List primátorovi Bratislavy

Bratislava, 21. február 2017
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hl. mesta SR Bratislava
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
mailová adresa: primator@bratislava.sk
 
Vec: VZN k zákazu hazardu – žiadosť o informáciu účastníka pripomienkového konania
Vážený pán primátor,
v súlade so zákonom 369/1990 a zverejnenej výzvy Magistrátu sme sa 2. februára 2017 zapojili do pripomienkového konania, a to v riadnom čase a riadnou formou podali pripomienky a pozmeňujúce návrhy k návrhu VZN za úplný zákaz hazardu v hlavnom meste SR Bratislavy.
Preto Vás aj ako účastník konania žiadame o nasledovné informácie a odpovede na položené otázky:
1. Ako boli nami zaslané  pripomienky (komisiou) v zmysle zákona vyhodnotené a posúdené?
2. Predložili sa poslancom MZ v zákonom stanovenom čase a forme?
3. Prečo MZ o nich a ani o nijakej pripomienke verejnosti nehlasovalo?
4. Aký má primátor Ivo Nesrovnal postoj k pripomienkovému konaniu verejnosti?
5. Aký má primátor Ivo Nesrovnal postoj k procesu pripomienkovania občianskou verejnosťou (mimovládnymi organizáciami)?
6. Koľko prišlo pripomienok od občanov k predmetnému návrhu VZN?
7. Koľko z nich bolo od občianskej spoločnosti (mimovládneho sektora)?
8. Aký zmysel a efekt má/malo pripomienkové konanie v zmysle § 6, ods. 4-7 cit.zákona, ak sa názory, postoje a pripomienky verejnosti v procese prijímania VZN nezohľadňujú?
9. Aká je štatistika akceptovania pripomienok verejnosti pri prijímaní VZN za rok 2016?
Odpovede žiadame obratom zaslať na dolu uvedené kontakty, vrátane elektronickej adresy. Otázky 1-8 žiadame zaslať bezodkladne, otázku č. 9 stačí po jej spracovaní, najneskôr však do 30 dní.
S pozdravom
Mgr. Rafael Rafaj, riaditeľ Aliancia za čistú hru – Clarify, občianske združenie 
 
(foto T. Szmrecsányi) 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn