Naše hodnoty

„Chrániť záujmy hráčov a zraniteľných skupín vrátane detí a mládeže a efektívne bojovať proti závislostiam od všetkých typov hazardných hier, ako aj proti závislostiam od moderných technológií a všetkého, čo ponúkajú a poskutujú.”

Vyhlásenie o spoločenskej zodpovednosti

Hazardné a iné podobné hry sú bežnou, prirodzenou a globálnou súčasťou života od počiatkov ľudstva. Hra, v ktorej chce každý hráč prirodzene vyhrávať, má byť predovšetkým zábavná. V rozumnej miere hry nie sú dôvodom na znepokojenie, lebo sú predovšetkým zdrojom zábavy ako prirodzenej súčasti života.

Vyhlásenie ako súbor vonkajších relevantných politík je súčasťou stanov, činnosti a vyznávaných hodnôt Aliancie za čistú hru. Aktívni členovia aj registrovaní sympatizanti musia prejaviť svoj súhlas s Vyhlásením a konať v jeho rámcoch a hodnotovej línii. Vyhlásenie je určené aj širokej verejnosti, najmä odbornej a pre podnikateľov pôsobiacich v oblasti hier, zábavy a hazardu. Každý sa môže prihlásiť k Vyhláseniu. Signatárov (právnické osoby) zverejníme vo Výročnej správe a na internete. Sme presvedčení, že náš certifikát podpory Etického kódexu a Vyhlásenia o spoločenskej zodpovednosti je známkou etického a zodpovedného prístupu prevádzkovateľov gamblingu k spoločnosti a k podnikaniu v tomto obore činnosti.

Transparentnosť

Členovia a sympatizanti Aliancie za čistú hru – Clarify sú si vedomí svojej sociálnej a spoločenskej zodpovednosti, hlásia sa k nej a považujú za dôležité otvorene deklarovať svoje stanoviská v tejto oblasti vzťahu k spoločenským hodnotám.

Pojmom spoločenská zodpovednosť rozumieme začlenenie sociálnej zodpovednosti a všeobecne platných etických a spoločenských hodnôt do obchodných a marketingových aktivít.

Hlásime sa k zdravým trendom, medzi ktoré patrí spoločenská zodpovednosť,  preto tento prístup sa stáva súčasťou našej filozofie pôsobenia v našej oblasti podnikania. Naše postoje vychádzajú z princípov, ktoré v oblasti zodpovedného hrania presadzujú uznávané medzinárodné organizácie ako je napríklad WorldLottery Association. (pozri: http://www.worldlotteries.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3894&Itemid=100192&lang=en)

Sedem zásad zodpovedného hrania je súčasťou Vyhlásenia o spoločenskej zodpovednosti:

  1. Hry slúžia k zábave, nie ako prostriedok na rýchle zbohatnutie. Hranie hazardných hier je v prvom rade zábava, nie prostriedok na rýchle zbohatnutie.
  2. Nikto nemá nikdy hrať viac, ako je únosné a ako si môže dovoliť, vylučuje sa hranie na dlh.
  3. Pri hraní hazardných hier treba vopred rátať s výhrami i prehrami. Hráči musia mať svoje hráčske vzrušenie pod kontrolou – sledovať čas, svoje výhry i prehry.
  4. Vždy a všade je nutné mať na pamäti, že v hre rozhoduje náhoda a šťastie, nie triky či podvodné návody.
  5. Hrať hazardné hry je vhodné až po preštudovaní dostupných hier, ich výhod a rizík a starostlivom výbere tej, ktorá hráčovi najlepšie vyhovuje.
  6. Hrať hazardné hry môže len ten, kto sa zoznámil s pravidlami hry, ktorú hrá, a kto tieto pravidlá dodržiava.
  7. Hranie hazardných hier sa hrá len tam, kde sa legálne dajú hrať a podľa dopredu známych a obojstranne vyvážených a prijateľných pravidiel.

Hodnotové postoje

Vyhlásenie o spoločenskej zodpovednosti  chráni záujmy hráčov a zraniteľných skupín, preto principiálne odmieta:

– aby hazardné hry hrali neplnoletí a mladiství! Hranie preto musí byť činnosťou, ktorú môžu prevádzkovať výhradne dospelí ľudia, ktorí si plne uvedomujú, čo znamená slobodné a informované rozhodnutie, ktoré bude v každom okamihu zohľadňuje ich reálne finančné možnosti, psychický a zdravotný stav

– aby hranie hazardných hier komukoľvek spôsobovalo finančné ťažkosti alebo závislosti

– aby stávkovanie a hranie ohrozovalo rodinu, aby sa stalo príčinou správania, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom, mravmi alebo dobrým medziľudským spolunažívaním.

V tejto súvislosti preto Aliancia za čistú hru – Clarify presadzuje:

– zvýšiť povedomie o rizikách spojených s hraním hazardných hier

– zvýšiť schopnosť včasného rozpoznania vzniku závislosti

– zabrániť klientom, u ktorých sa prejavujú príznaky vzniku závislosti v ďalšom hraní

– zabrániť maloletým a mladistvým v prístupe k hazardným hrám

– zvýšiť povedomie o rizikách spijených s modernými technológiami a so všetkým, čo ponúkajú a poskytujú

– bojovať proti vzniku závislostí od modernýchbtechnológií u detí, mladých aj dospelých osôb

– poskytnúť účinnú pomoc všetkým, kyorí sú závislí od hazardných hier alebo moderných technológií a všetkéjo, čo ponúkajú a poskytujú

Vyhlásenie o spoločenskej zodpovednosti→

Etický kódex

súvisí s Vyhlásením o spoločenskej zodpovednosti. Právnické osoby ako sympatizanti Aliancie musia deklarovať svoj záväzok k spoločenskej zodpovednosti. Základnými hodnotami sú: jasnosť, transparentnosť, zrozumiteľnosť a prehľadnosť. V duchu pridruženého názvu  „Clarify“ Aliancia vyznáva čisté prostredie, pôsobenie pod svetlom a vôľu komunikovať a transparentne objasňovať problematiku, aby bola pre verejnosť, aj štátnu a verejnú správu, vládu i parlament zrozumiteľná. Viac→

Etický kódex→

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn