Aliancia: Návrh VZN o zákaze hazardu v Galante je diskriminačný a protizákonný

Pripomienka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. …./2016 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Galanta.

Občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify (so sídlom Viedenská 5, 851 01 Bratislava, IČO 50345184) v súvislosti s predmetným návrhom Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Galanta a v zákonnej lehote podáva elektronickým spôsobom nasledujúce pripomienky:

Hoci Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov dáva priestor obci prijať také Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktoré by reguloval hazardné hry (hoci ten istý zákon neumožňuje obciam napríklad obmedzovať čas prevádzky herní), zároveň už nehovorí o tom, ako môžu obce v súlade s platnou legislatívou a Ústavou SR úplne zakázať hazard, keďže väčšinou obce pristupujú k zákazu len vybraných hazardných hier, teda vybraných prevádzok hazardných hier. Podobný je aj prípad VZN mesta Galanta, ktoré hovorí o zákaze iba niektorých konkrétnych foriem hazardných hier. Z toho dôvodu mesto vlastne diskriminuje tých prevádzkovateľov hazardných hier, ktorých sa VZN v prípade jeho prijatia zo strany MZ dotkne oproti tým, ktorých sa zákaz nebude týkať.
Preto mesto – podobne ako ďalšie mestá a obce, ktoré pristúpili k zákazu niektorých foriem hazardných hier – porušuje zákon, ktorý hovorí o právach podnikateľov podnikať v oblastiach, ktoré zo strany štátu nie sú zakázané, a pokiaľ vieme, hazardné hry s licenciou zakázané nie sú. To znamená, že sú týmto prevádzkovateľom porušené ich práva a preto de jure sa môžu obrátiť na príslušný súd a žiadať o nápravu. To, že by boli (a sú inde) v nevýhode oproti iným spoločnostiam, ktoré môžu prevádzkovať priamo v meste hazardné hry, ako aj voči tým, ktorí môžu na základe platnej legislatívy EÚ podnikať v tejto oblasti, je nevyvrátiteľným faktom. Keby predkladatelia dokázali zakázať všetky formy hazardu v meste Galanta, bolo by VZN objektívne aj spravodlivé, ale predkladaný návrh taký nie je, teda je neobjektívny, nespravodlivý a je aj protizákonný.
Navyše predkladatelia návrhu VZN si neuvedomujú, že akýmkoľvek zákazom hazardných hier len podporujú hazardné hry na internete, ktoré nie sú pod žiadnou kontrolou, podporujú vznik nelegálnych hazardných hier a nelegálne prevádzky hracích automatov, ba čo viac, poškodia len obyvateľov mesta, lebo namiesto rozumnej regulácii vyháňajú hráčov buď na internet alebo do iných miest a obcí, teda mesto sa dobrovoľne vzdáva legálneho príjmu z hazardných hier – pričom tieto peniaze nezostanú doma u hráčov, ale u prevádzkovateľov hazardných hier na internete alebo v iných mestách a v obciach, lebo kto chce hrať, bude napriek akémukoľvek zákazu hrať. Kto si myslí, že zákazom hazardných hier v meste Galanta úplne zanikne hazard, je na omyle, lebo presne to dokazujú aj príklady z miest, kde došlo k zákazu hazardných hier, či už na Slovensku, alebo v Českej republike. Zákazom len mesto stratí kontrolu nad hazardom a navyše príde o peniaze v hodnote niekoľko stotisíc eur ročne, pričom tieto chýbajúce peniaze bude ťažké inde zohnať a zabezpečiť. Väčšina miest a obcí, kde zakázali hazard, musí pristúpiť k zvýšeniu daní, teda ku kroku, čo poškodí všetkých obyvateľov mesta v mene falošného a neúčinného boja proti hazardu.
Predstavitelia mesta Galanta by si mali uvedomiť, či skutočne práve hazard je príčinou prípadných porušení verejného poriadku, ako to mnohí tzv. občianski aktivisti tvrdia, lebo podľa nás je to skôr alkohol, čo vedie človeka na zlé cesty. Preto hovoriť, že „robíme niečo dobré pre ľudí tým, že zakážeme hazard“, je nepravdivé, lebo oveľa viac by sa pre ľudí urobilo, keby mesto Galanta išlo „zlatou strednou cestou“, teda pristúpilo by k regulácii hazardu, hoci aj prísnemu, a nepresadzovalo by úplný zákaz, lebo žiaden zákaz nikdy nikde nebol prospešný.
Aliancia za čistú hru – Clarify preto navrhuje VZN neprijať, ale naopak, odmietnuť, resp. keď už, tak pripraviť také VZN, ktoré by hazard rozumne reguloval – napríklad znížiť koncentráciu herní a prijať také opatrenia, aby nemohli byť v prevádzke hracie automaty v krčmách, puboch či kaviarňach, lebo práve tie vytvárajú v spoločnosti negatívny pohľad na hazard ako taký. Zároveň vyzýva mestské zastupiteľstvo mesta Galanta, aby prejavilo trpezlivosť, lebo pripravovaná novela zákona o hazardných hrách z dielne MF SR rieši okrem iného aj sociálne odkázaných občanov, ktorí často hrajú hazardné hry. Predmetný zákon totiž znemožní maloletým, sociálne odkázaným občanom, ako aj patologickým hráčom prístup k hazardným hrám. Treba v oblasti regulácie hazardu postupovať racionálne a skôr sa zapojiť do prípravy novely zákona o hazardných hrách a nepodporovať populizmus a lacné politické ťahy s cieľom získať priazeň voličov.

(foto T. Szmrecsányi)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn