Prešov: Konferencia o možnostiach pomoci závislým osobám a ich rodinám

Prevencia a rôznorodé možnosti pomoci závislým osobám a ich rodinám boli hlavnými témami konferencie pod názvom Multidisciplinárny a celostný manažment pomoci závislým osobám a im rodinám, ktorú zorganizovala nezisková organizácia Trojlístok a občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify koncom minulého týždňa v Prešove. Ako uviedla riaditeľka mimovládnej organizácie Trojlístok, sociálna poradkyňa a terapeutka Gabriela Šestáková, podujatie bolo zamerané aj na oblasť zdravotníctva a jej možnosti. Osobne priblížila dôležitosť ambulantnej sociálnej služby pre závislé osoby v kontexte následnej starostlivosti. Pozornosť zamerala aj na tie aspekty poskytovanej odbornej pomoci, ktoré sú akcentované v aktuálnych trendoch drogovej politiky, a to najmä s dôrazom na holizmus, humanizáciu, destigmatizáciu, ochranu verejného zdravia, bezpečnosti a ľudských práv.

Na prešovskej konferencii vystúpil aj psychoterapeut a adiktológ Vladimír Stanislav s príspevkom Návrh koncepcie siete špecializovaných adiktologických služieb na Slovensku. Priblížil aktuálne globálne trendy v prístupe k riešeniu problematiky užívania drog aj na základe reflexie faktu, že „tradičný boj proti drogám sme prehrali“ a je nevyhnutné hľadať efektívnejšie alternatívy. V týchto súvislostiach predstavil aktuálny stav špecializovaných „adiktologických“ služieb a ich konceptuálnych rámcov vrátane legislatívnych v našich podmienkach. Na základe kritickej analýzy identifikoval slabé stránky súčasného systému pomoci a predstavil navrhovanú koncepciu holistického, multidisciplinárneho a integrovaného prístupu k riešeniu predmetnej problematiky.

Účastníci poukázali aj na pozitívne trendy v zahraničí vo viacerých oblastiach, ktoré môžu byť inšpiratívne aj na Slovensku. Jedným z takýchto príkladov či inšpirácií by mohla byť aj koncepcia adiktologických ambulancií, ako sú realizované v Českej republike. Ich východiská, aktuálnu prax, možnosti a bariéry, ale aj výzvy pre ďalšie smerovanie predstavil adiktológ David Věchet. Prednášajúci sa venoval aj teoreticko-metodologickým východiskám, aktuálnym paradigmám v súčasných prístupoch k riešeniu predmetnej problematiky s dôrazom na potrebu transdisciplinarity v odbore adiktológia.

V kontexte celostného prístupu v otázke užívania drog a návykových škodlivých činností je jednou zo špecifických otázok aj problematika kodependencie ako fenoménu. Tejto otázke sa venovala poradkyňa a terapeutka Denisa Šoltésová, ktorá vymedzila teoretické rámce problematiky, argumentovala význam práce s kodependentnými osobami a následne predstavila konkrétny program Celostného manažmentu s kodependentnými osobami, ako je realizovaný v neziskovej organizácii Trojlístok.

(foto T. Szmrecsányi)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn