Vyhlásenie o spoločenskej zodpovednosti

Preambula

Sympatizanti s hodnotami a cieľmi OZ Aliancie za čistú hru – Clarify (ďalej len: „Aliancie“) sú si vedomí svojej sociálnej a spoločenskej zodpovednosti, hlásia sa k nej a považujú za dôležité otvorene deklarovať svoje stanoviská v tejto oblasti. Vedomie, že nielen široká verejnosť, štát, ale aj naši zamestnanci, zákazníci a obchodní partneri očakávajú jasný a korektný postoj k dôležitým témam, ktoré súvisia s naším podnikaním, nás zaväzuje k tomuto Vyhláseniu.

1.

Pojmom spoločenská zodpovednosť rozumieme začlenenie sociálnej zodpovednosti a všeobecne platných spoločenských hodnôt do svojich obchodných a marketingových aktivít. Hlásime sa k zdravým trendom, medzi ktoré patrí spoločenská zodpovednosť, preto tento prístup sa stáva súčasťou našej filozofie pôsobenia v našej oblasti podnikania. Naše postoje vychádzajú z princípov, ktoré v oblasti zodpovedného hrania presadzujú uznávané medzinárodné organizácie ako je napríklad World Lottery Association.

2.

Hazardné a iné podobné hry sú bežnou, prirodzenou a globálnou súčasťou života od počiatkov ľudstva. Hra, v ktorej chce každý hráč prirodzene vyhrávať, má byť predovšetkým zábavná. V rozumnej miere hry nie sú dôvodom na znepokojenie, ale sú predovšetkým zdrojom zábavy, ktorá tvorí prirodzenú súčasť života. Uvedomujeme si, že ide o legálne odvetvie podnikania, pôsobiace v regulovanom prostredí. Poskytujeme predovšetkým zábavu, ktorej sa môžu zúčastniť len ľudia starší ako 18 rokov na základe svojej vôle a svojho slobodného informovaného rozhodnutia. Aby bol tento cieľ naplnený, hlásia sa členovia Aliancie k týmto zásadám:

 1. Hry slúžia k zábave, nie ako prostriedok na rýchle zbohatnutie. Hranie hazardných hier je v prvom rade zábava, nie prostriedok na rýchle zbohatnutie.
 2. Nikto nemá nikdy hrať viac, ako je únosné a ako si môže dovoliť, vylučuje sa hranie na dlh.
 3. Pri hraní hazardných hier treba vopred rátať s výhrami i prehrami. Hráči musia mať svoje hráčske vzrušenie pod kontrolou – sledovať čas, svoje výhry i prehry.
 4. Vždy a všade je nutné mať na pamäti, že v hre rozhoduje náhoda a šťastie, nie triky či podvodné návody.
 5. Hrať hazardné hry je vhodné až po preštudovaní dostupných hier, ich výhod a rizík a starostlivom výbere tej, ktorá hráčovi najlepšie vyhovuje.
 6. Hrať hazardné hry môže len ten, kto sa zoznámil s pravidlami hry, ktorú hrá, a kto tieto pravidlá dodržiava.
 7. Hranie hazardných hier sa hrá len tam, kde sa legálne dajú hrať a podľa dopredu známych a obojstranne vyvážených a prijateľných pravidiel.

3.

Principiálne odmietame, aby hazardné hry hrali neplnoletí a mladiství! Hranie preto musí byť činnosťou, ktorú môžu prevádzkovať výhradne dospelí ľudia, ktorí si plne uvedomujú, čo znamená slobodné a informované rozhodnutie, ktoré bude v každom okamihu zohľadňovať ich reálne finančné možnosti, psychický a zdravotný stav.

4.

Neželáme si, aby hranie hazardných hier komukoľvek spôsobovalo finančné ťažkosti alebo závislosti. Neprajeme si, aby stávkovanie, tipovanie a hranie ohrozovalo rodinu, aby sa stalo príčinou správania, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom, mravmi alebo dobrým medziľudským spolunažívaním. Uvedomujeme si, že hranie hazardu môže pri nedodržiavaní Pravidiel bezpečného hrania niektorým jednotlivcom spôsobovať osobné, sociálne alebo zdravotné problémy, podobne ako pri neregulovanom konzumovaní alkoholu, nezdravom jedle, fajčení alebo používaní počítača. Okrem preventívnych programov, opatrení zakotvených vo Vyhlásenie o spoločenskej zodpovednosti a Etickom kódexe a presadzovaním Pravidiel bezpečného hrania inštruujú sympatizanti Aliancie svojich zamestnancov, aby sa učili rozlišovať príznaky závislosti a nepodporovali ju, a to napríklad aj tým, že nedovolia takémuto jedincovi hrať hazardné hry. V tejto súvislosti preto presadzujeme:

 • zvýšiť povedomie o rizikách spojených s hraním hazardných hier
 • zvýšiť schopnosť včasného rozpoznania vzniku závislosti
 • zabrániť klientom, u ktorých sa prejavujú príznaky vzniku závislosti v ďalšom hraní
 • zabrániť maloletým a mladistvým v prístupe k hazardným hrám

5.

Sme si vedomí, že v niektorých prípadoch naše podnikanie môže prinášať problémy ako je napríklad patologické hráčstvo. Chceme o týchto problémoch otvorene hovoriť a tiež prispieť k ich riešeniu. Riadime sa Etickým kódexom a Vyhlásením o spoločenskej zodpovednosti, ktoré sú súčasťou firemnej kultúry sympatizantov Aliancie. Dodržiavaním týchto zásad chceme docieliť obmedzenie rizík spojených s prevádzkovaním hazardných hier.

6.

Vieme, že našimi obchodnými partnermi a klientmi sú konkrétni ľudia a vieme, že podnikáme v konkrétnych mestách a obciach, ktorých sme súčasťou. Snažíme sa byť dobrým susedom a zodpovednými spoluobčanmi a v rámci svojich možností prispievať k rozvoju obcí, kde pôsobíme. Či už ide o finančnú pomoc na potrebné projekty alebo dodržiavanie zásad slušného podnikania v každodennom živote. Podľa platných zákonov odvádzame do verejných rozpočtov značné finančné prostriedky, ktoré sú dlhodobým a prirodzeným zdrojom financií pre mnoho organizácií a prispievajú tak k rozvoju v obcí, miest a regiónov.

7.

Toto vyhlásenie o spoločenskej zodpovednosti sympatizantov Aliancie je neoddeliteľnou súčasťou Stanov Aliancie za čistú hru – Clarify, občianskeho združenia. Súhlasom so znením Stanov sa sympatizanti Aliancie zaväzujú dodržiavať ustanovenia tohto Vyhlásenia o spoločenskej zodpovednosti. Vyhlásenie je súčasťou Stanov a predkladá sa spolu so Stanovami na registráciu.

 

V Bratislave, 2. mája 2016

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn