Aliancia: Náš nový návrh: Jeden mandát stačí

Zdá sa, že mestskí poslanci v Bratislave hlasovali za zákaz hazardu s vedomím, že VZN bude neplatné. Prvým zdvihnutým prstom je úkon protestu prokurátora, ktorý napadol VZN o celoplošnom zákaze hazardu v Bratislave. Je verejne známe, že Aliancia za čistú hru – Clarify presadzuje namiesto prohibície prísnu reguláciu, aby sa verejnosť vedela orientovať. Ku kauze uvádzame právne rámce a na záver aj náš nový návrh na reguláciu (pasívneho) volebného práva (byť volený), čo je novinka, ktorá iste osloví občiansku verejnosť a môže vyčistiť prostredie velených zástupcov verejnosti od kumulácie moci a možného klientelizmu.

 

Postup protestu prokurátora upravuje ustanovenie § 25 zákona č. 153/2011 Z.z o prokuratúre. K úkonu zákon ponecháva fakultatívne rozhodovanie poslancov, či akceptujú dôvodnosť protestu, čo v prípade postojového zaangažovania mnohých poslancov, vrátane poslancov mestských častí ako organizátorov samotnej petície, dáva tušiť právny konflikt. V tomto prípade nie je možné obrátiť sa na „nadriadený orgán“, a tak miestne zastupiteľstvo (poslanci) budú o spornej veci opäť rozhodovať sami (o svojom prechádzajúcom hlasovaní, ktoré napadol prokurátor ako nezákonné). Dá sa preto predpokladať, že obecné zastupiteľstvo, v ktorom sedia aj poslanci mestských častí (ako členovia petičného výboru za zákaz hazardu) a aj poslanci NR SR, a keďže z prohibície sa stala politická záležitosť, poslanci nevyhovejú protestu prokurátora a tak prokurátor bude oprávnený podať žalobu priamo proti všeobecne záväznému nariadeniu, proti ktorému podal protest (§ 45 ods. 4 v súlade s § 357 a nasl. Správneho súdneho poriadku). Prokurátor musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o nevyhovení protestu prokurátora.

 

Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením vysloví nesúlad všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia. Dňom nadobudnutia právoplatnosti jeho rozhodnutia stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť alebo niektoré jeho ustanovenie účinnosť. Správny súd tiež môže uznesením na návrh žalobcu dočasne pozastaviť účinnosť všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda… Kým k tomuto nedôjde, platí stále predmetné všeobecne záväzné nariadenie.

 

Záverečná poznámka: návrh Aliancie za čistú hru: JEDEN MANDÁT STAČÍ!

 

V tejto veci je namieste otázka na zmenu zákonov. Aj tu sa donaha odhalila kumulácia moci a jej možná svojhlavosť. Je načase, aby sa spoločnosť začala dožadovať zavedenia všeobecného princípu „jeden mandát a dosť“. Táto zásada regulujúca volebné právo by platila na všetkých volených úrovniach. To znamená, že poslanec obce alebo mesta, a starosta alebo primátor by nemohli byť súčasne aj poslancami mestského zastupiteľstva (Bratislava a Košice), zastupiteľstva Vyššieho územného celku (VÚC), predsedami VÚC („županmi“), ani poslancami parlamentu – NR SR. Už dnes v parlamente sedia poslanci, ktorí sú aj starostami alebo primátormi a súčasne aj poslancami VÚC alebo dokonca sú županmi… Jedna osoba takto môže kumulovať všetky tri úrovne volených orgánov – obce/mesta, Vyššieho územného celku a aj parlamentu, a sedieť tak na troch stoličkách (v prípade Bratislavy a Košíc dokonca na štyroch)!

Samotný protest prokuratúry by mal byť v prípade miestneho zastupiteľstva obligatórni a nie fakultatívny, keďže poslanci rozhodujú v tej istej veci a svojom pôvodnom hlasovaní. Aj na tomto prípade je zjavné, že najmä v mestách Bratislava a Košice by starostovia mestských častí nemali mať možnosť byť volení za poslancov, keďže sú v konflikte záujmov, resp. môžu využívať prvky klientelizmu na presadzovanie svojej politiky a nie všeobecných záujmov obyvateľov celého mesta.

 

Ako sa vám náš návrh pozdáva? Ak k nemu máte nejaké poznámky, pripomienky alebo ho viete vylepšiť, napíšte nám alebo pošlite mail na mailovú adresu:

 

info@alianciazacistuhru.sk

 

(foto T. Szmrecsányi)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn