Aliancia: Pripomienky k návrhu VZN o zákaze herní v Bratislave

Mesto Bratislava
VEC: Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. … /2017 z ……….2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – pripomienkové konanie.
Primátor hlavného mesta SR Ivo Nesrovnal predložil mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy okrem iného aj na základe § 11 ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 5 písm. d) a ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Všeobecne záväzné nariadenie v predloženom znení ustanovuje, že na celom území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nemožno umiestniť herňu v
a) hoteloch, moteloch a penziónoch,
b) budovách pre obchod a služby,
c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,
d) bytových domoch.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia má podľa návrhu primátora Iva Nesrovnala nadobudnúť účinnosť dňa 16. 02. 2017.
Občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify (so sídlom Viedenská 5, 851 01 Bratislava, IČO 50345184) v súvislosti s predmetným návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislava v zákonnej lehote
Podáva
elektronickým spôsobom nasledujúce
zásadné pripomienky:
1. Hoci Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov dáva priestor mestu prijať také Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by zakazoval alebo reguloval hazardné hry, samotné VZN je podľa nášho názoru jednoznačne diskriminačné, a teda aj protiústavné, lebo obmedzuje základné práva a slobody garantované ústavou a tým diskriminuje časť ľudí, konkrétne prevádzkovateľov niektorých typov hazardných hier, ktorí majú platnú licenciu na prevádzku výherných automatov alebo herní. Samotný zákaz je diskriminačný, lebo obmedzuje práva časti podnikateľov, pričom zvýhodňuje tých podnikateľov, ktorí môžu prevádzkovať iné typy hazardných hier, napríklad také, ktoré umožnia tipovanie a stávkovanie.
Ak primátor Bratislavy a mestskí poslanci chcú zakázať hazard, mali by byť dôslední a mali by prijať také VZN, ktoré by nebolo diskriminačné a protiústavné, teda by mali zakázať aj existenciu prevádzok, v ktorých sa tipuje a stávkuje. Ak totiž hlavným argumentom pri návrhu zákazu herní je „ochrana ľudí, hráčov, patologických hráčov, závislých ľudí od hazardných hier“, tak mestskí poslanci na čele s pánom primátorom by mali myslieť aj na tých ľudí, ktorí sú závislí od hazardných hier, avšak nie od výherných automatov, ale od stávkovania a tipovania. Viaceré mimovládne organizácie (napríklad Trojlístok v Prešove), ktoré sa venujú odborne, profesionálne a dlhoročne ľuďom, ktorí prepadli rôznym závislostiam, potvrdia, že je dokonca viac závislých hráčov od tipovania, stávkovania a online hazardných hier ako tých, ktorí prepadli výherným automatom!
Viacerí mestskí poslanci tvrdia, že financie nie sú všetko, ale zároveň sa tešia z toho, že mesto získa aspoň nejaké peniaze z hazardu, a to konkrétne od stávkovacích kancelárií. Lenže takýto prístup je neetický, falošný, nelogický, lebo na jednej strane niekto chce chrániť ľudí, na strane druhej sa vykašle na ľudí, ktorí sú presne v takej istej životnej situácii, ako hráči, ktorí až chorobne milujú hranie na výherných automatoch. V tomto prípade už nikomu nevadí, že títo závislí hráči (teda od tipovania, stávkovania, online hazardných hier) ohrozujú ľudí v blízkom okolí, svoje rodiny a môže ich chorobná hra viesť v konečnom dôsledku k narúšaniu verejného poriadku a k iným trestným činom? A to sa ešte nevie presne, koľko hráčov v prípade zákazu herní sa presunie do online prostredia hazardných hier, ktorí sa takto stanú úž úplne neviditeľnými.
2. Zákaz herní na základe predkladaného návrhu VZN je diskriminačný aj v tom smere, že kým na jednej strane zatvorí všetky herne, na strane druhej umožní naďalej existenciu kasín. Tak o akej Bratislave bez hazardu sa tu hovorí, keď hazard vôbec VZN nezlikviduje, ale naopak, ešte viac posilní postavenie kasín, ktoré budú jednoznačne profitovať zo zákazu herní, keďže v ich priestoroch budú k dispozícii aj výherné automaty? Alebo môžeme položiť otázku: nejde tu náhodou aj o priamy alebo nepriamy zámer, aby zákazom všetkých herní sa pomohlo kasínam, ktoré získajú väčšinu hráčov (nie sociálne odkázaných), ktorí doteraz navštevovali herne? Ak by teda chceli byť primátor Ivo Nesrovnal a podaktorí mestskí poslanci takí čestní, pripravili by také VZN, ktoré by zakázalo aj existenciu kasín. Lenže predkladaný návrh neobsahuje ani len slovo o tom, že by sa zakázali aj kasína. Naopak, tie v prípade schválenia VZN zažijú „zlaté časy“.
3. Predkladateľ návrhu VZN, ani viacerí, bohužiaľ, až fanatickí podporovatelia zákazu herní v radoch mestských poslancov, si neuvedomujú, že akýmkoľvek zákazom hazardných hier len podporia nelicencované hazardné hry na internete, ktoré nie sú pod žiadnou kontrolou (a to ťažko budú aj potom, čo štát začne blokovať webové stránky, ktoré poskytujú nelegálne online hazardné hry), podporia vznik čierneho trhu, nelegálnych hazardných hier a nelegálnych prevádzok hracích automatov alebo tzv. kvízomatov, ba čo viac, v konečnom dôsledku poškodia obyvateľov mesta, lebo namiesto rozumnej prísnej a adresnej regulácii vyháňajú hráčov buď na internet, alebo do iných okolitých miest a obcí, kde skončí väčšina výherných automatov z Bratislavy v prípade schválenia VZN, teda mesto sa dobrovoľne vzdá legálnemu príjmu z hazardných hier, pričom tieto peniaze nezostanú doma u hráčov, ale skončia vo vrecku prevádzkovateľov nelicencovaných hazardných hier na internete alebo herní v iných mestách a v obciach.
4. Kto chce hrať, ten jednoducho bude napriek akémukoľvek zákazu hrať. Kto si myslí, že zákazom herní v Bratislave úplne zanikne hazard, je na omyle. Ako ukazujú aj príklady z iných miest, kde došlo k zákazu hazardných hier, či už na Slovensku, alebo v Českej republike, zákazom mestá stratili kontrolu nad hazardom a navyše prišli o peniaze v hodnote niekoľko stotisíc až miliónov eur ročne, pričom tieto chýbajúce peniaze museli nahradiť cez zvýšené dane a poplatky, ktoré v konečnom dôsledku museli zaplatiť obyvatelia miest, v ktorých zakázali herne. Navyše v mnohých českých mestách, kde zakázali herne, vznikli nelegálne, resp. čierne herne, voči ktorým štátna polícia ani ministerstvo financií neodkážu absolútne úspešne zakročiť. Preto sa pýtame: vážne chceme, aby v hlavnom meste SR vznikali nelegálne herne a aby hazard ovládlo podsvetie???
5. Mnoho zástancov zákazu herní argumentuje, že predsa mesto nejakým spôsobom nahradí tie financie (vo výške cca 4 miliónov eur ročne), ktoré malo doteraz z herní. Lenže Bratislava nemala z herní iba tieto peniaze, ale ich mala oveľa viac, keďže vybrané, luxusnejšie, kvalitnejšie herne, umiestnené zväčša na periférii Bratislavy, ktoré nenavštevovali ani nenavštevujú sociálne odkázaní občania, lákali do hlavného mesta SR tisícky a tisícky turistov, najmä z Rakúska a z Maďarska. Kto nahradí tieto financie, ktoré podporili a podporujú ešte rozvoj Bratislavy a bratislavského regiónu a taktiež zvyšovali životnú úroveň Bratislavčanov? Všetkých týchto „hracích“ turistov kasína nezískajú, lebo im vyhovovalo diskrétne a pokojné prostredie luxusných herní.
6. Nikto z predstaviteľov Bratislavy nepredložil jasné dôkazy a príklady toho, že by v meste dochádzalo k porušeniu verejného poriadku v dôsledku existencii herní. Na nedávnom mestskom zastupiteľstve to potvrdili viacerí poslanci, ba čo viac, niektorí vyjadrili počudovanie nad tým, že bez akýchkoľvek dôkazov zrazu Mestská polícia tvrdí opak, pričom prednedávnom ešte nemala v evidencii ani jedno porušenie verejného poriadku, ktoré by bolo následkom toho, že niekto hral v nejakej herni.
Aliancia za čistú hru – Clarify z uvedených dôvod preto vznáša nasledovné zásadné pripomienky k predloženému návrh VZN:
1. žiada návrh VZN stiahnuť z rokovania a prepracovať v zmysle nasledovných pripomienok,
2. neprijať, ale naopak, odmietnuť navrhovaný text VZN
3. hlasovať jednotlivo a samostatne o každej možnosti umiestnenia herne podľa §10 ods.5 písm. d) a ods. 6 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách, tzn. vyňať každú možnosť od písmena a) až po písmeno d) samostatne na osobitné hlasovanie,
vyňať z návrhu možnosti podľa písmen b), c), teda dať hlasovať o tom, že týmto VZN sa ustanovuje, že na celom území hlavného mesta SR Bratislavy nemožno umiestniť herňu
a) hoteloch, moteloch a penziónoch
d) bytových domoch
to znamená, že poslanci by zakázali umiestnenie len v týchto dvoch oblastiach – priestoroch a ponechali by možnosť umiestniť herňu podľa písmena b) a písmena c) cit. paragrafu, tzn., že by herne v Bratislave boli regulované a ponechala by sa iba možnosť umiestniť ich iba v budovách pre obchod a služby a v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu.
Poznámka: V hoteloch (podľa písmena a) sa prevádzkuje väčšina kasín.
Zásadné pripomienky občianskeho združenia Aliancia za čistú hru – Clarify smerujú k rozumnej, adresnej a prísnej regulácii, namiesto plošného zákazu (prohibície). Návrh ponechať herne podľa písmen b) a c) podľa §10 ods.5 písm. d) a ods.6 zákona č.171/2005 sleduje zásadné plošné obmedzenie umiestňovania herní a ich počet drasticky znižuje tým, že ich ponecháva iba v budovách pre obchod a služby (bod b) a v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu (bod c), čo je prirodzená lokalizácia aj pre zábavný priemysel, pričom by boli herne zakázane v hoteloch, moteloch a penziónoch (bod a) – keďže ich je veľa a prevádzkujú sa v nich prevažne kasína a v bytových domoch (podľa bodu d) – keďže chceme účinne chrániť obyvateľov mesta, hráčov, mládež, detí, pričom tu sa ochraňuje priamo aj verejný poriadok, čo je hlavný cieľ predloženej petície.
Aliancia za čistú hru – Clarify trvá na všetkých vznesených zásadných pripomienkach v rámci pripomienkového konania. Naše návrhy sme podali formou a v čase určenom podľa oznámenia na úradnej tabuli hl.mesta SR Bratislavy.
Žiadame Vás informovať nás o ďalšom postupe a postoji na uvedené adresy (poštová, mailová, mobilný kontakt).
Zásadná pripomienka k účinnosti:
V prípade odmietnutia všetkých našich návrhov navrhujeme ďalej ustanoviť účinnosť navrhovaného VZN, ktoré považujeme za protiústavné, diskriminačné, neetické, nelogické, kontroverzné, falošné až absurdné, ktoré poškodí mesto, obyvateľov Bratislavy aj turizmus, minimálne od 1. marca 2017, pričom najideálnejšie by bolo až od 1. 1. 2019, kedy bude jasné každému, akým spôsobom novelizovaný zákon o hazardných hrách obmedzí hazard, zníži počet herní, znemožní prevádzku výherných automatov v krčmách, teda bude jasné, že VZN, ktoré by zakazovalo herne, je nadbytočné.
O všetkých vznesených zásadných pripomienkach žiadame samostatné hlasovanie a keďže ide o protinávrhy, žiadame o nich hlasovať prednostne (pred hl. návrhom).
S pozdravom
Rafael Rafaj – riaditeľ Aliancie za čistú hru – Clarify
Tomáš Szmrecsányi – zástupca riaditeľa Aliancie za čistú hru – Clarify
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn