Pripomienky Aliancie k návrhu VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

VEC: Pripomienka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Staré Mesto.

Občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify (so sídlom Viedenská 5, 851 01 Bratislava, IČO 50345184 ) v súvislosti s predmetným návrhom Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a v zákonnej lehote podáva elektronickým spôsobom nasledujúce pripomienky:

1. Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov nedáva priestor obci prijať také Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktoré by obmedzovalo čas prevádzky herní. Konkrétne ide  o paragraf 10, odsek 5, kde sa hovorí o právach a povinnostiach obce na úseku regulácie hazardných hier. Platný Zákon o hazardných hrách presne špecifikuje, na čo má a na čo nemá právo obec, jednoducho povedané – najmä v nadväznosti na to, že Zákon o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskoršom znení) nemá prednosť pred Zákonom o hazardných hrách. Prijatie navrhovaného VZN by teda bolo protizákonné, čo by v konečnom dôsledku poškodilo len mestskú časť Bratislava – Staré Mesto, keďže po prijatí VZN a následného jeho napadnutia zo strany prevádzkovateľov na súde by hrozilo, že by mestská časť Bratislava – Staré Mesto musel zaplatiť odškodné za ušlí zisk. Súčasne upozorňujeme, že by sa týmto nie ústavne komfortným zásahom mohol ohroziť aj samotný kredit opodstatnenosti princípu regulácie hazardných hier.

2. Obec podľa platného Zákona o obecnom zriadení (konkrétne na základe paragrafu 4, odsek 3, písm. i,) nemôže prijať navrhované VZN, keďže hazardné hry, teda ani herne (!) sa nedajú v žiadnom prípade definovať ani nazvať „prevádzkou služieb“. Hazardné hry jednoducho majú osobitý charakter, navyše sú vylúčené z pôsobnosti zákona č 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Prijatie navrhovaného VZN teda by bolo jednoznačne protizákonné. Aj v tomto prípade by došlo k zásadnému spochybneniu právo spoločnosti regulovať oblasť hazardných hier neprimeraným zásahom v neregulovateľnej oblasti.

3. Navrhované VZN narúša zásadu rovnosti. Je jednoznačne diskriminačné voči herniam, lebo by obmedzovalo čas prevádzky iba herní, a kasín, ktoré taktiež patria pod Zákon o hazardných hrách, by sa vôbec netýkalo. Pýtame sa preto, prečo by mali byť prevádzkovatelia herní diskriminovaní a prevádzkovatelia kasín by mohli prevádzkovať kasína nepretržite a boli by teda zvýhodnení?! Nehovoriac o tom, že existuje niekoľko podnikov, v ktorých sa nachádzajú výherné automaty a ktoré môžu mať prevádzku dlhšiu ako napríklad samotné herne, ktoré by sa mali zatvoriť o 22:00 hodine. Prijme Staré Mesto také VZN, podľa ktorého prevádzkovatelia týchto podnikov budú musieť o 22:00 hodine vypnúť všetky výherné automaty? Na strane druhej zo všeobecného hľadiska prečo by museli byť herne zatvorené už od 22:00 hodine a iné večerné a nočné podniky nie, pričom najčastejšie dochádza k narušeniu verejného poriadku práva vďaka spomínaným podnikom, ktoré majú otvorené svoje prevádzky dlhšie a opúšťajú ich návštevníci neraz v podnapitom stave. Treba si uvedomiť, že pôsobenie herní je zamerané na iný typ zábavy a nevieme o prípadoch, že by slušné herne, teda klasické herne, nie tie hybridné, krčmové herne, opúšťali návštevníci v opitom stave a narúšali by verejný poriadok na území Staré Mesta, čo predpokladáme, by mal byť hlavný dôvod zámeru. Podľa Aliancie za čistú hru – Clarify je navrhované VZN jednoznačne diskriminačné voči herniam, a to aj vzhľadom na spomínané záležitosti z viacerých uhlov pohľadov. Upozorňujeme, že obmedzovaním tzv. kamenných prevádzok (herní) sa problém ochrany neriešil, ani nevyrieši, lebo hráči sa presúvajú čoraz viac do neregulovaného a nekontrolovaného online prostredia na internete a opatrenie by paradoxne mohlo urýchliť odchod hráčov do online prostredia.

Preto Aliancia za čistú hru – Clarify odporúča a navrhuje – na základe vyššie spomínaných pripomienok – navrhované VZN neprijať, alebo jeho znenie zmeniť tak, aby nebolo diskriminačné voči herniam, teda aby bez výnimiek (!) všetky podniky, bary, krčmy, reštaurácie, kaviarne, nočné puby i kluby, diskotékové kluby, a to aj tie, ktoré majú priestory pod „zemou“, ale aj kasína (!) zatvorili svoje dvere už od 22:00 hodiny, alebo zvoliť namiesto neprípustného princípu kolektívnej viny princíp pozitívneho práva a adresne regulovať a trestať konkrétne problémové prevádzky. V takom prípade by VZN bolo spravodlivé a principiálne by nebolo v rozpore s platnými zákonmi ani Ústavou SR. Súčasne by sa neznižoval kredit a opodstatnenosť práva spoločnosti vstupovať do regulácie hazardných hier a prevádzok zábavného priemyslu.
Žiadame, aby ste nás na našu mailovú adresu informovali o postojoch, rozhodnutiach a výsledkoch  predmetu našej pripomienky.
S pozdravom

Rafael Rafaj, v.r.
riaditeľ Aliancie za čistú hru – Clarify

(foto T. Szmrecsányi)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn