Etický kódex

Aliancie za čistú hru – Clarify

Preambula

Predstavitelia spoločností prevádzkovateľov hazardných hier a ďalší členovia Aliancie za čistú hru – Clarify, občianske združenie, (ďalej: Aliancia) rozhodli sa zadefinovať a ukotviť týmto Etickým kódexom základné etické pravidlá a hodnoty v oblasti svojho profesijného, organizačného a občianskeho pôsobenia.

Etický kódex súvisí s Vyhlásením o spoločenskej zodpovednosti sympatizantov Aliancie, v ktorom sympatizanti – aj právnické osoby – deklarujú pri prevádzkovaní hier a zábavy svoj záväzok k spoločenskej zodpovednosti. Základnými hodnotami sú jasnosť, transparentnosť, zrozumiteľnosť a prehľadnosť. V duchu pridruženého názvu – „Clarify“ – Aliancia vyznáva čisté prostredie, pôsobenie pod svetlom a vôľu komunikovať a transparentne objasňovať problematiku, aby bola pre verejnosť, aj štátnu a verejnú správu, vládu i parlament zrozumiteľná. Etický kódex je neoddeliteľnou súčasťou Stanov.

 

Čl. 1

Základným cieľom členov aj sympatizantov Aliancie je dodržiavanie platných zákonov, transparentnosť a otvorenosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja a akceptovaného balansu medzi záujmami prevádzkovateľov hier a zábavy a základnými hodnotami spoločnosti.

Čl. 2

Členovia a sympatizanti Aliancie presadzujú princípy zodpovedného hrania, ktoré obsahujú Pravidlá bezpečného hrania, ktoré nie je určené pre deti, mladistvých a závislých a aplikujú systém prevencie a výstrah, ktoré eliminujú vznik patologického hráčstva alebo sociopatologických javov.

Čl. 3

Členovia a sympatizanti Aliancie podporujú a presadzujú samoregulačné mechanizmy obsiahnuté aj vo vlastných kódexoch a etických normách, ktoré vyjadrujú filozofiu hrania, ale nie závislosti, filozofiu hrania pre tých, ktorí to berú primárne ako hru a vzrušenie, ale nie ako prostriedok na rýchle zbohatnutie.

Čl. 4

Dlhodobým cieľom Aliancie je drastické zníženie počtu herní a kasín, najmä malých, hybridných prevádzok, ich koncentrácia pod jednu strechu a transformácia na svetovú úroveň.

Čl. 5

Aliancia presadzuje aj nové vývojové a transparentné trendy zlegalizovania, zregulovania a zdanenia online hazardu na internete s maximálnou prehľadnosťou a kontrolou zo strany štátneho dozoru.

Čl. 6

Aliancia a jeho členovia podporujú a rešpektujú rozumnú, odôvodnenú reguláciu odvetvia, najmä v oblasti eliminácie hrania deťmi a mladistvými, spolu s elimináciou negatívnych sociopatologických dopadov na hráčov.

Čl. 7

Aliancia sa zasadzuje za priehľadnosť finančných tokov a kapitálu a za ochranu verejného poriadku. Členovia a sympatizanti Aliancie presadzujú aktívny a adekvátny prístup štátnej správy a samosprávy k prevádzkovaniu hazardných hier a ďalším hrám. Zaväzujú sa k spolupráci pri stanovovaní rámcových legislatívnych podmienok, aj pravidiel upravujúcich systém hazardných hier. Aliancia presadzuje systémový a dôsledný prístup štátneho dozoru na dodržiavanie platných zákonov a predpisov, pričom nedopustí prevádzkovanie, ktoré nie je v súlade s platnými predpismi a ktoré by súčasne kazilo povesť členov a sympatizantov Aliancie.

Čl. 8

Aliancia a jej členovia i sympatizanti aktívne spolupracujú so zástupcami príslušných legislatívnych orgánov v príprave zmien a noviel, pri výmene informácií, otvorených konzultácií v kľúčových veciach. Pravidelnou komunikáciou najmä s Ministerstvom financií SR a príslušným výborom NR SR a otvorenou, vecnou a odbornou diskusiou hľadajú vzájomný konsenzus v celom systéme prevádzkovania hazardných hier.

Čl. 9

Aliancia má záujem o trvalú, pravdivú, neskreslenú a nenátlakovú komunikáciu so všetkými partnermi a cieľovými skupinami. Zaväzujeme sa poskytovať pravdivé a objektívne informácie.

Čl. 10

Účtovníctvo členov Aliancie je dôveryhodné a transparentné, rešpektujeme a dodržiavame nielen platné zákony Slovenskej republiky, ale aj všeobecne uznávané etické normy a hodnoty.

Čl. 11

Sympatizanti Aliancie sa zaväzujú, že nebudú umiestňovať svoje prevádzky ani koncové zariadenia v blízkosti škôl, školských zariadení, zariadeniach sociálnej a zdravotnej starostlivosti, štátnych orgánov a cirkví. Rovnaký prístup platí aj pri akejkoľvek marketingovej komunikácii.

Čl. 12

Sympatizanti Aliancie sa zaväzujú dodržiavať a rozvíjať princíp dobrého susedstva, tzn., že chcú byť dobrými susedmi, ktorí na základe znalostí potrieb obyvateľov konkrétneho regiónu v rámci svojich možností pomáhajú k jeho rozvoju, najmä v oblasti športu a kultúry.

Čl. 13

V spolupráci s uznávanými odborníkmi budú sympatizanti Aliancie filozoficky i finančne podporovať dlhodobé preventívne a výchovné vzdelávacie programy pre deti a mládež v danej oblasti s cieľom zamedziť deťom a mladistvým prístup k hazardným hrám. Vzdelávacími programami a voľnočasovými aktivitami chcú podporovať schopnosti, ktoré im umožnia odolávať tlaku vrstovníkov, médií a marketingu.

Čl. 14

Tento Etický kódex je neoddeliteľnou súčasťou Stanov Aliancie za čistú hru – Clarify. Súhlasom so znením Stanov sa členovia aj sympatizanti Aliancie zaväzujú dodržiavať ustanovenia tohto Etického kódexu.

 

Bratislava, 2. máj 2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn