkovaní
videohier bude prevádzkovať hazardnú hru, ktorá je svojím charakterom najviac podobná
niektorej hazardnej hre podľa § 3 ods. 2 písm. a) alebo

c), je povinný splniť podmienky ustanovené týmto zákonom aj pre takéto hazardné hry.

(12) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný každú zmenu údajov a skutočností,
ktoré nevyžadujú zmenu individuálnej licencie podľa odseku 13 a ktoré sa uvádzajú v žiadosti
o udelenie individuálnej licencie alebo v dokladoch, na základe ktorých bola individuálna
licencia udelená, oznámiť orgánu, ktorý túto licenciu udelil, najneskôr do 15 dní od ich
vzniku. Zmeny spočívajúce v zmene miesta trvalého pobytu fyzických osôb uvedených v
individuálnej licencii alebo v zmene sídla prevádzkovateľa hazardnej hry je prevádzkovateľ
hazardnej hry povinný ministerstvu alebo obci oznámiť a hodnoverne preukázať.

(13) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný pri každej plánovanej zmene údajov a
skutočností, ktoré sú uvedené v individuálnej licencii, v dokladoch, ktoré ministerstvo alebo
obec pri udeľovaní individuálnej licencie schválila alebo ktoré sú prílohou individuálnej
licencie, vopred požiadať o zmenu tejto licencie. Na konanie o zmene individuálnej licencie
sa primerane použijú ustanovenia o udelení individuálnej licencie. V žiadosti o zmenu
licencie sa uvádzajú len tie skutočnosti alebo sa k nej predkladajú len tie doklady, ktorých sa
zmena licencie týka.

(14) Ak sa zmení tento zákon, iné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa
prevádzkovania hazardných hier alebo skutočnosti, ktoré ministerstvo uvádza v rozhodnutí o
udelení individuálnej licencie podľa § 23 ods. 2, môže ministerstvo zmeniť individuálnu
licenciu z vlastného podnetu na účel jej zosúladenia s týmito skutočnosťami.

(15) Platnosť vyjadrenia obce podľa odseku 5 písm. i) a odseku 7 písm. c) je jeden
kalendárny rok. Prevádzkovateľ hazardnej hry je počas platnosti individuálnej licencie
povinný bezodkladne predložiť ministerstvu na každý kalendárny rok platnosti individuálnej
licencie nové vyjadrenie obce podľa prvej vety.
(16) Žiadateľ o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie
hazardných hier, pri ktorých sa používajú technické zariadenia podľa § 1 ods. 1 písm. c)
určené podľa druhej vety, je povinný predkladať ministerstvu o týchto zariadeniach vybrané
údaje. Druh zariadení, formu, štruktúru predkladaných údajov a spôsob ich predkladania určí
ministerstvo a zverejní na svojom webovom sídle.

Individuálne licencie
§ 22
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, hazardné hry možno prevádzkovať na základe
individuálnej licencie udelenej ministerstvom alebo obcou.

(2) Obec udeľuje individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na jej území. V ostatných prípadoch
vrátane licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov umiestnených v kasíne, alebo ak sa
vklady uhrádzajú v cudzej mene, individuálnu licenciu udeľuje ministerstvo.

(3) Individuálnu licenciu udelí ministerstvo alebo obec žiadateľovi, ktorý predloží
úplnú žiadosť o jej udelenie a preukáže splnenie podmienok ustanovených v tomto zákone.

(4) Individuálnu licenciu možno udeliť najviac na

a) dva roky pri žrebových peňažných a žrebových peňažno-vecných lotériách a pri
okamžitých lotériách,

b) päť rokov pri stávkových hrách,

c) päť rokov pri bingu okrem špeciálneho binga,

d) jeden kalendárny rok pri výherných prístrojoch s výnimkou výherných prístrojov
prevádzkovaných v kasíne, pri ktorých sa udeľuje individuálna licencia na dobu
zodpovedajúcu životnosti výherných prístrojov, najdlhšie však do skončenia platnosti licencie
na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,

e) dva rokov pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi alebo pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom
telekomunikačných zariadení a pri prevádzkovaní videohier,

f) dva rokov pri hazardných hrách podľa § 3 ods. 2 písm. i),

g) päť rokov pri štátnej lotérii,

h) dva rokov pri hazardných hrách v kasíne,

i) päť rokov pri charitatívnej lotérii.

§ 23
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, individuálna licencia sa udelí najneskôr do 15
pracovných dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti o udelenie individuálnej licencie.

(2) V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie sa okrem náležitostí podľa
osobitného predpisu 4) uvedie aj druh hazardnej hry, na prevádzkovanie ktorej sa udeľuje
individuálna licencia, zoznam a adresy prevádzok, v ktorých sa bude hazardná hra
prevádzkovať, číslo účtu, na ktorý sa uhradí odvod podľa § 37, schváli sa herný plán
hazardnej hry, vzor žrebu, ak sa budú žreby pri prevádzkovaní hazardnej hry používať, a určí
sa začiatok prevádzkovania hazardnej hry a lehota, na ktorú sa individuálna licencia udeľuje;
v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie národnej lotériovej spoločnosti sa zoznam a
adresy prevádzok, v ktorých sa bude hazardná hra prevádzkovať, neuvádzajú. Výrok
rozhodnutia o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, udeľovanej
ministerstvom, môže obsahovať aj ďalšie charakteristiky technických zariadení určených na
prevádzkovanie hazardných hier.

(3) Ministerstvo alebo obec môže individuálnu licenciu odňať, ak je hazardná hra
prevádzkovaná v rozpore s podmienkami ustanovenými v tomto zákone alebo určenými v
individuálnej licencii. Ministerstvo alebo obec odníme individuálnu licenciu, ak nastanú alebo
dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by nebolo možné udeliť individuálnu licenciu,
alebo sa dodatočne preukáže, že údaje, na základe ktorých bola udelená individuálna licencia,
nie sú pravdivé, alebo na žiadosť prevádzkovateľa hazardnej hry. Ak individuálnu licenciu
odníme obec, túto skutočnosť oznámi ministerstvu do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o odňatí individuálnej licencie.

§ 24
(1) Daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, miestne príslušný podľa
miesta, kde sa bude výherný prístroj prevádzkovať, po udelení licencie na prevádzkovanie
hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov vydá prevádzkovateľovi hazardnej hry
identifikačnú kartu pre každý výherný prístroj samostatne, ktorou prevádzkovateľ výherného
prístroja označí výherný prístroj na prístupnom mieste na účely dozoru tak, aby sa
identifikačná karta pri prevádzkovaní výherného prístroja nemohla poškodiť. Bez vydania
identifikačnej karty nemožno uviesť výherný prístroj do prevádzky. Daňový úrad s
pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, miestne príslušný podľa miesta, kde sa bude
výherný prístroj prevádzkovať, oznámi ministerstvu počet vydaných identifikačných kariet
prevádzkovateľovi hazardnej hry do 15 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v
ktorom boli vydané.

(2) Identifikačná karta obsahuje tieto údaje:

a) meno a sídlo prevádzkovateľa výherného prístroja,

b) poradové číslo identifikačnej karty,

c) číslo osvedčenia vydaného poverenou skúšobňou a označenie poverenej skúšobne, ktorá
osvedčenie vydala,

d) typ výherného prístroja, výrobné číslo výherného prístroja,

e) číslo, dátum a čas platnosti licencie na prevádzkovanie výherného prístroja,

f) počiatočný stav všetkých počítadiel využívaných na evidovanie vkladov a výhier,

g) druh hazardnej hry, typ a verziu programu,

h) dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis zamestnanca daňového úradu, ktorý
identifikačnú kartu vydal.

(3) Ak prevádzkovateľ hazardných hier premiestni výherný prístroj na územie inej
obce, je povinný vrátiť vydanú identifikačnú kartu daňovému úradu podľa odseku 1, ktorý ju
vydal, a to pred vydaním novej identifikačnej karty podľa odseku 1. Daňový úrad podľa
odseku 1 nevydá novú identifikačnú kartu, ak prevádzkovateľ hazardnej hry nevrátil pôvodnú
identifikačnú kartu.

Licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne
§ 25
(1) Licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne udeľuje ministerstvo. Ak sa
má udeliť licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne akciovej spoločnosti, všetky
jej akcie musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno; zmena ich podoby alebo formy
sa zakazuje.

(2) Osobitnými podmienkami prevádzkovania hazardných hier v kasíne sú aj
spoľahlivosť a verejný záujem. Spoľahlivosť sa posudzuje vzhľadom na osoby podľa § 21
ods. 6 a verejný záujem sa posudzuje vo vzťahu k miestu, kde majú byť hazardné hry v kasíne
prevádzkované. Žiadateľ je povinný v žiadosti o licenciu na prevádzkovanie hazardných hier
v kasíne preukázať svoju spoľahlivosť a to, že prevádzkovanie hazardných hier v kasíne na
zvolenom mieste nie je v rozpore s verejným záujmom.

(3) Spoľahlivá je osoba, ktorá bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na
tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo a bez porušenia všeobecne záväzných
právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu podľa § 21 ods. 6 vrátane plnenia
povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(4) Licenciou na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne sa povoľuje
prevádzkovanie hazardných hier v kasíne podľa § 5 ods. 1 v rozsahu vymedzenom v tejto
licencii a za podmienok určených v tejto licencii.

(5) Označenie “kasíno”, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová
vyskytujú, smie používať v obchodnom mene alebo na označenie prevádzkarne, v ktorej sa
poskytujú tovary alebo služby, iba prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne s licenciou
udelenou podľa tohto zákona.

(6) Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých obchodné meno
alebo názov je zavedený alebo uznávaný zákonom alebo medzinárodnou zmluvou.

§ 26
(1) Ministerstvo udelí žiadateľovi licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v
kasíne po predložení úplnej žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v
kasíne a preukázaní splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom a ak je zabezpečené
riadne prevádzkovanie hazardných hier v kasíne.

(2) O žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne
rozhodne ministerstvo najneskôr do 60 dní od podania úplnej žiadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. O žiadosti na zmenu licencie podľa § 21 ods. 13
rozhodne ministerstvo do 15 dní od podania úplnej žiadosti.

(3) Ministerstvo žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier v
kasíne zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok na udelenie licencie podľa § 20,
21 a § 25 ods. 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie
hazardných hier v kasíne nemôžu byť ekonomické potreby trhu.

(4) V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne sa
okrem náležitostí podľa osobitného predpisu 4) uvedie druh hazardných hier, na ktoré sa táto
licencia udeľuje, určí sa prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť zabezpečiť v kasíne
monitorovaciu techniku na účel kontroly priebehu hazardných hier a denného vyúčtovania
výsledku stávkových hier v kasíne, určí sa začiatok prevádzkovania hazardných hier v kasíne
a lehota, na ktorú sa táto licencia udeľuje, a schváli sa

a) herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne,

b) prevádzkový poriadok kasína,

c) počet a druh hracích stolov,

d) vzor hracích žetónov,

e) herná mena,

f) adresa kasína,

g) počet výherných prístrojov, technických zariadení a terminálov videohier.

(5) Licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne môže obsahovať aj
podmienky, ktoré je povinný prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne splniť pred začatím
prevádzkovania hazardných hier v kasíne, alebo podmienky, ktoré je prevádzkovateľ
hazardných hier v kasíne povinný dodržiavať pri prevádzkovaní ktorejkoľvek povolenej
hazardnej hry v kasíne.

§ 27
(1) Prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne je povinný podať príslušnému súdu
návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra na základe licencie na
prevádzkovanie hazardných hier v kasíne alebo jej zmeny do desiatich dní odo dňa, keď táto
licencia alebo jej zmena nadobudla právoplatnosť, a predložiť ministerstvu výpis z
obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní
zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.

(2) Ministerstvo môže licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne odňať, ak
sa hazardné hry v kasíne prevádzkujú v rozpore s podmienkami ustanovenými v tomto zákone
alebo určenými v udelenej licencii na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. Ministerstvo
odníme licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, ak nastanú alebo dodatočne
vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by nebolo možné udeliť licenciu na prevádzkovanie
hazardných hier v kasíne, alebo sa dodatočne preukáže, že údaje, na základe ktorých bola
udelená licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, nie sú pravdivé.

§ 27a
Zrušený od 1.1.2011
Licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie
§ 28
(1) Licenciu na prevádzkovanie štátnej lotérie možno udeliť len národnej lotériovej
spoločnosti.

(2) Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie podáva národná
lotériová spoločnosť ministerstvu. Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie štátnej lotérie do 30 dní odo dňa podania úplnej žiadosti o udelenie licencie
na prevádzkovanie štátnej lotérie.

(3) V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie sa okrem
všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu 4) schváli herný plán, vzor žrebu, ak sa
budú žreby pri prevádzkovaní štátnej lotérie používať, určí sa začiatok prevádzkovania štátnej
lotérie, lehota, na ktorú sa táto licencia udeľuje, a môžu sa prevádzkovateľovi štátnej lotérie
určiť ďalšie podmienky na prevádzkovanie štátnej lotérie. Rozhodnutie o udelení licencie na
prevádzkovanie štátnej lotérie ďalej obsahuje najmä:

a) cieľ prevádzkovania štátnej lotérie,

b) počet žrebov, cenu jedného žrebu a celkovú výšku hernej istiny, ak sú pred začiatkom
prevádzkovania štátnej lotérie známe a používajú sa na prevádzkovanie hazardnej hry; pri
lotérii pokladničných dokladov sa počet žrebov, cena jedného žrebu a celková výška hernej
istiny neuvádzajú,

c) lehotu na predloženie konečného vyúčtovania štátnej lotérie, ktorá nesmie byť dlhšia ako
60 dní odo dňa ukončenia platnosti licencie.

§ 29
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom
internetu môže obsahovať aj technické podmienky ochrany hráčov, zabezpečenia prijímania
vkladov a vyplácania výhier pomocou telekomunikačných zariadení a ďalšie technické a
bezpečnostnoochranné prvky serveru a hracích systémov, ktoré budú odborne posúdené v
súlade s § 30 až 34.

§ 29a
Licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie
(1) Licenciu na prevádzkovanie charitatívnej lotérie možno udeliť len nadácii alebo
záujmovému združeniu.

(2) Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie podáva nadácia
alebo záujmové združenie ministerstvu. Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie licencie
na prevádzkovanie charitatívnej lotérie do 30 dní od podania úplnej žiadosti o udelenie
licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.

(3) V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie sa okrem
všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu 4) schváli herný plán, cieľ prevádzkovania
charitatívnej lotérie, určí sa začiatok prevádzkovania charitatívnej lotérie, lehota, na ktorú sa
táto licencia udeľuje, a môžu sa prevádzkovateľovi charitatívnej lotérie určiť ďalšie
podmienky na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.

ŠTVRTÁ HLAVA
ODBORNÉ POSUDZOVANIE
§ 30
(1) Odborné posudzovanie je činnosť poverenej skúšobne vykonávaná v rozsahu a za
podmienok uvedených v poverení na odborné posudzovanie podľa § 31, po vykonaní ktorej
poverená skúšobňa vydá osvedčenie podľa § 32.

(2) Poverenú skúšobňu možno požiadať písomne o odborné posudzovanie

a) výherných prístrojov,

b) technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,

c) terminálov a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier,

d) zariadení využívaných pri prevádzkovaní binga,

e) elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých sa prevádzkujú hazardné
hry, a centrálnym miestom vyhodnocovania priebehu a výsledkov hazardnej hry,

f) prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné siete, ak sa používajú
na prevádzkovanie hazardnej hry,

g) softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. d) a e) a
jeho verzie programu.

(3) Žiadateľ je povinný zabezpečiť odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa
odseku 2 pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie. Prevádzkovateľ hazardnej
hry je povinný zabezpečiť odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa odseku 2 po
uplynutí doby, na ktorú je poverenou skúšobňou vydané osvedčenie podľa § 32.

(4) Zariadenia a systémy podľa odseku 2 môže odborne posudzovať len poverená
skúšobňa, a to len tie zariadenia a systémy podľa odseku 2, na ktorých odborné posudzovanie
bola poverená.

(5) Poverenou skúšobňou môže byť len právnická osoba so sídlom na území
Slovenskej republiky, ktorá je na odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa odseku 2
autorizovaná 12) a notifikovaná 12) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky a akreditovaná. 12) Rozsah autorizácie a notifikácie je ustanovený
osobitným predpisom. 13) Poverená skúšobňa musí byť akreditovaná v rozsahu technických
noriem. 13a)

§ 31
(1) Písomnú žiadosť o vydanie poverenia na odborné posudzovanie môže podať len
právnická osoba podľa § 30 ods. 5.

(2) Poverenie podľa odseku 1 vydáva ministerstvo na dobu určitú, najmenej však na
dobu piatich rokov; ministerstvo môže po uplynutí tejto lehoty a po vykonaní kontroly 3)
platnosť poverenia podľa odseku 1 predĺžiť.

(3) Na vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa odseku 1 nie je právny
nárok.

(4) Ministerstvo zverejňuje zoznam poverených skúšobní, ktorým bolo udelené
poverenie podľa odseku 1 aj s uvedením rozsahu tohto poverenia spôsobom podľa osobitného
predpisu. 6)

(5) Ak ministerstvo v rámci výkonu kontroly podľa § 10 ods. 2 písm. a) zistí, že
poverená skúšobňa

a) nepredložila register vydaných osvedčení alebo predložila neúplný register vydaných
osvedčení v lehote podľa § 34, uloží poverenej skúšobni pokutu od 500 eur do 1 000 eur,

b) nevydala osvedčenie v lehote podľa § 33 ods. 3, vydala osvedčenie, v ktorom neuviedla
náležitosti podľa § 32 ods. 3 a 4, vydala osvedčenie na základe neúplnej žiadosti alebo vydala
osvedčenie, ktorého náležitosti nie sú v súlade so žiadosťou, uloží poverenej skúšobni pokutu
od 1 000 eur do 20 000 eur,

c) vydala osvedčenie pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poverení podľa odseku
1 alebo vydala osvedčenie na základe odborného posudzovania vykonaného osobou, ktorá nie
je poverenou skúšobňou, uloží poverenej skúšobni pokutu od 20 000 eur do 30 000 eur,

d) porušila rozsah a podmienky uvedené v poverení na odborné posudzovanie, vydala
osvedčenie na zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2, na odborné posudzovanie ktorých
nebola poverená, vydala osvedčenie na zariadenia alebo systémy podľa § 30 ods. 2, ktoré
nespĺňajú požiadavky podľa § 32 ods. 1, alebo vydala osvedčenie na zariadenia alebo systémy
podľa § 30 ods. 2 po uplynutí lehoty, na ktorú bola autorizovaná 12) a notifikovaná 12)
Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a akreditovaná 12)
v rozsahu podľa technických noriem, 13) odníme poverenej skúšobni poverenie podľa odseku
1.

(6) Pri ukladaní sankcií podľa odseku 5 postupuje ministerstvo primerane podľa § 54
ods. 3, 5, 9 až 13.

(7) Ministerstvo môže zmeniť poverenie na odborné posudzovanie podľa odseku 2 z
vlastného podnetu, ak došlo k zmene tohto zákona.

§ 32
(1) Poverená skúšobňa pri odbornom posudzovaní overí a osvedčí, že zariadenia a
systémy uvedené v § 30 ods. 2

a) sú spôsobilé na prevádzkovanie hazardných hier,

b) sú bezpečné z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom nich prijímané,
odosielané a spracúvané,

c) spĺňajú technické požiadavky ustanovené technickými predpismi 14) a že

d) prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom nich bude v súlade s pravidlami hazardnej
hry.

(2) Pri zariadeniach a systémoch podľa § 30 ods. 2 písm. a) až

c) a iných zariadeniach a systémoch, ktoré sú prepojené na účely hrania prémiovej hry,
poverená skúšobňa odborne posudzuje systém vytvárania prémiovej výhry a podmienky
spôsobu evidencie a vyplácania prémiových výhier.

(3) Poverená skúšobňa v osvedčení uvedie

a) označenie prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý bude zariadenie alebo systém podľa § 30
ods. 2 pri prevádzkovaní hazardnej hry používať,

b) vlastníka výherného prístroja, iného zariadenia alebo systému podľa § 30 ods. 2,

c) výrobcu hazardnej hry – programu,

d) výrobcu výherného prístroja, ak je predmetom odborného posudzovania výherný prístroj,

e) druh, typ alebo iný opis posudzovaného zariadenia alebo systému podľa § 30 ods. 2 a
prípadne jeho výrobné a sériové číslo,

f) hernú menu,

g) vyjadrenie ku každej z posudzovaných skutočností podľa odseku 1 alebo 2,

h) podmienky používania posudzovaného zariadenia alebo systému, ak je ich nevyhnutné
dodržiavať na to, aby posudzované skutočnosti podľa odseku 1 alebo 2 boli zachované počas
celej doby ich využívania pri prevádzkovaní hazardnej hry,

i) schválené pravidlá hry pre typ hry – programu výherného prístroja,

j) dobu, na ktorú sa osvedčenie vydáva,

k) dátum vydania osvedčenia,

l) poradové číslo osvedčenia,

m) odtlačok pečiatky, názov, sídlo a identifikačné číslo poverenej skúšobne, ktorá osvedčenie
vydáva a meno, priezvisko a podpis oprávnených zamestnancov poverenej skúšobne.

(4) Poverená skúšobňa pri posudzovaní skutočností podľa odseku 2 v osvedčení
okrem údajov podľa odseku 3 uvedie aj

a) adresu herne, v ktorej sa prémiová hra prevádzkuje,

b) typ hazardnej hry, typ zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) a iných
zariadení a systémov, ktoré sú prepojené na účely hrania prémiovej hry, číslo osvedčenia
poverenej skúšobne, verziu programu,

c) výrobcu prémiovej hry a verzie programu,

d) počet zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 písm. a) až c) a iných zariadení a systémov,
ktoré sú prepojené na účely hrania prémiovej hry a ich výrobné čísla,

e) systém vytvárania prémiovej výhry, spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry.

(5) Poverená skúšobňa vykonáva overovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2,
na ktoré bolo vydané osvedčenie, v rozsahu a lehotách uvedených v poverení na odborné
posudzovanie podľa § 31 ods. 2.

§ 33
(1) Poverená skúšobňa vydá osvedčenie na určitú dobu.

(2) Poverená skúšobňa môže v osvedčení určiť prevádzkovateľovi hazardnej hry
povinnosť opätovne nechať odborne posúdiť posudzované zariadenie alebo systém podľa § 30
ods. 2 po určenej dobe jeho používania. Osvedčenie zanikne, ak prevádzkovateľ hazardnej
hry túto povinnosť nesplní v lehote určenej poverenou skúšobňou.

(3) Poverená skúšobňa vydá osvedčenie do 60 dní od predloženia úplnej žiadosti o
odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2. Lehotu podľa prvej vety môže
ministerstvo v odôvodnených prípadoch na žiadosť poverenej skúšobne predĺžiť.

§ 34
Poverená skúšobňa vedie register vydaných osvedčení, ktorý predkladá ministerstvu
do desiatich dní od uplynutia kalendárneho polroka.

TRETIA ČASŤ
PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER
PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 35
(1) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie
dodržiavať podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené týmto zákonom,
podmienky určené v licencii, ustanovenia bezpečnostného projektu, ustanovenia herného
plánu a ostatné povinnosti ustanovené týmto zákonom. Zodpovednosti za porušenie tejto
povinnosti sa nemôže zbaviť.

(2) Propagovanie hazardnej hry je dovolené, len ak na jej prevádzkovanie bola udelená
alebo vydaná licencia podľa tohto zákona a je prevádzkovaná za podmienok ustanovených
týmto zákonom.

(3) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a
ďalšie fyzické osoby alebo právnické osoby vykonávajúce činnosti pri prevádzkovaní
hazardných hier plnili povinnosti ustanovené týmto zákonom. Prevádzkovateľ hazardnej hry a
jeho zamestnanci sú povinní dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom. 15)

(4) Fyzická osoba oprávnená prijímať stávky alebo vklady sa nesmie zúčastňovať ako
hráč hazardnej hry, v ktorej stávky alebo vklady prijíma.

(5) Prevádzkovateľ hazardnej hry okrem prevádzkovateľa hazardnej hry, pre ktorého
je vydaná všeobecná licencia, je povinný každoročne do 31. mája kalendárneho roka uložiť
ročnú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok. 16)

(6) Účasť na hazardných hrách je zakázaná osobám mladším ako 18 rokov.
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný vykonať opatrenia, aby sa takéto osoby nemohli
zúčastňovať hazardných hier. Prevádzkovateľ hazardnej hry a orgán dozoru má právo na tieto
účely požadovať predloženie preukazu totožnosti. Ak sa hazardné hry prevádzkujú v herni,
prevádzkovateľ takýchto hazardných hier je povinný zabezpečiť v herni stály dozor, ktorý na
základe pracovného pomeru s prevádzkovateľom hazardnej hry vykonáva fyzická osoba
trvale prítomná v herni počas prevádzkových hodín herne; prevádzka herne sa riadi
prevádzkovými pravidlami herne.

(7) Vklady možno prijímať v hotovosti alebo bezhotovostne.

(8) Pri splatení základného imania, úhradách súvisiacich s istotou, úhradách odvodu
podľa § 37 a ďalších úhradách podľa tohto zákona sa dňom úhrady rozumie

a) pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky deň, keď
sa uskutočnilo odpísanie z účtu prevádzkovateľa hazardnej hry,

b) pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, pošta alebo iná
oprávnená osoba hotovosť prijala alebo prevzala.

(9) Herný plán hazardnej hry musí byť umiestnený na viditeľnom mieste vo všetkých
priestoroch využívaných na prevádzkovanie hazardnej hry, ak majú do nich prístup aj hráči.
Na každej strane herného plánu musí byť odtlačok pečiatky orgánu, ktorý prevádzkovateľovi
hazardnej hry udelil individuálnu licenciu a dátum schválenia herného plánu.

(10) Príjem vkladov, príjem stávok, vyplácanie výhier, žrebovanie, iné úkony
smerujúce k určeniu výsledku hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 a ďalšie úkony, ktoré sa pri
prevádzkovaní hazardných hier vykonávajú verejne alebo pri ktorých sa uskutočňuje
komunikácia medzi hráčom a prevádzkovateľom hazardnej hry okrem zverejňovania
výsledkov hazardných hier, je zakázané vykonávať

a) na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,

b) v čase trvania štátneho smútku,

c) mimo prevádzkového času.

(11) Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované
priamo hráčmi a videohry v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb
pre deti a mládež a ubytovní mládeže, zdravotníckych zariadeniach a v budovách štátnych
orgánov. Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované
priamo hráčmi a videohry, s výnimkou ich prevádzkovania v herni, vo vzdialenosti do 200
metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a
ubytovní mládeže.

(12) Prevádzkovateľ hazardnej hry a ďalšie fyzické osoby a právnické osoby
vykonávajúce akékoľvek úkony pri prevádzkovaní hazardných hier a pri odbornom
posudzovaní sú povinní zachovávať mlčanlivosť o hráčoch, ich účasti na hre a informáciách
získaných pri odbornom posudzovaní.

(13) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 12 sa nevzťahuje na
poskytovanie informácií

a) súdu na účely súdneho konania, 10)

b) orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície
Policajného zboru na účely podľa osobitných predpisov, 8)

c) daňovým orgánom na účely daňového konania,

d) príslušným orgánom na účely konania o priestupkoch 17) alebo

e) v prípade, ak hráč zbaví osoby uvedené v odseku 12 povinnosti mlčanlivosti.

(14) Za škody spôsobené pri prevádzkovaní hazardných hier hráčovi zodpovedá
prevádzkovateľ hazardnej hry podľa osobitného predpisu, 18) a to aj keď boli zavinené tretími
osobami, ktoré prevádzkovateľ hazardnej hry poveril vykonávaním niektorých činností
súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier.

(15) Všetky účtovné operácie uskutočňované v súvislosti s prevádzkovaním
hazardných hier sa musia viesť oddelene od iných účtovných operácií prevádzkovateľa
hazardných hier. Ak prevádzkovateľ hazardných hier prevádzkuje viac hazardných hier, musí
viesť oddelenú analytickú evidenciu za každú z nich.

(16) Prevádzkovateľ hazardných hier pri číselných lotériách, stávkových hrách, pri
bingu vrátane špeciálneho binga a hazardných hrách prevádzkovaných v kasíne je povinný
denne vyúčtovať prijaté vklady a prípadne vyplatené výhry, ak sa pri prevádzkovaní týchto
hazardných hier denne prijímajú vklady a vyplácajú výhry. Ministerstvo môže povoliť denné
vyúčtovanie hazardných hier prevádzkovaných v kasíne aj s použitím videotechniky.
Prevádzkovateľ výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a
videohier je povinný viesť mesačnú evidenciu vkladov a výhier osobitne za každý výherný
prístroj, za každé technické zariadenie, obsluhované priamo hráčmi a za každé zariadenie pri
videohre, prostredníctvom ktorého sa hráč zúčastňuje na hazardnej hre pri videohrách.

(17) Prevádzkovateľ hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných
prístrojov je povinný predložiť ministerstvu doklad o uložení finančnej zábezpeky a
potvrdenie o splnení povinnosti podľa § 36 ods. 2 pred podaním žiadosti o udelenie licencie
na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a pri každej zmene
výšky finančnej zábezpeky.

(18) Hazardné hry, ktoré môžu byť zameniteľné, zhodné alebo podobné štátnym
lotériám, sa zakazuje prevádzkovať iným prevádzkovateľom ako národnej lotériovej
spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(19) Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri hazardnej hre nesmie byť kratšia ako 30
dní a dlhšia ako 60 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní alebo inej udalosti, ktorá
rozhoduje o výhre.

(20) Prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyplatiť výhercovi uplatnený nárok na výhru
najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.

(21) Do hernej istiny sa nezapočítava výška vkladov a výhier, ktoré sa uskutočnili
počas overovania podľa § 32 ods. 5.

(22) Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje alebo
terminály videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou, môžu v takejto prevádzke umiestniť
najviac dve takéto zariadenia a celkový počet hracích miest v takejto prevádzke je najviac
dve. Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje, terminály
videohier alebo technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi v herni, musia v nej
umiestniť najmenej päť takýchto zariadení a celkový počet hracích miest v takejto prevádzke
musí byť najmenej päť, pričom technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi môžu byť
prevádzkované len v herni.

(23) Informáciu o výhre je zakázané umiestňovať na vonkajšie časti priestorov, v
ktorých sú prevádzkované hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) a v blízkosti
týchto priestorov; informáciu o výhre je možné umiestňovať len v interiéri týchto priestorov a
takáto informácia nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany týchto priestorov.

(24) Prevádzkovatelia hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) a e) sú povinní na
nimi prevádzkovaných technických zariadeniach určených na prevádzkovanie hazardných
hier umiestniť na viditeľnom mieste telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie
pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí, ktoré
zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle.

§ 36
Finančná zábezpeka
(1) Finančná zábezpeka slúži len na vysporiadanie záväzkov prevádzkovateľa
hazardnej hry, ktorými sú odvody podľa § 37 ods. 1 a 2, úrok z omeškania podľa § 54 ods. 2 a
výplata výhier hráčov. Finančnú zábezpeku v minimálnej výške ustanovenej týmto zákonom
musí prevádzkovateľ hazardnej hry zachovávať aj po uplynutí platnosti licencie až do
vysporiadania všetkých záväzkov podľa prvej vety a predloženia ročného vyúčtovania
odvodov ministerstvu. Ak by z akýchkoľvek dôvodov výška finančnej zábezpeky klesla pod
minimálnu výšku ustanovenú týmto zákonom, je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný ju do
30 dní doplniť. Finančná zábezpeka nepodlieha exekúcii podľa osobitného predpisu. 18a)

(2) Finančnú zábezpeku musí žiadateľ uložiť na samostatný účet v banke alebo
pobočke zahraničnej banky a musí byť počas celej doby platnosti licencie vinkulovaná v
prospech ministerstva. Žiadateľ nesmie použiť na uloženie finančnej zábezpeky finančné
prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov. Vinkuláciu finančnej zábezpeky
alebo jej časti možno zrušiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ak

a) prevádzkovateľovi hazardnej hry uplynula doba platnosti licencie a má vysporiadané
všetky záväzky podľa odseku 1,

b) prevádzkovateľovi hazardnej hry bola zrušená alebo odňatá licencia a má vysporiadané
všetky záväzky podľa odseku 1,

c) prevádzkovateľ hazardnej hry nemá vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1 a
požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky; v tomto prípade ministerstvo rozhodne o použití
finančnej zábezpeky a o tom, na vysporiadanie ktorých záväzkov bude finančná zábezpeka
použitá, pričom doklad o nevysporiadaných záväzkoch podľa odseku 1 vydá príslušný daňový
úrad,

d) prevádzkovateľ hazardnej hry ukončí prevádzkovanie hazardnej hry na základe všeobecnej
licencie, požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky a predloží doklad o vysporiadaní záväzkov
podľa odseku 1, pričom tento doklad vydá príslušný daňový úrad,

e) prevádzkovateľ hazardnej hry požiada o prevod finančnej zábezpeky na iný samostatný
účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a bezodkladne ju vinkuluje v prospech
ministerstva,

f) prevádzkovateľ hazardnej hry požiada o zníženie finančnej zábezpeky z dôvodu zníženia
počtu kasín, prevádzkovaných výherných prístrojov alebo hracích stolov a má vysporiadané
všetky záväzky podľa odseku 1; vysporiadanie záväzkov z odvodov a sankčných úrokov z
odvodov prevádzkovateľ hazardnej hry preukáže dokladmi, ktoré vydá príslušný daňový úrad
a vysporiadanie záväzkov z uplatnených výhier hráčov preukáže čestným vyhlásením,

g) prevádzkovateľ hazardnej hry má po dobu viac ako tri mesiace neuhradené záväzky z
odvodov, na vysporiadanie ktorých slúži finančná zábezpeka podľa odseku 1; ministerstvo na
žiadosť príslušného daňového úradu o zrušenie vinkulácie na účely úhrady týchto záväzkov
rozhodne o zrušení vinkulácie a o uvoľnení finančnej zábezpeky v sume zodpovedajúcej
neuhradeným záväzkom určenej príslušným daňovým úradom a o prevode tejto sumy na účet
príslušného daňového úradu, pričom banka do troch pracovných dní po predložení
právoplatného rozhodnutia ministerstva prevedie finančné prostriedky v súlade s týmto
rozhodnutím na účet príslušného daňového úradu.

(3) Minimálna výška finančnej zábezpeky je pri

a) žrebových lotériách, okamžitých lotériách a pri tombolách 5% zo sumy vypočítanej ako
súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb,

b) bingu okrem špeciálneho binga 16 500 eur na jednu prevádzku binga,

c) stávkových hrách okrem kurzových stávok 33 200 eur,

d) kurzových stávkach 750 000 eur,

e) výherných prístrojoch za každý výherný prístroj 150 eur, najmenej však 60 000 eur na
jedného prevádzkovateľa hazardnej hry na všetky licencie na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré mu budú udelené obcami na území Slovenskej
republiky na príslušný kalendárny rok,

f) hazardných hrách v kasíne 500 000 eur na jedno kasíno,

g) charitatívnych lotériách 200 000 eur,

h) hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. e) 750 000 eur,

i) kartových hrách mimo kasína 1 000 eur na jeden stôl za kalendárny rok.

(4) Pri hazardných hrách uvedených v § 3 ods. 2 písm. i) určí výšku finančnej
zábezpeky ministerstvo, a to podľa výšky finančnej zábezpeky pri hazardnej hre, ktorá je
svojím charakterom najviac podobná týmto hazardným hrám.

§ 37
Odvod

(1) Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať odvod, ktorého výška je pri

a) žrebových lotériách 15% z hernej istiny za celé obdobie predaja žrebovej lotérie do
štátneho rozpočtu,

b) tombolách 15% zo sumy vypočítanej ako súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden
žreb do štátneho rozpočtu,

c) číselných lotériách 20% z hernej istiny do štátneho rozpočtu,

d) okamžitých lotériách 20% zo sumy vypočítanej ako rozdiel súčinu počtu predaných žrebov
a ceny za jeden žreb a vyplatenými výhrami za celé obdobie predaja okamžitej lotérie do
štátneho rozpočtu,

e) charitatívnej lotérii a stávkových hrách okrem dostihových stávok 6% z hernej istiny,
pričom pri kurzových stávkach 5,5% z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5% z hernej
istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza prevádzka,

f) bingu 4,5% z hernej istiny, z toho 4% z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5% z hernej
istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza herňa binga,

g) špeciálnom bingu 4% z hernej istiny do štátneho rozpočtu,

h) dostihových stávkach 1% z hernej istiny do štátneho rozpočtu,

i) hazardných hrách v kasíne, ktorými sú stolové hry a hazardné hry prevádzkované
prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, 29% z hernej istiny, z
toho 26% z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 3% z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej
sa nachádza kasíno,

j) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov na základe
individuálnej licencie udelenej obcou 2 100 eur za kalendárny rok a za každý výherný prístroj
do štátneho rozpočtu bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka; pri
výherných prístrojoch prevádzkovaných na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie
hazardných hier v kasíne za každý takýto výherný prístroj bez ohľadu na dobu jeho
prevádzkovania počas kalendárneho roka 4 200 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu
a 800 eur za kalendárny rok do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza takýto výherný prístroj,
pričom na spôsob, lehoty a ďalšie podmienky úhrady odvodov do štátneho rozpočtu a do
rozpočtu obce sa pri takomto výhernom prístroji použijú ustanovenia odsekov 8 a 9,

k) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi za každé takéto technické zariadenie bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania
počas kalendárneho roka 3 900 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a za každé takéto
technické zariadenie 900 eur za kalendárny rok do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza takéto
technické zariadenie,

l) videohrách za každý terminál vrátane terminálov prevádzkovaných na základe individuálnej
licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne bez ohľadu na dobu jeho
prevádzkovania počas kalendárneho roka 4 200 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a
za každý takýto terminál 800 eur za kalendárny rok do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza
terminál,

m) kartových hrách mimo kasína 200 eur na jeden stôl za kalendárny mesiac alebo 1 500 eur
na jeden stôl za kalendárny rok do štátneho rozpočtu,

n) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení 10% z
hernej istiny do štátneho rozpočtu,

o) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu 27% z rozdielu medzi
prijatými vkladmi a vyplatenými výhrami do štátneho rozpočtu.

(2) Pri hazardných hrách, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, určí výšku odvodu
ministerstvo, pričom pri určovaní výšky odvodu je povinné prihliadať na výšku odvodu
uvedenú v odseku 1 pri hazardnej hre, ktorá je svojím charakterom najviac podobná hazardnej
hre, pri ktorej sa určuje výška odvodu; to neplatí pri určovaní výšky odvodu ministerstvom pri
lotérii pokladničných dokladov.

(3) Odvod podľa odseku 1 okrem odvodu podľa odseku 1 písm. a), b), d), j) až m)
prevádzkovateľ hazardnej hry odvádza preddavkovo mesačne do 25. dňa po skončení
kalendárneho mesiaca na základe predbežného mesačného vyúčtovania odvodu podaného v
tej istej lehote daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne
príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa a obci.

(4) Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. a), b)
a d), je povinný predložiť vyúčtovanie odvodov daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť
hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardných hier do 30 dní
po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa § 35 ods. 19 a po potvrdení
správnosti vyúčtovania odvodov týmto orgánom predloží toto vyúčtovanie ministerstvu.
Prevádzkovateľ hazardných hier uhradí odvod daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť
hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa hazardných hier do 15 dní
od jeho vyúčtovania.

(5) Prevádzkovateľ výherných prístrojov uhrádza do štátneho rozpočtu odvod po
častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a
polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovateľovi
výherného prístroja bola udelená licencia počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je
povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za tento výherný prístroj do 15 dní od
udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca
kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu. Ak prevádzkovateľ výherného prístroja
v priebehu roka ukončí jeho prevádzkovanie, je povinný uhradiť celý odvod za tento výherný
prístroj za príslušný kalendárny rok najneskôr ku dňu ukončenia prevádzkovania výherného
prístroja. Prevádzkovateľ výherného prístroja uhrádza odvod daňovému úradu s pôsobnosťou
pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa miesta, kde sa výherný prístroj v
kalendárnom roku začal prevádzkovať.

(6) Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do
štátneho rozpočtu odvod za takéto jednotlivé technické zariadenia po častiach, a to tak, že
polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr
do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovateľovi technického zariadenia
obsluhovaného priamo hráčmi bola udelená individuálna licencia vrátane jej zmien počas roka
po splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za
takéto jednotlivé technické zariadenia do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v
ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť
odvodu. Ak prevádzkovateľ technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi v priebehu
roka ukončí jeho prevádzkovanie, je povinný uhradiť celý odvod za jednotlivé hracie miesta
tohto zariadenia za príslušný kalendárny rok najneskôr ku dňu ukončenia prevádzkovania
technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi. Prevádzkovateľ technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do štátneho rozpočtu odvod daňovému úradu s
pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla prevádzkovateľa
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi.

(7) Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do
rozpočtu obce odvod za takéto jednotlivé technické zariadenia po častiach, a to tak, že
polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a polovicu odvodu najneskôr
do 1. septembra kalendárneho roka. Prevádzkovateľ technického zariadenia obsluhovaného
priamo hráčmi uhrádza odvod alebo jeho časť za jednotlivé technické zariadenie tej obci, na
území ktorej je povolené jeho prevádzkovanie k prvému dňu príslušného kalendárneho
polroka, na základe hlásenia o počte technických zariadení k 1. januáru a k 1. júlu, podaného
tejto obci do 15 dní od uvedeného dátumu. Ak prevádzkovateľovi technického zariadenia
obsluhovaného priamo hráčmi bola udelená licencia vrátane jej zmien počas roka po
splatnosti odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za
jednotlivé technické zariadenia do 15 dní od udelenia alebo zmeny licencie, na základe
hlásenia o aktuálnom počte technických zariadení podaného obci v tej istej lehote, pričom je
povinný v ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť
zostávajúcu časť odvodu; pomernú časť odvodu uhradí tej obci, v ktorej je technické
zariadenie prvýkrát umiestnené v priebehu príslušného kalendárneho polroka.

(8) Prevádzkovateľ videohier uhrádza do štátneho rozpočtu odvod za jednotlivé
terminály po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho
roka a polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Ak prevádzkovateľovi
videohry bola udelená licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti odvodu alebo jeho
časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za jednotlivé terminály tejto
videohry do 15 dní od udelenia licencie, pričom je povinný v ustanovenom termíne, najneskôr
však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť odvodu. Ak prevádzkovateľ
videohry v priebehu roka ukončí jej prevádzkovanie, je povinný uhradiť celý odvod za
jednotlivé terminály tejto videohry za príslušný kalendárny rok najneskôr ku dňu ukončenia
prevádzkovania videohry. Prevádzkovateľ videohier uhrádza do štátneho rozpočtu odvod
daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému podľa sídla
prevádzkovateľa videohier.

(9) Prevádzkovateľ videohier uhrádza do rozpočtu obce odvod za jednotlivé terminály
po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí najneskôr do 1. mája kalendárneho roka a
polovicu odvodu najneskôr do 1. septembra kalendárneho roka. Prevádzkovateľ videohry
uhrádza odvod alebo jeho časť za príslušný terminál tej obci, na území ktorej je povolené jeho
prevádzkovanie k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka na základe hlásenia o počte
terminálov k 1. januáru a k 1. júlu podaného obci do 15 dní od uvedeného dátumu. Ak
prevádzkovateľovi videohry bola udelená licencia vrátane jej zmien počas roka po splatnosti
odvodu alebo jeho časti, je povinný uhradiť odvod alebo jeho pomernú časť za jednotlivé
terminály tejto videohry do 15 dní od udelenia alebo zmeny licencie na základe hlásenia o
aktuálnom počte terminálov podaného obci v tej istej lehote, pričom je povinný v
ustanovenom termíne, najneskôr však do konca kalendárneho roka, uhradiť zostávajúcu časť
odvodu; pomernú časť odvodu uhradí tej obci, v ktorej je terminál prvýkrát umiestnený v
priebehu príslušného kalendárneho polroka.

(10) Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. c), e)
až o) a odseku 2, predloží správcovi odvodu najneskôr do 31. marca ročné vyúčtovanie
odvodov za predchádzajúci kalendárny rok, pričom pri vyúčtovaní vychádza z celkovo
dosiahnutých hodnôt určujúcich odvod za celý predchádzajúci kalendárny rok. Ročné
vyúčtovanie odvodov predloží prevádzkovateľ hazardnej hry orgánu, ktorý licenciu udelil
alebo vydal, po potvrdení ročného vyúčtovania odvodov daňovým úradom s pôsobnosťou pre
oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov. Prevádzkovateľ hazardnej hry
uhradí daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu
odvodov, do 30 dní po potvrdení ročného vyúčtovania odvodov nedoplatok, ktorý vznikol ako
rozdiel sumy ročného vyúčtovania odvodov a sumy uhradených preddavkov za príslušný
kalendárny rok.

(11) Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý uhrádza odvod podľa odseku 1 písm. e), f),
i), k), l) a odseku 2, najneskôr do 31. marca predloží príslušnej obci ročné vyúčtovanie
odvodov za predchádzajúci kalendárny rok, pričom pri vyúčtovaní vychádza z celkovo
dosiahnutých hodnôt určujúcich odvod za celý predchádzajúci kalendárny rok. Ročné
vyúčtovanie odvodov predloží prevádzkovateľ hazardnej hry ministerstvu po potvrdení
ročného vyúčtovania odvodu obcou. Prevádzkovateľ hazardnej hry uhradí obci do 30 dní po
potvrdení ročného vyúčtovania odvodu nedoplatok, ktorý vznikol ako rozdiel sumy ročného
vyúčtovania odvodov a sumy uhradených preddavkov za príslušný kalendárny rok.

(12) Preplatky prevádzkovateľa hazardnej hry zistené pri ročnom vyúčtovaní odvodov
vráti daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov,
alebo obec prevádzkovateľovi hazardnej hry po vykonaní ročného vyúčtovania odvodov na
základe jeho písomnej žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak prevádzkovateľ
hazardnej hry nepožiada písomne o vrátenie preplatku, ten sa stane preddavkom odvodu za
ďalší kalendárny rok. Preplatok nepresahujúci sumu päť eur sa nevracia a stáva sa
preddavkom odvodu v ďalšom kalendárnom roku. Nárok na vrátenie preplatku zaniká do
troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom preplatok vznikol.

(13) Ak odvody podľa odsekov 1 a 2 neboli uhradené v lehote splatnosti, daňový úrad
s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva správu odvodov alebo obec, ktorá
vykonáva správu odvodov, začne nedoplatok vymáhať.

(14) Mesačné preddavky odvodov sa nezaokrúhľujú. V ročnom vyúčtovaní sa odvody
zaokrúhľujú na celý eurocent nahor.

(15) Príjmami z odvodov podľa odsekov 1 a 2 sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne
prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie
sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych
hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu,
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

(16) Obec, ktorá udelila licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom
výherných prístrojov a túto licenciu odňala, môže rozhodnúť, že po splnení daňovej
povinnosti a úhrade odvodu podľa odseku 1 písm. j) prevádzkovateľom výherných prístrojov
bude výťažok z hazardnej hry odvedený do rozpočtu tejto obce, rovnako môže postupovať, ak
fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkovala výherné prístroje bez tejto licencie a obec
bola oprávnená túto licenciu udeliť.

(17) Daňový úrad môže rozhodnúť, že výťažok z hazardnej hry prevádzkovanej v jeho
územnom obvode fyzickou osobou alebo právnickou osobou bez licencie, ktorú by bolo
oprávnené udeliť alebo vydať ministerstvo, bude odvedený do štátneho rozpočtu.

(18) Ministerstvo, ktoré udelilo alebo vydalo licenciu a túto licenciu odňalo alebo
zrušilo, môže rozhodnúť, že výťažok z hazardných hier bude odvedený do štátneho rozpočtu.

(19) Výťažkom z hazardnej hry sa rozumie rozdiel medzi vkladmi hráčov prijatými v
kalendárnom roku a vyplatenými výhrami.

(20) Ministerstvo môže z príjmov z odvodov poskytnúť dotáciu nadácii alebo
záujmovému združeniu prevádzkujúcich charitatívnu lotériu v rozsahu a za podmienok
ustanovených v tomto zákone.

(21) Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorým je národná lotériová spoločnosť, je
povinný uhradiť mimoriadny odvod do štátneho rozpočtu vo výške 40 000 000 eur;
ministerstvo môže povoliť úhradu časti mimoriadneho odvodu v splátkach v takom rozsahu, v
akom sa zriadi záložné právo na majetok tohto prevádzkovateľa na zabezpečenie pohľadávky
štátu v správe ministerstva. Príjmom z tohto odvodu sa zabezpečuje vykonávanie opatrení na
ochranu pred povodňami 18b) a na zabezpečovanie základných životných potrieb obyvateľov
oblastí postihnutých povodňami.

§ 38
Nadpis zrušený od 1.9.2011
(1) Ak sa hazardná hra prevádzkuje v herni, prevádzkovateľ hazardnej hry musí
vyhotoviť prevádzkové pravidlá herne, ktoré obsahujú najmä

a) prevádzkový čas herne,

b) práva a povinnosti hráčov,

c) práva a povinnosti stáleho dozoru herne,

d) označenie stáleho dozoru herne.

(2) Prevádzkovateľ hazardnej hry musí prevádzkové pravidlá herne umiestniť na
viditeľnom mieste v herni.

(3) Ak o to písomne požiada osoba, ktorej bola diagnostikovaná choroba
patologického hráčstva, 18c) alebo jej blízka osoba, 18d) prevádzkovateľ herne je povinný
odmietnuť takejto osobe prístup do herne.

DRUHÁ HLAVA
LOTÉRIOVÉ HRY
§ 39
(1) Hernou istinou pri tombolách, žrebových lotériách, okamžitých lotériách a iných
lotériách, v ktorých budú vydávané žreby okrem binga, je súčin počtu vydaných žrebov a
ceny za jeden žreb.

(2) Hernou istinou pri číselných lotériách je suma rovnajúca sa výške prijatých
vkladov.

(3) Hernou istinou pri bingu a špeciálnom bingu je súčin počtu predaných žrebov a
ceny za jeden žreb.

(4) Pravdepodobnosť výhry pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách
nesmie byť nižšia ako 1:200.

(5) Najnižšia výhra pri tombolách a žrebových lotériách musí mať hodnotu ceny
žrebu.

(6) Úhrnná hodnota výhier pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách
nesmie byť nižšia ako 30% hernej istiny.

(7) Úhrnná hodnota výhier v jednej lotériovej hre bingo môže byť najviac 70% hernej
istiny.

§ 40
(1) Žreby sa nesmú predávať vo verejných dopravných prostriedkoch.

(2) Žreby možno predávať v priestoroch budovy len so súhlasom vlastníka alebo
správcu tejto budovy. Takýto súhlas sa nevyžaduje na predaj žrebov v priestoroch, ktoré užíva
prevádzkovateľ hazardnej hry s platnou licenciou.

(3) Pri pouličnom predaji žrebov musí mať predavač pri sebe okrem preukazu
totožnosti aj preukaz alebo iný doklad vyhotovený prevádzkovateľom hazardnej hry, prípadne
právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá zabezpečuje distribúciu a predaj žrebov.
Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie orgánu dozoru.

(4) Pri žrebových vecných lotériách s hernou istinou nepresahujúcou úroveň 5 000 eur
a pri tombolách musia byť žreby očíslované a označené odtlačkom pečiatky prevádzkovateľa
hazardnej hry.

§ 41
(1) Používanie štátnych symbolov na žreboch je zakázané; 19) to neplatí, ak
prevádzkovateľom lotériovej hry je národná lotériová spoločnosť.

(2) Žreb, s výnimkou žrebu podľa odseku 4, musí pri lotériových hrách s hernou
istinou presahujúcou úroveň 5 000 eur, s výnimkou žrebov pri tombolách, obsahovať

a) názov a sídlo prevádzkovateľa hazardnej hry,

b) číslo licencie a dátum vydania rozhodnutia o udelení individuálnej licencie alebo deň
vyhlásenia všeobecnej licencie na žrebové vecné lotérie a tomboly,

c) počet vydaných žrebov, cenu jedného žrebu, celkovú výšku hernej istiny alebo spôsob
určenia celkovej výšky hernej istiny,

d) počet a výšku výhier, prípadne spôsob určenia počtu a výšky výhier,

e) určenie udalosti alebo okolnosti, ktorá rozhoduje o výhre,

f) spôsob zverejnenia výhernej listiny, ak to vyžaduje herný plán,

g) označenie miesta, kde sa vydávajú výhry,

h) lehotu na prevzatie výhry,

i) poradové číslo žrebu a číslo série, ak je vydaných viac sérií žrebov,

j) čas predaja žrebov.

(3) Pred začatím predaja žrebov je potrebné za účasti orgánu dozoru preskúmať ich
počet a správnosť očíslovania náhodným výberom a vyhotoviť o tom zápis.

(4) Obsah žrebu, na ktorý sa nevzťahuje odsek 2, určí ministerstvo v licencii.

§ 42
(1) Žrebovanie lotériovej hry musí byť verejné. Žrebovanie lotérie pokladničných
dokladov sa musí vykonať za účasti orgánu dozoru. Žrebovanie lotériovej hry s hernou istinou
na úrovni

a) nad 5 000 eur sa musí vykonať za účasti orgánu dozoru,

b) do 5 000 eur sa musí vykonať za účasti notára.

(2) Orgán dozoru alebo notár zúčastňujúci sa na žrebovaní podľa odseku 1 osvedčia,
že priebeh žrebovania bol v súlade s herným plánom a týmto zákonom.
(3) Za účasť orgánu dozoru sa pri žrebovaní číselnej lotérie s názvom Eurojackpot
považuje účasť orgánu dozoru u prevádzkovateľa tejto hazardnej hry pri úkonoch súvisiacich
s prijímaním verejne vyžrebovaných čísel, rozdeľovaním výhier a vyhlasovaním výhier.
Orgán dozoru osvedčuje, že postup prevádzkovateľa pri úkonoch podľa prvej vety je v súlade
s udelenou individuálnou licenciou, herným plánom a týmto zákonom.

§ 43
(1) Odborne spôsobilá fyzická osoba zodpovedajúca za prevádzkovanie lotériovej hry
je povinná určiť zodpovedného zástupcu.

(2) Zodpovedný zástupca zabezpečuje riadny priebeh lotériovej hry. Bez súhlasu
zodpovedného zástupcu nesmie prevádzkovateľ lotériovej hry zasahovať do jej priebehu.

(3) Zodpovedný zástupca je povinný dbať na pokyny orgánu dozoru a oboznamovať
ho so všetkými závažnejšími okolnosťami v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier,
ktoré nastali a o prijatých opatreniach.

(4) Zodpovedný zástupca spolu s orgánom dozoru prekontrolujú, či boli do osudia
vložené pri

a) číselnej lotérii všetky čísla podľa herného plánu; to neplatí pri číselnej lotérii s názvom
Eurojackpot,

b) žrebovej lotérii všetky vydané žreby,

c) tombole všetky predané žreby.

(5) Zodpovedný zástupca musí vykonať všetky opatrenia, aby sa žreby, ktoré sa vrátia
poštou alebo iným spôsobom pred žrebovaním, v priebehu žrebovania, alebo tesne po
žrebovaní, nemohli zneužiť. Počas priebehu lotériovej hry je zodpovedný zástupca povinný
žreby uschovávať na bezpečnom mieste. Po skončení lotériovej hry, v ktorej sa používajú
žreby, je zodpovedný zástupca spolu s orgánom dozoru povinný nepredané žreby
znehodnotiť.

(6) O priebehu žrebovania spíše zodpovedný zástupca protokol, ktorý obsahuje najmä
údaje o priebehu žrebovania a zoznam vyhrávajúcich žrebov.

(7) Po skončení žrebovania zodpovedný zástupca zabezpečí výhry, ktoré pripadajú na
nepredané žreby pri žrebových lotériách, pred stratou, zničením alebo poškodením alebo
rovnako zabezpečí výhry neprevzaté pri tombole.

(8) Zodpovedný zástupca pri žrebových lotériách je povinný zverejniť výhernú listinu
v tlačenej forme a upovedomiť o tom verejnosť. Zodpovedný zástupca pri tombole po
žrebovaní upovedomí verejnosť o vyhrávajúcich žreboch a zabezpečí zverejnenie písomného
zoznamu vyhrávajúcich žrebov.

§ 44
Zrušený od 1.1.2010
§ 45
Vyradenie nepredaných žrebov sa môže vykonať len za prítomnosti orgánu dozoru
najneskôr po uplynutí jedného roka od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
dni, v ktorom bolo odovzdané vyúčtovanie lotériovej hry.

TRETIA HLAVA
HAZARDNÉ HRY V KASÍNE
§ 46
(1) V kasíne sa môžu prevádzkovať len hazardné hry v rozsahu uvedenom v licencii
na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne.

(2) V kasíne nesmie hrať ten, kto nebol pripustený k hazardnej hre v súlade s herným
plánom a prevádzkovým poriadkom.

(3) Osoby zamestnané v kasíne sa nesmú ako hráči zúčastňovať na hazardných hrách v
kasíne, v ktorom sú zamestnané. Osoby zamestnané v kasíne, ktoré vykonávajú odborné
činnosti pri hazardných hrách v kasíne, sa nesmú ako hráči zúčastňovať na hazardných hrách
v kasíne so sídlom na území Slovenskej republiky.

(4) Hernou menou kasína je mena, ktorú určí ministerstvo v licencii na
prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. V kasíne používané hracie žetóny označené ich
hodnotou schvaľuje ministerstvo podľa vzorov hracích žetónov predložených
prevádzkovateľom kasína ministerstvu pri žiadosti o udelenie tejto licencie. Jedno
vyhotovenie ministerstvom schválených hracích žetónov prevádzkovateľ kasína predloží
orgánu dozoru na kontrolné účely.

(5) V kasíne musí byť zabezpečená preukázateľná evidencia o hracích žetónoch podľa
druhov alebo typov žetónov. Rezervné hracie žetóny, ktoré sa nepoužijú, sa musia osobitne
uložiť a evidovať tak, aby sa mohli kedykoľvek predložiť na kontrolu. Používať hracie žetóny
z tejto rezervy možno len so súhlasom orgánu dozoru. Nadobudnutie akýchkoľvek hracích
žetónov kasínom sa musí preukázať tomuto orgánu.

(6) V každom kasíne sa používajú osobitne označené žetóny. Len v kasíne
prevádzkovanom jedným prevádzkovateľom hazardných hier sa môžu používať rovnako
označené žetóny.

(7) Vyúčtovanie žetónov, obslužného pre zamestnancov ukladaného v osobitných
schránkach, tržieb pri stoloch ukladaných v osobitných schránkach, tržieb a žetónov v hlavnej
pokladnici, peňazí a žetónov uložených v trezoroch alebo iných podobných zariadeniach sa
vykonáva denne po ukončení prevádzky kasína za každý stôl osobitne.

(8) Obslužné je finančný dar hráča určený pre zamestnancov kasína.

(9) Zamestnanci kasína sú povinní po skončení hazardnej hry odovzdať obslužné do
osobitnej schránky; obslužné podlieha zúčtovaniu a samostatnej evidencii po skončení
prevádzkovej doby kasína.

(10) Obslužné nie je súčasťou hernej istiny, ak ďalej nie je ustanovené inak.
Prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne rozdeľuje obslužné zamestnancom kasína. Z
rozdelenia obslužného sú vylúčené osoby majúce majetkovú účasť v prevádzkovateľovi
kasína, prokuristi, členovia predstavenstva a dozornej rady, ak nie sú súčasne v pracovnom
pomere, členskom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu s prevádzkovateľom kasína.

(11) Obslužné rozdeľuje prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne zamestnancom
uvedeným v odseku 10 podľa pravidiel, ktoré je na požiadanie povinný predložiť orgánu
dozoru. Pravidlá na rozdelenie obslužného sa nesmú v priebehu kalendárneho roka meniť.

(12) Po skončení kalendárneho roka sa nerozdelené obslužné pripočítava k hernej
istine za toto obdobie.

(13) Herná istina pri hrách v kasíne je výška vkladov po odpočítaní vyplatených
výhier.

ŠTVRTÁ HLAVA
STÁVKOVÉ HRY
§ 47
(1) Prevádzkovateľ stávkových hier nesmie uzatvárať zmluvy s tuzemskými
právnickými osobami, tuzemskými fyzickými osobami a zahraničnými osobami na výhradné
právo tipovať určité súťaže, preteky alebo zápasy.

(2) Prevádzkovateľ stávkových hier nesmie prijímať stávky na preteky, na ktorých sa
zúčastňuje zviera, dopravný prostriedok a podobne, ak je jeho vlastníkom alebo
spoluvlastníkom. To platí aj v prípade, že vlastníkom alebo spoluvlastníkom je osoba
oprávnená prijímať stávky alebo osoba v pracovnom pomere, členskom pomere alebo
obdobnom právnom vzťahu s prevádzkovateľom stávkových hier alebo manžel takejto osoby.

(3) Ak ministerstvo v licencii na prevádzkovanie stávkových hier schváli
prevádzkovateľovi kurzových stávok viac ako jednu stávkovú kanceláriu, prevádzkovateľ
stávkovej hry je povinný zabezpečiť ich elektronické prepojenie na centrálny počítačový
systém v lehote určenej v tejto licencii.

(4) Herná istina pri stávkových hrách je súčet vkladov.

PIATA HLAVA
VÝHERNÉ PRÍSTROJE
§ 48
(1) Výherný prístroj podľa § 7 musí spĺňať tieto požiadavky:

a) vklad sa realizuje mincou, bankovkou alebo kreditným kľúčom,

b) hodnota vkladu a výplaty sa automaticky eviduje cez počítadlá, ktoré sú v ňom
zabudované,

c) môže fungovať len pri súčasnom zapojení mechanického a elektronického počítadla,
pričom pri odpojení mechanického počítadla musí výherný prístroj signalizovať poruchu a
nesmie prijímať ďalšie vklady ani vyplácať výhry,

d) má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly vkladov a vyplatených
výhier,

e) čas, ktorý uplynie medzi okamihom začatia a ukončenia jednej hazardnej hry, je najmenej
štyri sekundy; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne,

f) od dátumu výroby výherného prístroja, s výnimkou výherných prístrojov prevádzkovaných
v kasíne, neuplynulo viac ako šesť rokov,

g) výherný pomer, ktorým sa na účely prevádzkovania výherných prístrojov rozumie peňažný
pomer hodnoty vyhraných hazardných hier k peňažnej hodnote skutočne odohraných
hazardných hier vyjadrený v percentách a ktorý nesmie byť nižší ako 70%; výherný pomer
vyjadruje pravdepodobnosť návratnosti vložených vkladov,

h) čas, ktorý uplynie od vyplatenia výhry do začatia ďalšej hazardnej hry musí byť najmenej
15 sekúnd; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne.

(2) Vo výhernom prístroji voľba kombinácie pre výhru alebo prehru sa uskutočňuje
mechanickým, elektronickomechanickým alebo elektronickým zariadením a výherný prístroj
alebo prevádzkovateľ hazardnej hry vypláca výhru hráčovi.

(3) Vklad nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eurocentov na jednu hazardnú hru a
výhra v jednej hazardnej hre nesmie presiahnuť sumu na úrovni 15 eur; to neplatí pre výherné
prístroje prevádzkované v kasíne.

(4) Hráč môže uhradiť viacero vkladov v jednom okamihu, v takom prípade musí mať
hráč možnosť kedykoľvek po ukončení niektorej hry vybrať vklady ku hrám, ktoré ešte
neodohral.

(5) Jednou hrou sa pri výherných prístrojoch rozumie začatie hazardnej hry spustením
mechanického, elektronickomechanického alebo elektronického zariadenia, ktoré určí
výsledok hazardnej hry a zobrazenie výsledku hazardnej hry na výhernom prístroji a prípadne
vyplatenie výhry. V priebehu jednej hazardnej hry nie je dovolené uskutočniť ďalšie vklady.
Po skončení každej hazardnej hry hráč musí mať možnosť vybrať celú výhru. Každá hazardná
hra musí hráčovi poskytnúť možnosť výhry.

(6) Poverená skúšobňa je za účasti orgánov dozoru oprávnená vykonávať náhodné
kontroly výherného pomeru a prevádzkyschopnosti výherných prístrojov a na základe zistenia
porušovania podmienok ustanovených týmto zákonom môže osvedčenie podľa § 32 odňať,
pričom je povinná túto skutočnosť oznámiť orgánu, ktorý prevádzkovateľovi výherného
prístroja udelil licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných
prístrojov. Náklady súvisiace s touto kontrolou hradí prevádzkovateľ výherného prístroja, len
ak boli zistené nedostatky.

(7) zrušený od 1.1.2010.

§ 49
Zrušený od 1.1.2013
§ 50
Prémiová hra
(1) V herniach s výhernými prístrojmi možno zaviesť systém prémiovej hry založenej
na zhromažďovaní určitej časti vkladu do prémiovej hry prostredníctvom prepojenia
výherných prístrojov umiestnených v herni, pričom táto časť vkladu je určená na prémiovú
výhru.

(2) Prevádzkovať prémiovú hru možno najmenej na ôsmich výherných prístrojoch
jedného prevádzkovateľa hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov a výška
prémiovej výhry nesmie prekročiť sumu na úrovni 3 000 eur; to neplatí pre prevádzkovanie
prémiovej hry prostredníctvom výherných prístrojov v kasíne.

(3) Ak v herni prevádzkujú prémiovú hru viacerí prevádzkovatelia hazardnej hry
prostredníctvom výherných prístrojov, vydáva sa osvedčenie podľa § 32 pre každého
prevádzkovateľa hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov osobitne.

(4) Výška sumy prémiovej výhry musí byť viditeľne uvedená na elektronickej tabuli.

ŠIESTA HLAVA
PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER PROSTREDNÍCTVOM TECHNICKÝCH
ZARIADENÍ OBSLUHOVANÝCH PRIAMO HRÁČMI, PROSTREDNÍCTVOM
TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A PREVÁDZKOVANIE VIDEOHIER
§ 51
(1) Prevádzkovatelia hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení
sú povinní pri zverejňovaní informácií o hazardnej hre zverejniť, kde sa hráč môže oboznámiť
s herným plánom.

(2) Minimálna výška vkladu pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi sa rovná sume na úrovni 10 eurocentov
a maximálna výška vkladu pre jednu pozíciu nesmie presiahnuť sumu na úrovni 10 eur.
Jackpot nesmie presiahnuť sumu na úrovni 3 000 eur. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na
prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi v kasíne.

(3) Minimálna výška vkladu pri prevádzkovaní videohier sa rovná sume na úrovni 10
eurocentov a maximálna výška vkladu v jednej hazardnej hre nesmie presiahnuť sumu na
úrovni 10 eur. Jackpot nesmie presiahnuť sumu na úrovni 3 000 eur. Tieto obmedzenia sa
nevzťahujú na prevádzkovanie videohier v kasíne.

(4) Pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom telekomunikačných zariadení
musí poskytovateľ služby, prostredníctvom ktorej sa hráč zúčastňuje na hazardnej hre,
samostatne viesť evidenciu o sumách, ktoré sa započítavajú na vklad hráča.

(5) Herná istina pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom
telekomunikačných zariadení je súčet vkladov. Herná istina pri videohrách a technických
zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi je rozdiel prijatých vkladov a vyplatených výhier.

(6) zrušený od 1.1.2013.

ŠTVRTÁ ČASŤ
CHARITATÍVNA LOTÉRIA
§ 51a
(1) Prevádzkovateľ charitatívnej lotérie môže požiadať ministerstvo o poskytnutie
dotácie z výdavkov štátneho rozpočtu, a to najviac do výšky 50% ním zaplatených odvodov
za príslušný kalendárny rok podľa § 37. Žiadosť predkladá prevádzkovateľ charitatívnej
lotérie ministerstvu do 30 kalendárnych dní po vykonaní ročného vyúčtovania odvodov za
predchádzajúci kalendárny rok. Ministerstvo je oprávnené poukázať finančné prostriedky
ročne do 30 kalendárnych dní od predloženia úplnej žiadosti. Výška dotácie nesmie
presiahnuť sumu ustanovenú osobitným predpisom. 19a)

(2) Výťažok z prevádzkovania charitatívnej lotérie po úhrade nákladov spojených s jej
prevádzkovaním vrátane úhrady odvodov podľa § 37 a dotáciu podľa odseku 1 musí
prevádzkovateľ charitatívnej lotérie použiť výlučne na verejnoprospešný účel. 19b) Dotáciu
podľa odseku 1 musí prevádzkovateľ charitatívnej lotérie použiť najneskôr do konca
kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola prevádzkovateľovi charitatívnej
lotérie poskytnutá dotácia podľa odseku 1.

(3) Hernou istinou pri charitatívnej lotérii je rozdiel medzi prijatými vkladmi a
vyplatenými výhrami.

PIATA ČASŤ
NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ
§ 52
(1) Národná lotériová spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území
Slovenskej republiky, ktorej zakladateľom a akcionárom je Slovenská republika zastúpená
ministerstvom.

(2) Obchodné meno národnej lotériovej spoločnosti musí obsahovať označenie
“národná lotériová spoločnosť” alebo skratku “n.l.s.” Označenie “národná lotériová
spoločnosť” ani jeho preklady nesmie používať žiadna iná právnická osoba alebo fyzická
osoba.

(3) Prevod akcií národnej lotériovej spoločnosti iným právnickým osobám alebo
fyzickým osobám je zakázaný.

(4) Základné imanie národnej lotériovej spoločnosti je najmenej 332 000 eur. Akcie
národnej lotériovej spoločnosti musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno.

(5) Národná lotériová spoločnosť nemôže vydávať dlhopisy, s ktorými je spojené
právo na ich výmenu za akcie spoločnosti alebo právo na prioritné upisovanie akcií národnej
lotériovej spoločnosti, ak ich môžu získať iné právnické osoby alebo fyzické osoby, na ktoré
nie je možné previesť podľa odseku 3 akcie národnej lotériovej spoločnosti.

(6) Predaj podniku alebo jeho časti 20) národnej lotériovej spoločnosti je možný len
inej národnej lotériovej spoločnosti. Zlúčenie alebo splynutie národnej lotériovej spoločnosti
je možné len s inou národnou lotériovou spoločnosťou.

§ 53
(1) Národná lotériová spoločnosť musí prevádzkovať niektorú z hazardných hier
tvoriacich štátnu lotériu. Národná lotériová spoločnosť môže prevádzkovať aj iné hazardné
hry podľa tohto zákona a vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu s prevádzkovaním
hazardných hier.

(2) Činnosti podľa odseku 1 je národná lotériová spoločnosť oprávnená vykonávať až
po udelení individuálnej licencie.

ŠIESTA ČASŤ
SANKCIE

§ 54
(1) Ak orgány dozoru v rámci výkonu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona zistia, že
dozorované subjekty porušili ustanovenia tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných
hier, podmienky prevádzkovania hazardných hier podľa udelenej alebo vydanej licencie,
povinnosti podľa herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier alebo nesplnia povinnosti
im uložené právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru, uložia im tieto sankcie:

a) opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov vrátane lehoty na ich splnenie a
povinnosti v určenej lehote informovať orgán dozoru o ich splnení,

b) predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,

c) skončenie nepovolenej činnosti,

d) pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry,

e) pokutu,

f) úrok z omeškania vo výške a v prípadoch podľa odseku 2,

g) podnet ministerstvu alebo obci na odňatie individuálnej licencie.

(2) Príslušný orgán dozoru, ktorý vykonáva správu odvodov, uloží prevádzkovateľovi
hazardnej hry povinnosť uhradiť úrok z omeškania, ak odvody podľa § 37 neboli
prevádzkovateľom hazardnej hry zaplatené včas alebo v správnej výške, a to vo výške 0,1% z
dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti
odvodu do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na príslušný účet daňového úradu alebo
obce. Príslušný orgán dozoru, ktorý vykonáva správu odvodov, úrok z omeškania neuloží, ak
úrok z omeškania nepresiahne v úhrne sumu na úrovni 5 eur za jeden kalendárny rok. Úrok z
omeškania sa zaokrúhľuje na celý eurocent nahor. Úrok z omeškania uložený daňovým
úradom je príjmom štátneho rozpočtu. Úrok z omeškania uložený obcou je príjmom rozpočtu
obce.

(3) Ak sa pri výkone dozoru zistí, že v súvislosti s porušením ustanovení tohto zákona
získala majetkový prospech právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila ustanovenia
podľa tohto zákona, alebo osoba jej blízka, alebo takouto osobou ovládaná osoba,
ministerstvo uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá takto získala majetkový
prospech, povinnosť uhradiť sumu rovnajúcu sa hodnote takto získaného majetkového
prospechu do štátneho rozpočtu.

(4) Ak daňový úrad vykonal dozor podľa § 10 ods. 4 písm. c), na základe ktorého sa
má uložiť pokuta alebo iná sankcia podľa odseku 1, túto pokutu alebo sankciu ukladá a
vymáha obec; o uložení tejto pokuty alebo sankcie obec informuje daňový úrad, ktorý
vykonal dozor podľa § 10 ods. 4 písm. c).

(5) Pokutu od 700 eur do 17 000 eur uloží orgán dozoru právnickej osobe alebo
fyzickej osobe za marenie výkonu dozoru podľa tohto zákona.

(6) Orgán dozoru môže pozastaviť prevádzkovanie hazardnej hry, ak pri výkone
dozoru zistil

a) nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť riadne prevádzkovanie hazardnej hry, a to až do ich
odstránenia,

b) nesplnenie niektorej z podmienok určených v licencii,

c) porušovanie podmienok určených v licencii, alebo

d) nedodržiavanie ustanovení tohto zákona.

(7) O pozastavení prevádzkovania hazardnej hry vyhotoví orgán dozoru záznam. Pri
pozastavení prevádzkovania hazardnej hry je orgán dozoru oprávnený zapečatiť výherné
prístroje, prípadne iné zariadenia alebo systémy využívané pri prevádzkovaní hazardnej hry.
Prípadné škody spôsobené pozastavením prevádzkovania hazardnej hry pri nesúčinnosti
dozorovaného subjektu znáša dozorovaný subjekt.

(8) Ak prevádzkovateľ hazardnej hry odstráni nedostatky, pre ktoré sa prevádzkovanie
hazardnej hry pozastavilo, môže opätovne pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry len po
predchádzajúcom písomnom súhlase orgánu dozoru, ktorý prevádzkovanie hazardnej hry
pozastavil. Orgán dozoru je povinný pozastavenie hazardnej hry, zapečatenie výherného
prístroja alebo iného zariadenia a systému využívaného pri prevádzkovaní hazardnej hry, ako
aj súhlas s pokračovaním prevádzkovania hazardnej hry bezodkladne oznámiť orgánu, ktorý
individuálnu licenciu prevádzkovateľovi hazardnej hry udelil alebo vydal všeobecnú licenciu,
ak týmto orgánom nie je orgán dozoru.

(9) Pri ukladaní sankcií orgány dozoru vychádzajú z povahy, závažnosti, spôsobu,
miery zavinenia, dĺžky trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadnia, že osoba
uvedená v odseku 3 a dozorovaný subjekt v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sami zistili
porušenie povinnosti a obnovili právny stav.

(10) Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď orgán
dozoru alebo orgán, ktorý vykonáva správu odvodov, zistil porušenie povinnosti, najneskôr
však do piatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Sankcie možno ukladať
súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť
podľa osobitných predpisov. 21)

(11) Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola
rovnakému subjektu uložená pokuta, orgány dozoru môžu uložiť pokutu až do výšky jej
dvojnásobku.

(12) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu okrem pokút uložených
obcou, ktoré sú príjmom rozpočtu obce.

(13) Ak pokuty alebo úroky z omeškania podľa odseku 1 neboli uhradené v lehote
splatnosti, orgán dozoru, ktorý pokutu uložil alebo ktorý vykonáva správu odvodov, začne
nedoplatok vymáhať.

§ 55
Priestupky

(1) Priestupku na úseku hazardných hier sa dopustí ten, kto

a) koná v rozpore s týmto zákonom, udelenou alebo vydanou licenciou alebo herným plánom
a má u prevádzkovateľa hazardnej hry pracovný pomer alebo obdobný právny vzťah,

b) prevádzkuje výherný prístroj bez označenia identifikačnou kartou podľa § 24.

(2) Orgány dozoru za spáchanie priestupkov podľa odseku 1 uložia tieto pokuty:

a) od 160 eur do 700 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. a),

b) 160 eur za spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. b).

(3) Ustanovenie § 54 ods. 12 sa vzťahuje na priestupky rovnako.

(4) Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú orgány dozoru a na ich prejednávanie sa
vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 17)

§ 56
Správne delikty
(1) Orgány dozoru uložia dozorovanému subjektu podľa § 12 písm. d) pokutu od 16
000 eur do 100 000 eur, ak prevádzkuje hazardnú hru bez licencie podľa tohto zákona.

(2) Orgány dozoru uložia dozorovanému subjektu podľa § 12 písm. a) a b) pokutu od
3 300 eur do 16 000 eur, ak prevádzkuje hazardnú hru v rozpore s týmto zákonom,
podmienkami prevádzkovania hazardnej hry určenými v licencii, herným plánom, záznamom
o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry alebo neplní povinnosti uložené právoplatným
rozhodnutím orgánu dozoru.

(3) Orgány dozoru uložia dozorovanému subjektu podľa § 12 písm. e) a f) pokutu od
20 000 eur do 500 000 eur, ak propaguje hazardné hry v rozpore s týmto zákonom.

(4) Ustanovenia § 54 ods. 9 až 12 sa vzťahujú na správne delikty rovnako.

SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
§ 57
Spoločné ustanovenia
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,
4) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a) vydávanie všeobecných licencií podľa § 18,

b) oznamovaciu povinnosť podľa § 19,

c) odborné posudzovanie podľa § 30,

d) pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry podľa § 54 ods. 6,

e) vymáhanie nedoplatkov podľa § 37 ods. 12 a § 54 ods. 13.

(3) Na vymáhanie nedoplatkov podľa § 37 ods. 12 a § 54 ods. 13 sa primerane
vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní. 22)

(4) Na žiadateľov a prevádzkovateľov hazardných hier sa vzťahuje Obchodný
zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem “lotérie a iné
podobné hry”, rozumejú sa tým “hazardné hry”.

§ 57a
Ministerstvo môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

a) požiadavky na zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier,

b) náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie zariadení a systémov využívaných pri
prevádzkovaní hazardných hier.

DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 58
Prechodné ustanovenia
(1) Konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry
začaté do účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Konania začaté
podľa doterajších predpisov, ktoré s ohľadom na ustanovenia tohto zákona nie je potrebné
dokončiť, orgány, ktoré ich začali, zastavia.

(2) Konania o uložení pokuty začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa
dokončia podľa doterajších predpisov.

(3) Povolenia na prevádzkovanie tombol a žrebových vecných lotérií vydané podľa
doterajších predpisov sa považujú za všeobecnú licenciu podľa § 18 a za splnenie
oznamovacej povinnosti podľa § 19.

(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, prevádzkovatelia hazardných hier, na ktoré je
podľa tohto zákona potrebná individuálna licencia a ktorým bolo vydané povolenie podľa
doterajších predpisov, okrem prevádzkovateľov výherných prístrojov, sú povinní do 30.
septembra 2005 požiadať ministerstvo o udelenie individuálnej licencie podľa tohto zákona,
inak ich povolenie vydané podľa doterajších predpisov zanikne uplynutím lehoty, na ktorú
bolo vydané, najneskôr však k 1. októbru 2005. Ak bola žiadosť o udelenie individuálnej
licencie doručená ministerstvu v lehote podľa prvej vety, povolenie podľa doterajších
predpisov zaniká odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o žiadosti o
udelenie individuálnej licencie podľa tohto zákona.

(5) Žiadatelia, ktorí majú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona platné
povolenie vydané podľa doterajších predpisov a ktorí splatili základné imanie v súlade s
doterajšími predpismi, preukazujú splatenie základného imania priložením výpisov z účtu v
banke alebo pobočke zahraničnej banky, prípadne iných dokladov preukazujúcich výšku a
splatenie základného imania.

(6) Povolenia vydané prevádzkovateľom výherných prístrojov podľa doterajších
predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2005.

(7) Prevádzkovatelia lotérie alebo inej podobnej hry, ktorým bolo vydané povolenie
podľa doterajších predpisov, sú od 1. júla 2005 povinní uhradiť odvod vo výške a lehote
ustanovenej týmto zákonom.

(8) Oprávnenia na prijímanie stávok vydané podľa doterajších predpisov strácajú
platnosť k 1. októbru 2005.

(9) Osvedčenia o výherných prístrojoch vydané poverenou skúšobňou pred
nadobudnutím účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti najneskôr do 31. decembra 2005.

(10) Ministerstvo podľa § 18 ods. 5 zverejní návrh všeobecnej licencie. Až do
účinnosti všeobecnej licencie sa pri prevádzkovaní tomboly a žrebových vecných lotérií
postupuje podľa doterajších predpisov.

(11) Poverené skúšobne sú povinné do 30. júna 2005 požiadať ministerstvo o vydanie
poverenia na odborné posudzovanie podľa tohto zákona, inak ich poverenie na odborné
posudzovanie vydané podľa doterajších predpisov zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bolo
vydané, najneskôr však k 30. septembru 2005. Ak bola žiadosť o vydanie poverenia na
odborné posudzovanie podľa tohto zákona doručená ministerstvu v lehote podľa prvej vety,
poverenie na odborné posudzovanie vydané podľa doterajších predpisov zaniká odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o žiadosti o vydanie poverenia na
odborné posudzovanie podľa tohto zákona.

§ 58a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1) Prevádzkovatelia hazardných hier a poverené skúšobne sú povinní zosúladiť svoje
právne vzťahy s týmto zákonom do dňa zavedenia eura podľa osobitného predpisu. 23)

(2) Prevádzkovatelia hazardných hier okrem hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm.
d), ktorým bola individuálna licencia udelená podľa doterajších predpisov, sú v prípade zmien
údajov a skutočností vyplývajúcich z tohto zákona povinní požiadať o zmenu udelenej
individuálnej licencie podľa § 21 ods. 13 najneskôr 30. júna 2008, inak ich individuálna
licencia udelená podľa doterajších predpisov zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola udelená,
najneskôr však ku dňu zavedenia eura podľa osobitného predpisu. 23) K tomuto dňu zaniká
individuálna licencia i prevádzkovateľom hazardných hier, ktorým nebola schválená zmena
udelenej individuálnej licencie na základe žiadosti podľa prvej vety.

(3) Na účely konaní o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009, ktoré udeľuje obec, sa euro
nepovažuje za cudziu menu; to sa vzťahuje aj na konania, ktoré sa začali pred 1. januárom
2009. Ustanovenia § 35 ods. 17 a § 36 ods. 2 prvej vety v znení účinnom od 1. januára 2008
sa použijú prvýkrát pred podaním žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.

(4) Doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2,
ktorými sú osvedčenia podľa § 32 priložené k žiadosti o udelenie alebo zmenu individuálnej
licencie v konaní podľa odseku 2 alebo 3, musia obsahovať aj údaj o hernej mene. Tieto
osvedčenia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení
alebo zmene individuálnej licencie, ktoré bolo vydané v konaní podľa odseku 2 alebo 3. Na
základe žiadosti prevádzkovateľa hazardnej hry je poverená skúšobňa do 31. decembra 2010
oprávnená opakovane potvrdiť platnosť týchto osvedčení. Ak poverená skúšobňa opakovane
nepotvrdí platnosť týchto osvedčení najneskôr k 31. decembru 2010, týmto dňom ich platnosť
zaniká.

(5) Platnosť osvedčení vydaných podľa doterajších predpisov zaniká ku dňu zavedenia
eura v Slovenskej republike. 23) Platnosť osvedčení s vyznačeným dátumom skončenia
platnosti predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike zaniká k dátumu uvedenému na
osvedčení.

(6) Na konania podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú lehoty podľa doterajších predpisov.
Ministerstvo alebo obec o žiadostiach podľa odsekov 2 a 3 rozhodne do 30 dní odo dňa
podania úplnej žiadosti.

(7) Konania o udelení individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili
pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(8) Konania o vymáhaní nedoplatkov odvodov podľa § 37 alebo sankcií podľa § 54
ods. 1 písm. e) a f), ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2008, sa
dokončia podľa doterajších predpisov.

(9) Na prepočet peňažných sadzieb, ktoré sú v tomto zákone uvedené v eurocentoch
alebo eurách, na slovenské koruny sa v období od 1. januára 2008 do dňa bezprostredne
predchádzajúceho dňu zavedenia eura v Slovenskej republike používa referenčný výmenný
kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska, pričom v jednotlivých kalendárnych
mesiacoch sa používa kurz platný v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca a sadzba
zistená podľa prepočtu sa zaokrúhľuje na celé koruny.

(10) Daňový úrad podľa § 24 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2008 prvýkrát
oznámi ministerstvu počet vydaných identifikačných kariet prevádzkovateľovi hazardných
hier po udelení licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných
prístrojov na rok 2009.

(11) Na konanie o zrušení vinkulácie finančnej zábezpeky a použití finančnej
zábezpeky pri prevádzkovaní hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov
vinkulovanej v prospech obce sa použijú doterajšie predpisy.

§ 58b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2008
(1) Ustanovením § 5 ods. 1 v znení účinnom od 1. apríla 2008 nie je dotknuté
ustanovenie § 58a ods. 1.

(2) Ustanovenie § 36 ods. 4 písm. e) v znení účinnom od 1. apríla 2008 sa použije
prvýkrát pred podaním žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prístrojov na rok 2009.

(3) Na účely ročného vyúčtovania odvodov podľa § 37 ods. 3 za celý kalendárny rok
2008 sa pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách použije ustanovenie § 37 ods. 1 písm. k) v
znení účinnom od 1. apríla 2008.

§ 58c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1) Individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. g)
udelené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009 sa považujú za individuálne licencie
na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. i) v znení účinnom od 1. januára
2010.

(2) Konania o udelení individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili
pred 1. januárom 2010, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.

(3) Konania o uvoľnení finančnej zábezpeky, ktoré sa začali a právoplatne neskončili
pred 1. januárom 2010, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.

(4) Odborné posudzovanie zariadení a systémov podľa § 30 ods. 2 v znení účinnom do
31. decembra 2009, ktoré sa začalo a neskončilo vydaním osvedčenia pred 1. januárom 2010,
sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.

(5) Ustanovenia § 37 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použijú na
úhradu odvodov za mesiac január 2010.

(6) Ročné vyúčtovanie odvodov prevádzkovateľov hazardných hier za rok 2009 sa
vykoná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2009.

(7) Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré chcú prevádzkovať kartové hry mimo
kasína po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, sú povinné splniť podmienky ich
prevádzkovania a zaslať oznámenie podľa § 19 v znení účinnom od 1. januára 2010 najneskôr
do 30 dní od zverejnenia všeobecnej licencie na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína;
ustanovenia § 54 až 56 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa v tejto lehote neuplatnia.

(8) Na konania o uloženie sankcií poverenej skúšobni, ktoré sa začali a právoplatne
neskončili pred 1. januárom 2010, sa použijú ustanovenia § 31 ods. 5 až 7 v znení účinnom od
1. januára 2010, ak je to pre poverenú skúšobňu priaznivejšie; to platí aj v prípade, ak sa od 1.
januára 2010 začalo konanie o uložení sankcie za porušenie zákona, ku ktorému došlo pred 1.
januárom 2010.

(9) Poverené skúšobne sú povinné preukázať splnenie požiadaviek uvedených v § 30
ods. 5 do 30. júna 2010. Ak poverené skúšobne nepreukážu splnenie požiadaviek podľa prvej
vety, ich poverenie na odborné posudzovanie zanikne k 1. júlu 2010.

§ 58d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 30. septembra 2010
Úhrada mimoriadneho odvodu podľa § 37 ods. 20 sa vykoná do 10. októbra 2010 s
výnimkou časti mimoriadneho odvodu, ktorej úhradu ministerstvo povolí v splátkach.

§ 58e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2011
Konania o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne
v rekreačnom komplexe, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2011, sa
zastavia.

§ 58f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1) Ustanovenia § 37 ods. 1 písm. c), e) a i) v znení účinnom od 1. septembra 2011 sa
prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac september 2011.

(2) Výkon kontroly alebo dozoru, ktorý sa začal a neskončil sa pred 1. septembrom
2011, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. augusta 2011.

(3) Na konanie o uložení sankcie, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo pred 1.
septembrom 2011, sa použijú ustanovenia § 56 v znení účinnom od 1. septembra 2011, ak je
to pre dozorovaný subjekt priaznivejšie.

§ 58g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2011
(1) Osvedčenia o výherných prístrojoch vydané poverenou skúšobňou podľa
predpisov účinných do 1. septembra 2011 možno použiť poslednýkrát v konaní o udelení
alebo zmene individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom
výherných prístrojov pre kalendárny rok 2012.

(2) Konania o udelení alebo zmene individuálnej licencie, ktoré sa začali a právoplatne
neskončili pred 1. septembrom 2011, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. augusta
2011.

§ 58h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012
Ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c) v znení účinnom od 1. októbra 2012 sa prvýkrát
použije na úhradu odvodov za mesiac október 2012.

§ 58i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1) Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý prevádzkuje hazardné hry v herni, je
povinný upraviť herňu do 30. septembra 2013 v súlade s ustanovením § 2 písm. o) v znení
účinnom od 1. januára 2013.

(2) Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý prevádzkuje hazardné hry v herni, je
povinný najneskôr od 1. apríla 2013 zabezpečiť stály dozor v herni v súlade s ustanovením §
35 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2013.

(3) Všeobecne záväzné nariadenia obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydané podľa
predpisov účinných do 31. decembra 2012 zostávajú v platnosti najdlhšie do 30. júna 2013.

(4) Všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 10 ods. 5 písm. d) vydávané podľa
predpisov účinných do 31. decembra 2012, o ktorom obecné zastupiteľstvo nerozhodlo
uznesením do 31. decembra 2012, sa vydá podľa predpisov účinných od 1. januára 2013.

(5) Doklady podľa § 20 ods. 6 písm. l) a § 21 ods. 15 v znení účinnom od 1. januára
2013 sa prvýkrát prikladajú k žiadosti o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie
predloženej od 1. januára 2013; ak sa žiadosť predložila do 31. decembra 2012 a konanie o
nej sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2012, doklad podľa § 20 ods. 6 písm. l) v
znení účinnom od 1. januára 2013 predloží žiadateľ na výzvu ministerstva alebo obce.

(6) Vyjadrenia obce vydané podľa § 21 ods. 5 písm. i) a ods. 7 písm. c) v znení
účinnom do 31. decembra 2012 platia do 31. decembra 2013.

(7) Prevádzkovateľ hazardných hier je povinný telefónne číslo podľa § 35 ods. 24
umiestniť na ním prevádzkovaných technických zariadeniach určených na prevádzkovanie
hazardných hier bezodkladne po jeho zverejnení na webovom sídle ministerstva.

(8) Ustanovenie § 37 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát
použije na úhradu preddavku odvodov za mesiac január 2013.

(9) Vymáhanie nedoplatkov z odvodov z prevádzkovania hazardných hier podľa § 37
ods. 13, ktoré začal vymáhať daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier pred 1.
januárom 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012.

(10) Konania o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier,
ktoré sa začali a právoplatne sa neskončili do 31. decembra 2012, sa dokončia podľa
predpisov účinných od 1. januára 2013.

(11) Na individuálne licencie udelené podľa predpisov účinných do 31. decembra
2012 sa vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 4 v znení účinnom do 31. decembra 2012.

§ 58j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2013
Do lotérie pokladničných dokladov môže byť zaradený žreb vydaný
prevádzkovateľom hráčovi po predložení pokladničného dokladu, ktorý bol vyhotovený po
31. auguste 2013.

§ 58k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015
Ustanovenia § 37 ods. 1 písm. i), j) a l) v znení účinnom od 1. januára 2015 sa
prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac január 2015.
§ 59
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných
podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
224/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z., zákona č.
55/1999 Z.z., zákona č. 332/2000 Z.z., zákona č. 218/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z.,
zákona č. 182/2002 Z.z. a zákona č. 433/2002 Z.z.

Čl.II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 224/1996 Z.z., zákona č. 70/1997 Z.z., zákona č. 1/1998 Z.z., zákona
č. 232/1999 Z.z., zákona č. 3/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z.,
zákona č. 468/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 118/2002
Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 418/2002 Z.z., zákona č.
457/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 477/2002 Z.z., zákona č. 480/2002 Z.z.,
zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 217/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č.
450/2003 Z.z., zákona č. 469/2003 Z.z., zákona č. 583/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z.,
zákona č. 199/2004 Z.z., zákona č. 204/2004 Z.z., zákona č. 347/2004 Z.z., zákona č.
382/2004 Z.z., zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 533/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z.,
zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č.
633/2004 Z.z., zákona č. 653/2004 Z.z., zákona č. 656/2004 Z.z. a zákona č. 725/2004 Z.z. sa
mení takto:

1. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov položka 140 znie:
“Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto
hazardných hier:
1. číselné lotérie 10 000 Sk
2. okamžité lotérie 10 000 Sk
3. výherné prístroje, za každý výherný
prístroj 45 000 Sk
4. stávkové hry okrem kurzových stávok 10 000 Sk
5. žrebové peňažné lotérie alebo
žrebové peňažno-vecné lotérie 10 000 Sk
6. kurzové stávky 100 000 Sk
7. hazardné hry v kasíne 1 000 000 Sk
8. bingo vrátane špeciálneho binga 100 000 Sk
9. hry prevádzkované prostredníctvom
technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi hazardných hier alebo
prevádzkované prostredníctvom
telekomunikačných zariadení a videohry 100 000 Sk
10. hazardné hry neuvedené v prvom bode
až deviatom bode 100 000 Sk
b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej
lotérie alebo tomboly 1 000 Sk
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo
požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry
pri všetkých hazardných hrách 1 000 Sk
d) vydanie identifikačnej karty výherného
prístroja 500 Sk
e) vydanie identifikačnej karty výherného
prístroja ako náhrady za stratenú,
zničenú, poškodenú alebo odcudzenú
identifikačnú kartu 500 Sk.”.

2. V prílohe Sadzobník správnych poplatkov položka 141 znie:
“Položka 141
Vydanie poverenia na odborné posudzovanie
podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 50 000 Sk.”.

Čl.III

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č.
131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona
č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb.,
zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona č. 153/1997 Z.z., zákona č.
211/1997 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z., zákona č. 218/2000 Z.z., zákona č. 261/2001 Z.z.,
zákona č. 281/2001 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z., zákona č. 34/2002 Z.z., zákona č. 95/2002
Z.z., zákona č. 184/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 526/2002 Z.z., zákona č.
504/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 150/2004 Z.z. a zákona č. 404/2004 Z.z. sa
mení a dopĺňa takto:
§ 846 znie:
Ҥ 846
Ustanovenie § 845 sa nevzťahuje na hazardné hry podľa osobitného predpisu. 7a)”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
“7a) Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.”.
Čl.IV
Zrušený od 1.9.2008
Čl.V

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 odsek 10 znie:
“(10) Výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov 14) nepodliehajú prostriedky
poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie. Hnuteľný majetok a nehnuteľný
majetok obstaraný z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej
únie nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov, 14) s výnimkou výkonu
rozhodnutia na majetok obstaraný z prostriedkov štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej
únie, o ktorom tak ustanovuje zmluva podľa § 20 ods. 2.”.

2. V § 24 ods. 11 úvodnej vete sa slovo “uhradí” nahrádza slovami “uhradí a
vysporiada”.
3. V § 24 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
“d) z fondu reprodukcie príspevkovej organizácie, ak nie je možné vysporiadať stratu ani
podľa písmena c).”.

4. V § 24 ods. 12 sa slová “písm. c)” nahrádzajú slovami “písm. d)”.
5. V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
“e) úhradu straty z hlavnej činnosti.”.

6. V § 31 odsek 8 znie:
“(8) Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny právnickou osobou
alebo fyzickou osobou sú príjmom príslušného druhu rozpočtu verejnej správy, z ktorého boli
poskytnuté; odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s
prostriedkami štátneho rozpočtu sú príjmom štátneho rozpočtu. Penále a pokuta za porušenie
finančnej disciplíny subjektom verejnej správy pri nakladaní s inými finančnými
prostriedkami, ako poskytnutými z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, sú príjmom
štátneho rozpočtu.”.

7. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:
Ҥ 37a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2005
(1) Ustanovenie § 31 ods. 8 v znení účinnom po 1. máji 2005 sa vzťahuje na odvod,
penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli uložené po 1. januári 2005.

(2) Ustanovenie § 37 ods. 7 sa vzťahuje aj na hospodárenie, postup používania a
poskytovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na realizáciu spoločných programov Slovenskej
republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv uzatvorených do 1. mája
2004.”.

Čl.VI

Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 4 ods. 4 sa slová “15. augusta” nahrádzajú slovami “31. októbra”.
Čl.VII

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z.z. a zákona č. 747/2004 Z.z.
sa dopĺňa takto:
§ 104 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
“(11) Správca dane je povinný do 31. mája 2005 oznámiť Ministerstvu financií
Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie
roku 2005 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2005.

(12) Správca dane je povinný do 31. mája 2006 oznámiť Ministerstvu financií
Slovenskej republiky celkovú sumu priznanej dane z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie
roku 2006 zistenú na základe podaných daňových priznaní podľa stavu k 1. máju 2006.”.

Čl.VIII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona
Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb.,
zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č.
500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 43/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994
Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z.,
zákona č. 225/1998 Z.z., zákona č. 233/1998 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 185/1999 Z.z., zákona č. 389/1999 Z.z., zákona č. 6/2001 Z.z., zákona č.
453/2001 Z.z., zákona č. 205/2002 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 369/2004 Z.z.,
zákona č. 535/2004 Z.z., zákona č. 583/2004 Z.z., zákona č. 615/2004 Z.z. a zákona č.
757/2004 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 27 ods. 2 prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: “ak osobitný predpis 18aa)
neustanovuje inak,”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
“18aa) Napríklad zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.”.
Čl.IX
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Zákon č. 659/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 70/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2008.
Zákon č. 297/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2008.
Zákon č. 478/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 84/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2010.
Zákon č. 479/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 374/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 30. septembrom 2010.
Zákon č. 514/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 227/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2011 okrem čl. I bodov 10
a 11, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 228/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2011 okrem čl. I bodov 5
(§ 35 ods. 22 a 23), 9 a 10, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 286/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2012.
Zákon č. 439/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 135/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2013.
Zákon č. 547/2011 Z.z. v znení zákona č. 440/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1.
januárom 2014.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.
____________________

1) Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a
doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

1a) Napríklad § 21 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

1aa) Napríklad § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o
potravinách v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z.z.

1b) § 3 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.

2) § 4 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z.z.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v
znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad Trestný poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

7) Napríklad zákon č. 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
440/2000 Z.z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z.z., zákon č.
152/1998 Z.z. o sťažnostiach.

8) Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v
znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

10) Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991
Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 65/2001 Z.z. o správe
a vymáhaní súdnych pohľadávok.

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov.

11a) Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov.

11b) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

11c) § 19 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické
zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády č. 449/2007
Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite v
znení nariadenia vlády č. 318/2007 Z.z.

13a) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a
kalibračných laboratórií.
STN EN ISO/IEC 45011 Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné
systémy výrobkov.
STN EN 55014-1 – Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre
domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie.
STN EN 55014-2 – Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre
domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Imunita.
STN EN 55022 – Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze
a metódy merania.
STN EN 55024 – Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky odolnosti. Medze a
metódy merania.
STN EN 60335-1 – Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť.
Všeobecné požiadavky.
STN EN 60335-2-82 – Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť.
Osobitné požiadavky na obslužné a zábavné automaty.
STN EN 60950-1 – Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Všeobecné
požiadavky.
STN EN 61000-3-2 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze
vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16
A).
STN EN 61000-3-3 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie
zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre
zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému
pripojeniu.
STN EN 61000-4-2 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-2: Metódy skúšania a
merania. Skúška odolnosti proti elektrostatickému výboju.
STN EN 61000-4-4 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-4: Metódy skúšania a
merania. Skúška odolnosti proti rýchlym elektrickým prechodným javom/skupinám impulzov.
STN EN 61000-4-5 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-5: Metódy skúšania a
merania. Skúška odolnosti rázovým impulzom.
STN EN 61000-4-8 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). 4. časť: Metódy skúšania a
merania. 8. oddiel: Skúška odolnosti proti magnetickému poľu na sieťovom kmitočte.
Kmeňová norma.
STN EN 61000-4-11 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-11: Metódy skúšania
a merania. Skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a
kolísaniam napätia.
STN EN 61000-6-1 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-1: Všeobecné normy.
Odolnosť – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu.
STN EN 61000-6-3 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-3: Všeobecné normy.
Emisie – prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu.

14) § 4 zákona č. 264/1999 Z.z. v znení zákona č. 436/2001 Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády č. 449/2007
Z.z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády č. 318/2007
Z.z.

15) Zákon č. 367/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

16) § 23 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z.z.

17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

18) Občiansky zákonník.

18a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov.

18b) § 4 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

18c) Kód F63.0 prílohy č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

18d) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

19) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch
Slovenskej republiky a ich používaní.

19a) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a
88 Zmluvy na pomoc de minimis (Ú.v. EÚ L 379, 28.12.2006).

19b) § 5 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z.

20) § 476 až 488 Obchodného zákonníka.

21) Napríklad Trestný zákon, Zákonník práce, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.

22) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

23) Zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Výňatok zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona
NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
Položka 140
a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1. číselné lotérie 331,50 eura
2. okamžité lotérie 331,50 eura
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj 1 500,00 eur
4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok 331,50 eura
5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie 331,50 eura
6. kurzové stávky 3 319,00 eur
7. hazardné hry v kasíne 6 700,00 eur
8. bingo vrátane špeciálneho binga 3 319,00 eur
9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení
obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované
prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry 1 350,00 eur
10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode 1 350,00 eur
b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo
kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých
hráči hrajú jeden proti druhému, 100,00 eur
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa
hazardnej hry pri
1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode 200,00 eur
2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode 500,00 eur
d) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja 16,50 eura
e) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za
stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu 16,50 eura
f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení
alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier,
za každé vyjadrenie 100,00 eur

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn